Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2013

Dohody mezi EU a USA: Komise informuje o programu sledování financování terorismu a jmenné evidenci cestujících

Komise dnes schválila zprávu hodnotící Program sledování financování terorismu (program TFTP) a zprávu o společném přezkumu dohody o jmenné evidenci cestujících uzavřené s USA. Komise hodnotila význam finančních údajů získaných podle dohody mezi EU a USA o programu TFTP a způsob, jakým americké úřady využívají údaje ze jmenné evidence cestujících v boji se závažnou trestnou činností a terorismem. Komise také schválila sdělení o evropském systému pro sledování financování terorismu, v němž dospěla k závěru, že zřízení takového systému se v této fázi nepředpokládá.

„Dohody o programu TFTP a jmenné evidenci cestujících upravují předávání a používání osobních údajů a účinně zaručují ochranu základních práv evropských občanů. Velmi vážně bereme tvrzení o údajném přístupu USA k finančním údajům databáze Swift mimo působnost dohody o programu TFTP a podle svého závazku Evropskému parlamentu a evropským občanům jsme USA požádali o osvětlení této záležitosti. Vítám ujištění vlády USA, kterého se nám dostalo i na schůzce v Bílém domě 18. listopadu, že neporušila dohodu o TFTP a nadále ji v plném rozsahu dodrží. V zájmu prosazování práv občanů EU ale bude Komise stále pozorně sledovat plnění dohod mezi EU a USA o předávání údajů,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Dohled nad prováděním dohody o TFTP se zintenzivní nejen v nadcházejících měsících, ale i v dlouhodobém horizontu. Další přezkum bude proveden dříve než se plánovalo, již na jaře 2014.

Společná zpráva o dohodě mezi EU a USA o Programu sledování financování terorismu

Komise ve zprávě o významu údajů získaných v rámci programu TFTP pro vyšetřování teroristických činů dospěla k závěru, že tento program přinesl důležité zpravodajské informace, které pomohly odhalit připravované teroristické útoky a vystopovat jejich pachatele.

Informace získané v tomto programu byly v poslední době použity například při vyšetřování teroristického útoku při bostonském maratonu v dubnu 2013, hrozeb během olympijských her v Londýně či výcviku teroristů pocházejících z EU v Sýrii.

Údaje z programu TFTP nabízejí zásadní vhled do finančních podpůrných sítí teroristických organizací a pomáhají odhalovat nové cesty financování terorismu i osoby do něj zapojené v USA, EU a jinde. Pro členské státy EU a Europol jsou tyto informace užitečné, neboť poskytují cenná vodítka pro vyšetřování. Za poslední tři roky podaly členské státy a EU celkem 158 žádostí (podle článku 10), na jejichž základě získaly z programu TFTP 924 vodítek.

Co se týče nedávných tvrzení o neoprávněném přístupu k údajům o finančních transakcích v rozporu s dohodou o TFTP, vláda USA písemně potvrdila, že dohodu neporušila a nadále ji bude dodržovat v plném rozsahu.

V této fázi se Komise domnívá, že další konzultace s USA o provádění dohody o TFTP nejsou nutné.

Systém EU pro sledování financování terorismu

Na žádost Evropského parlamentu a Rady a v souladu se svým sdělením z roku 2011 (IP/11/877) vyhodnotila Komise možnosti pro vytvoření evropského systému pro sledování financování terorismu.

Každá možnost byla posouzena zejména z hlediska ochrany základních práv, její potřebnosti, přiměřenosti a nákladové efektivity ve srovnání s nynějším stavem.

Komise dospěla k závěru, že v této fázi není potřeba vytvořit takový systém v Evropské unii jasně prokázána, a zejména upozornila, že k získání údajů na půdě EU by bylo nutno zřídit a spravovat novou databázi obsahující všechny informace o finančních převodech prováděných občany EU.

Vytvoření takové databáze by mělo vážná úskalí, pokud jde o ukládání údajů, přístup k nim a jejich ochranu, nemluvě o ohromném technickém a a finančním vkladu, který by byl nezbytný. Každý systém EU by byl z hlediska ochrany údajů invazivní, a vyžadoval by tudíž zavedení přísných ochranných opatření a záruk. Byl byl také nákladný a technicky a provozně náročný jak na vytvoření, tak na údržbu.

O případném vytvoření programu EU pro sledování financování terorismu nyní musí rozhodnout Evropský parlament a Rada EU pro vnitřní věci.

Zpráva o společném přezkumu dohody mezi EU a USA o jmenné evidenci cestujících

Stávající dohoda mezi EU a USA o předávání údajů o cestujících letících z EU do USA vstoupila v platnost dne 1. července 2012.

Na základě přezkumu provedeného odborníky z EU a USA dospěla Komise k závěru, že americké úřady provádějí dohodu v souladu s normami a podmínkami, které obsahuje.

Dohoda je účinným nástrojem pro boj proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu, který jasně vymezuje, za jakým účelem mohou být údaje ze jmenné evidence cestujících používány, a obsahuje přísné záruky na jejich ochranu.

Z dnes zveřejněné zprávy o společném přezkumu zejména vyplývá, že americké úřady plní své povinnosti, pokud jde o právo cestujících na přístup do databáze, a zavedly mechanismy pravidelného dohledu zabraňující nezákonnému nakládání s údaji. Maskování a mazání citlivých údajů se dodržuje. Předávání údajů agenturám uvnitř USA a třetím zemím také probíhá podle dohody.

Další společný přezkum by se měl uskutečnit v první polovině roku 2015.

Užitečné odkazy

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar