Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 februari 2013

Fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner – kommissionen fastställer detaljerna

Kommissionen antar idag ett förslag med detaljerade bestämmelser om den skatt på finansiella transaktioner som ska genomföras inom ramen för ett fördjupat samarbete. På begäran av de elva EU-länder1 som kommer att införa skatten grundar sig tillämpningsområdet och syftet i det föreslagna direktivet på kommissionens ursprungliga förslag från september 2011 (IP/11/1085). Metoden att beskatta alla transaktioner med en koppling till det område där skatten tillämpas bibehålls, liksom skattesatserna på 0,1 % för aktier och obligationer och 0,01 % för derivat.

När de elva EU-länderna börjar tillämpa skatten förväntas den ge inkomster på 30–35 miljarder euro per år.

Dagens förslag skiljer sig något från det ursprungliga förslaget om skatt på finansiella transaktioner, eftersom hänsyn har tagits till att skatten kommer att tillämpas inom ett mindre geografiskt område än vad som ursprungligen var tänkt. Förändringarna syftar främst till att garantera rättslig klarhet och stärka bestämmelserna mot skatteflykt och missbruk.

– Dagens förslag innebär att allt är på plats för att en gemensam skatt på finansiella transaktioner ska kunna bli verklighet i EU, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter. Det är otvivelaktigt en rättvis och tekniskt fungerande skatt, som kommer att stärka den inre marknaden och minska den oansvariga handeln. Elva EU-länder har efterlyst detta förslag för att kunna gå vidare med skatten på finansiella transaktioner inom ramen för ett fördjupat samarbete. Jag uppmanar nu dessa länder att fortsätta arbetet – att driva igenom, fatta beslut om och genomföra världens första regionala skatt på finansiella transaktioner.

Dagens förslag är en uppföljning av överenskommelsen mellan EU:s finansministrar förra månaden om att låta de elva EU-länderna gå vidare med en skatt på finansiella transaktioner inom ramen för ett fördjupat samarbete (IP/12/1138).

Skatten har tre huvudmål. För det första kommer den att stärka den inre marknaden genom att minska antalet olika nationella metoder för att beskatta finansiella transaktioner. För det andra kommer den att innebära att finanssektorn i rimlig och betydande utsträckning bidrar till de offentliga intäkterna. Skatten kommer slutligen att stödja lagstiftningsåtgärder för att stimulera finanssektorn att satsa på en mer ansvarstagande verksamhet, inriktad på den reala ekonomin.

Liksom i det ursprungliga förslaget kommer skattesatserna att vara låga och beskattningsunderlaget brett. Det kommer också att finnas skyddsåtgärder mot en omlokalisering av finanssektorn. Liksom tidigare kommer ”hemvistprincipen” att gälla. Detta innebär att skatten ska betalas om någon av parterna i transaktionen är etablerad i ett deltagande EU-land, oavsett var transaktionen äger rum. Detta gäller både om ett finansinstitut som deltar i transaktionen självt är etablerat i det område där skatten tillämpas, eller om det agerar som ombud för en part som är etablerad där.

Dagens förslag innehåller också en extra skyddsåtgärd mot skatteflykt, nämligen ”emissionsprincipen”. Detta innebär att finansiella instrument som emitteras i de elva EU-länderna kommer att beskattas när de säljs och köps, även om de som säljer eller köper dem inte är etablerade inom det område där skatten tillämpas. Dessutom ingår nu uttryckliga bestämmelser för att motverka missbruk.

Eftersom man vill skydda den reala ekonomin kommer skatten, liksom i det ursprungliga förslaget, inte att tillämpas på medborgares och företags vardagliga finansiella verksamheter (t.ex. lån, betalningar, försäkringar, insättningar osv.). Skatten kommer inte heller att tillämpas på traditionella investmentbanktjänster i samband med kapitalanskaffning eller på finansiella transaktioner som utförs som en del av en omstrukturering.

Genom förslaget avgränsas också refinansieringsverksamhet, penningpolitik och statsskuldsförvaltning. Därför kommer transaktioner med centralbanker och ECB, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och den europeiska stabilitetsmekanismen samt med EU att undantas från skatten.

Nästa steg

Det föreslagna direktivet kommer nu att diskuteras av EU-länderna med sikte på ett genomförande inom ramen för ett fördjupat samarbete. Alla 27 EU-länder får delta i diskussionerna om förslaget. Endast de EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet kommer dock att få rösta, och de måste nå en enhällig överenskommelse innan samarbetet kan genomföras. Europaparlamentet kommer också att höras.

Bakgrund

I september 2011 lade kommissionen fram ett förslag till ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. Syftet var att få till stånd ett enhetlig strategi för beskattning av denna sektor på den inre marknaden, se till att finanssektorn i rimlig utsträckning bidrar till de offentliga finanserna, och bidra till att handeln inom finanssektorn effektiviseras och leder till ökad välfärd.

Efter intensiva diskussioner uppnåddes vid Ekofin-rådets möten under sommaren 2012 allmän enighet om att de 27 EU-länderna inte skulle nå fram till ett enhälligt beslut inom rimlig tid. Ett antal EU-länder uttryckte en stark önskan om att gå vidare med en skatt på finansiella transaktioner. Hösten 2012 skrev därför elva EU-länder till kommissionen med officiella ansökningar om att ett fördjupat samarbete vad gäller en skatt på finansiella transaktioner skulle godkännas på grundval av kommissionens förslag från 2011.

Kommissionen gjorde en noggrann granskning av ansökningarna mot fördragets kriterier för fördjupat samarbete. Det konstaterades att ett fördjupat samarbete vad gäller skatten på finansiella transaktioner inte skulle ha någon negativ inverkan på den inre marknaden eller på de icke deltagande EU-ländernas skyldigheter, rättigheter eller befogenheter. Utifrån den bedömningen lade kommissionen i oktober 2012 fram ett förslag till ett beslut om att tillåta fördjupat samarbete vad gäller skatten på finansiella transaktioner. Förslaget stöddes av Europaparlamentet i december och bekräftades av finansministrarna i Ekofin-rådet i januari 2013.

När klartecknet för fördjupat samarbete väl hade givits kunde kommissionen gå vidare med det detaljerade förslag som kommissionen i dag lägger fram om den skatt på finansiella transaktioner som ska tillämpas av de 11 EU-länderna.

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Kommissionär Šemetas webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike, Slovenien, Portugal, Grekland, Slovakien, Italien, Spanien och Estland.


Side Bar