Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2013

ELi-USA vahelised lepingud: kuidas toimivad ELi terrorismi rahastamise jälgimisprogramm ja USA broneeringuinfo leping

Komisjon võttis täna vastu terroristide rahastamise jälgimisprogrammi (TFTP) hindamisaruande ja Ameerika Ühendriikide broneeringuinfo (PNR) lepingu ühise läbivaatamise aruande. Komisjon hindas finantsteabe ja broneeringuinfo kasutamist võitluses raskete kuritegude ja terrorismi vastu. Komisjon võttis vastu ka teatise, mille kohaselt ei ole praegu kavas luua Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi.

„Terroristide rahastamise jälgimisprogramm ja broneeringuinfo lepingud reguleerivad isikuandmete edastamist ja kasutamist ning aitavad tõhusalt kaitsta Euroopa kodanike põhiõigusi. Me võtame väga tõsiselt väiteid selle kohta, et USA ametiasutused kasutavad finantsandmeid väljaspool terrorismivastast võitlust ning palunud neil esitada selle kohta täielikud andmed. Avaldan oma heameelt kinnituste üle, mille USA valitsus esitas Valges Majas 18. novembril toimunud meievahelisel kohtumisel selle kohta, et USA valitsus ei ole terroristide rahastamise jälgimisprogrammi lepingut rikkunud ja järgib seda ka edaspidi. Kuid komisjon jätkab ELi ja USA andmeedastuslepingute seadusliku rakendamise seiret, et tagada ELi kodanike õigused,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Lepingu rakendamise järelevalvet tõhustatakse lähikuudel ja ka pikemas perspektiivis. Järgmine läbivaatus viiakse läbi juba 2014. aasta kevadel.

Ühisaruanne ELi-USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammi lepingu kohta

Komisjon järeldas aruandes, et terroristide rahastamise jälgimisprogramm pakub terrorismivastastes juurdlustes olulist operatiivteavet, mis on aidanud avastada terroristlikke vandenõusid ja nende sepitsejaid.

Viimati uuriti programmi kaudu saadud teavet kasutades näiteks 2013. aasta aprilli Bostoni maratoni ajal toime pandud pommirünnakuid, Londoni olümpiamängude ajal tehtud ähvardusi ning ELis baseeruvate terroristide väljaõpet Süürias.

Programmi andmed pakuvad olulist teavet terroristlike organisatsioonide rahalise toetuse võrgustike kohta, mis aitab tuvastada terrorismi rahastamise uusi meetodeid ning sellega seotud isikuid USAs, ELis või mujal. Selline teave on ELi liikmesriikidele ja Europolile kasulik ja pakub väärtuslikke juhtlõngu uurimiseks. Viimase kolme aasta jooksul saadi programmist kokku 924 uurimiseks vajalikku juhtlõnga.

Seoses hiljutiste väidetega ELi finantsandmete lepinguga vastuolus oleva kasutamise kohta, on saadud kirjalikud kinnitused selle kohta, et USA valitsus ei ole lepingut rikkunud ja järgib seda ka edaspidi.

Praegu leiab komisjon, et puudub vajadus jätkata konsultatsioone USAga lepingu rakendamise üle.

ELi terrorismi rahastamise jälgimissüsteem (TFTS)

Vastuseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu taotlustele ja kooskõlas oma 2011. aasta teatisega (IP/11/877), hindas komisjon ELi terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi (TFTS) loomise võimalusi.

Eelkõige kaaluti kõiki võimalusi lähtudes põhiõiguste kaitsest, vajalikkusest, proportsionaalsusest ja kulutasuvusest praeguses olukorras.

Komisjon leiab, et sellise süsteemi loomise vajadus Euroopa Liidus ei ole hetkel selgelt tõendatud, ning juhib tähelepanu asjaolule, et andmeväljavõtete tegemiseks ELi territooriumil oleks vaja luua uus andmebaas, mis sisaldaks kogu teavet ELi kodanike rahaülekannete kohta, ja seda hallata.

Sellise andmebaasi loomine tekitaks tõsiseid probleeme seoses andmete säilitamise, kättesaadavuse ja kaitsega, rääkimata vajalikest suurtest tehnilistest pingutustest ja rahalistest kuludest. Selline süsteem kaasaks konfidentsiaalseid andmeid ning nõuaks seepärast tugevaid kaitsemeetmeid. See oleks kulukas ning selle loomine ja haldamine oleks tehniliselt ja operatiivselt keeruline.

Euroopa Parlament ja ELi siseküsimuste nõukogu peavad nüüd tegema otsuse ELi terroristide rahastamise jälgimisprogrammi loomise küsimuses.

ELi ja USA broneeringuinfo alane ühisaruanne

Praegune ELi ja USA vahelise broneeringuinfo alane leping lennureisijate andmete edastamise kohta EList USAsse jõustus 1. juuli 2012.

Pärast ELi ja USA ekspertide poolset läbivaatamist leidis komisjon, et USA ametiasutused on lepingut nõuetekohaselt rakendanud.

Leping on tõhus vahend võitluseks raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu, milles on kehtestatud broneeringuinfo kasutamisaladele selged piirid ning mitmeid rangeid andmekaitsetagatisi.

Täna avaldatud ühises läbivaatusaruandes leitakse eelkõige, et USA ametiasutused täidavad oma kohustusi seoses reisijate juurdepääsuõigustega ning neil on korrapärase järelevalve mehhanism, millega vältida ebaseaduslikku diskrimineerimist. Täidetakse tundlike andmete salastamise ja kustutamise nõuet. Andmete jagamine nii USA kohapealsete asutuste kui ka kolmandate riikidega toimub kooskõlas lepinguga.

Järgmine ühine läbivaatamine on kavandatud 2015. aasta esimesse poolde.

Kasulikud lingid

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar