Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. november 2013

Aftaler mellem EU og USA: Kommissionens rapporter om TFTP og PNR

Kommissionen har i dag vedtaget evalueringsrapporten for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP) og en rapport om den fælles gennemgang af aftalen med USA om passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger). Kommissionen har vurderet værdien af de finansielle oplysninger, der videreformidles i medfør af TFTP-aftalen mellem EU og USA i kampen mod terror, og hvordan de amerikanske myndigheder har anvendt PNR-oplysninger til at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme. Kommissionen har også vedtaget en meddelelse om et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme (TFTS), som konkluderer, at etablering af et sådan system ikke forventes på nuværende tidspunkt.

"Aftalerne om TFTP og PNR regulerer videregivelse og anvendelse af personoplysninger og sikrer effektiv beskyttelse af EU-borgernes grundlæggende rettigheder. Vi har taget påstandene om eventuel amerikansk adgang til finansielle data i forbindelse med Swift uden for TFTP-aftalens anvendelsesområde meget alvorligt, og som lovet over for Europa-Parlamentet og de europæiske borgere har vi bedt USA om en fuld redegørelse. Jeg glæder mig over den amerikanske regerings forsikringer, bl.a. under mit møde i Det Hvide Hus den 18. november, om at TFTP-aftalen ikke er blevet brudt, og at den fortsat vil blive overholdt fuldt ud. Men Kommissionen vil fortsat nøje overvåge overholdelsen af aftalerne mellem EU og USA om dataoverførsel for at beskytte EU-borgernes rettigheder", udtaler kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Bestræbelserne på at føre nøje kontrol med overholdelsen af TFTP-aftalen vil blive styrket i løbet af de kommende måneder og på længere sigt. Allerede i foråret 2014 vil der blive foretaget en tidlig gennemgang.

Fælles rapport om TFTP-aftalen mellem EU og USA

Kommissionen konkluderer i sin rapport om værdien af TFTP-oplysninger for terrorefterforskningen, at TFTP har givet et betydeligt antal efterretningsoplysninger, som har hjulpet til at afsløre planlagte terrorhandlinger og deres bagmænd.

Senest er TFTP-oplysninger blevet brugt til efterforskning af blandt andet bombeangrebet ved maratonet i Boston i april 2013, trusler under OL i London og oplæring af EU-baserede terrorister i Syrien.

TFTP-oplysninger giver et vigtigt indblik i terrororganisationers netværk for finansiel støtte, hvilket hjælper med at udpege nye metoder til finansiering af terrorister og andre involverede i USA, EU eller andre steder. EU's medlemsstater og Europol har gavn af disse oplysninger, som giver dem værdifulde spor i deres undersøgelser. I løbet af de sidste tre år resulterede i alt 158 anmodninger fra medlemsstaterne og EU (i henhold til artikel 10) i 924 undersøgelsesmæssige spor fra TFTP.

Hvad angår nylige påstande om adgang til oplysninger om finansielle transaktioner i EU i strid med aftalen om TFTP, har den amerikanske regering skriftligt forsikret om, at aftalen ikke er blevet brudt, og at den fortsat vil blive overholdt fuldt ud.

Kommissæren mener derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for yderligere høringer af USA om overholdelsen af TFTP-aftalen.

EU-system til sporing af finansiering af terrorisme (TFTS)

På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets anmodninger har Kommissionen, i overensstemmelse med sin meddelelse fra 2011 (IP/11/877) vurderet mulighederne for at etablere et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme (TFTS).

Hver mulighed er især blevet vurderet med hensyn til sikring af grundlæggende rettigheder, nødvendighed, proportionalitet og omkostningseffektivitet sammenlignet med den nuværende situation.

Kommissionen konkluderer, at der ikke er klart belæg for at etablere et sådan system i EU på nuværende tidspunkt, og peger især på det faktum, at man for at kunne indhente oplysninger på EU's territorium er nødt til at oprette og forvalte en ny database med alle oplysninger om EU-borgernes finansielle transaktioner.

Oprettelse af en sådan database vil medføre store udfordringer med hensyn til opbevaring af, adgang til og beskyttelse af oplysningerne for ikke at nævne den enorme tekniske og økonomiske indsats, det vil kræve. Et EU-system vil være indgribende mht. data og vil derfor kræve, at der etableres solide garantier og sikkerhedsforanstaltninger for databeskyttelsen. Det vil være omkostningsfuldt og teknisk og driftsmæssigt krævende at oprette og vedligeholde.

Det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet (retlige og indre anliggender) at træffe det endelige valg om eventuel oprettelse af et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme.

Rapport om den fælles evaluering af PNR-aftalen mellem EU og USA

Den nuværende PNR-aftale mellem EU og USA om udveksling af oplysninger om flypassagerer på flyruter fra EU til USA trådte i kraft den 1. juli 2012.

Efter en gennemgang foretaget af eksperter fra EU og USA har Kommissionen konstateret, at de amerikanske myndigheder har gennemført aftalen i overensstemmelse med de standarder og betingelser, den indeholder.

Aftalen er et effektivt værktøj til at bekæmpe alvorlig tværnational kriminalitet og terrorisme, som på samme tid sætter klare grænser for, hvad PNR-oplysninger må anvendes til, og giver en række solide databeskyttelsesgarantier.

Rapporten om den fælles evaluering, som blev offentliggjort i dag, viser især, at de amerikanske myndigheder overholder deres forpligtelser med hensyn til passagerers ret til indsigt, og at de har etableret en fast tilsynsmekanisme for at forhindre ulovlig ikke-forskelsbehandling. Princippet om maskering og sletning af følsomme oplysninger overholdes. Udvekslingen af oplysninger med både interne amerikanske agenturer og tredjelande er i overensstemmelse med aftalen.

Næste fælles evaluering vil højst sandsynligt finde sted i løbet af første halvdel af 2015.

Nyttige link

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar