Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 27. marraskuuta 2013

Komissio arvioi EU:n ja Yhdysvaltain sopimuksia terrorismin rahoituksen jäljittämisestä ja matkustajarekisteritiedoista

Komissio on tänään antanut arviointikertomuksen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevasta sopimuksesta (TFTP-sopimus) sekä kertomuksen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen (PNR-sopimus) yhteisestä arvioinnista. Kertomuksissa arvioidaan, kuinka hyödyllisiä TFTP-sopimuksen nojalla toimitetut rahaliikennetiedot ovat terrorismin torjunnan kannalta ja miten Yhdysvaltain viranomaiset ovat käyttäneet matkustajarekisteritietoja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Lisäksi komissio on antanut eurooppalaista terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän perustamista koskevan tiedonannon, jossa todetaan, että tällaista järjestelmää ei ole tällä hetkellä odotettavissa.

”TFTP- ja PNR-sopimuksissa on henkilötietojen siirtämistä ja käyttöä koskevat säännöt, joiden avulla Euroopan kansalaisten perusoikeuksia voidaan suojata tehokkaasti. Olemme ottaneet erittäin vakavasti väitteet, joiden mukaan Yhdysvallat saattaisivat päästä käsiksi Swift-rahaliikennetietoihin TFTP-sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella. Euroopan parlamentille ja Euroopan kansalaisille antamamme lupauksen mukaisesti olemme pyytäneet Yhdysvaltoja antamaan asiasta aukottoman selvityksen. Suhtaudun myönteisesti Yhdysvaltain hallitukselta mm. 18. marraskuuta Valkoisessa talossa saamiini takeisiin, joiden mukaan TFTP-sopimusta ei ole rikottu ja sitä noudatetaan jatkossakin kaikilta osin. Komissio kuitenkin seuraa vastaisuudessakin tarkasti tietojen siirtoja koskevien EU:n ja Yhdysvaltain välisten sopimusten soveltamista”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Pyrkimyksiä tehostetaan, jotta TFTP-sopimuksen soveltamista voidaan valvoa tarkasti myös lähikuukausina ja pidemmälläkin aikavälillä. Uusi arviointi tehdään aikaistetusti jo keväällä 2014.

Yhteinen kertomus TFTP-sopimuksesta

TFTP-sopimuksen nojalla toimitettujen tietojen hyödyllisyyttä terrorismin torjunnassa käsittelevästä komission kertomuksesta käy ilmi, että tiedot ovat auttaneet merkittävällä tavalla paljastamaan terrori-iskuaikeita ja jäljittämään niiden suunnittelijoita.

Aivan viime aikoina TFTP-sopimukseen perustuvia tietoja on käytetty mm. tutkittaessa huhtikuisia Bostonin maratonin pommi-iskuja, Lontoon olympialaisten aikaisia uhkia sekä EU:sta peräisin olevien terroristien kouluttamista Syyriassa.

TFTP-tiedoista saadaan olennaisen tärkeää osviittaa terroristijärjestöjen taloudellisista tukiverkoista: niiden avulla voidaan kartoittaa uusia terrorismin rahoituksen menetelmiä sekä rahoitukseen osallistuvia henkilöitä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja muualla maailmassa. Tietojen tuottamat johtolangat hyödyttävät myös EU:n jäsenvaltioita ja Europolia. Viimeisten kolmen vuoden aikana EU ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet 158 TFTP-tietopyyntöä (sopimuksen 10 artiklan nojalla) ja saaneet niiden pohjalta kaikkiaan 924 johtolankaa.

Lisäksi Yhdysvaltain hallitukselta on saatu kirjalliset takeet siitä, että vaikka viime aikoina on esitetty väitteitä EU:n rahaliikennettä koskevan sanomanvälityksen tietosuojan rikkomisesta TFTP-sopimuksen vastaisesti, sopimusta ei ole rikottu ja sitä noudatetaan jatkossakin kaikilta osin.

Komissaari Malmström katsoo tässä vaiheessa, että Yhdysvaltain kanssa ei ole tarpeen jatkaa kuulemisprosessia TFTP-sopimuksen soveltamisesta.

Tarvitseeko EU omaa terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmää?

Komissio on Euroopan parlamentin ja neuvoston pyynnöstä ja vuonna 2011 antamansa tiedonannon (IP/11/877) mukaisesti arvioinut mahdollisuuksia perustaa EU:hun terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmä.

Kutakin vaihtoehtoa tarkasteltaessa on arvioitu, miten hyvin vaihtoehdossa toteutuu perusoikeuksien suoja sekä miten tarpeellinen, oikeasuhtainen ja kustannustehokas se on verrattuna nykytilanteeseen.

Komissio toteaa, että tässä vaiheessa ei ole selvästi osoitettu jäljittämisjärjestelmän luomisen olevan perusteltua EU:ssa. Erityisesti on huomattava, että tietojen poimimiseksi EU:n alueella täytyisi perustaa uusi tietokanta, joka sisältäisi kattavat tiedot EU:n kansalaisten rahaliikenteestä, ja ylläpidettävä sitä.

Tietokannan perustaminen olisi erittäin hankalaa, sillä tietojen varastointiin ja suojaamiseen sekä niihin käsiksi pääsyyn liittyy suuria haasteita – puhumattakaan valtavista teknisistä ja taloudellisista resursseista, joita tietokanta edellyttäisi. Kaikkinaiset EU:n järjestelmät keräisivät myös henkilötietoja ja edellyttäisivät siis vankkoja tietosuojatakuita ja ‑järjestelyjä. Lisäksi niiden perustaminen ja ylläpitäminen olisi paitsi kallista myös teknisesti ja toiminnallisesti haasteellista.

Jää Euroopan parlamentin sekä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätettäväksi, luodaanko EU:hun terrorismin rahoituksen jäljitysjärjestelmä.

PNR-sopimuksen yhteinen arviointi

EU:n ja Yhdysvaltain nykyinen PNR-sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2012. Sopimus koskee EU:n alueelta Yhdysvaltoihin lennettävien lentojen matkustajarekisteritietojen toimittamista.

EU:n ja Yhdysvaltain asiantuntijoiden tekemän arvioinnin pohjalta komissio katsoi, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat soveltaneet sopimusta sen sisältämien vaatimusten ja ehtojen mukaisesti.

Sopimus on tehokas väline vakavan ylikansallisen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan, mutta siinä myös rajataan selkeästi matkustajarekisteritietojen sallitut käyttötarkoitukset ja asetetaan vahvoja tietosuojatakuita.

Tänään julkaistussa yhteisessä arviointikertomuksessa todetaan erityisesti, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat noudattaneet velvoitteitaan, jotka koskevat matkustajien oikeutta tutustua itseään koskeviin tietoihin, ja luoneet säännöllisen valvontamekanismin laittoman syrjinnän ehkäisemiseksi. Arkaluonteisten tietojen peittämistä ja poistamista koskevia velvoitteita on noudatettu. Myös tietojen jakaminen Yhdysvaltain sisällä kotimaisten virastojen kanssa sekä kolmansien maiden kanssa on toteutettu sopimusta noudattaen.

Seuraava yhteinen arviointi suoritetaan vuoden 2015 alkupuoliskolla.

Hyödyllisiä linkkejä

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar