Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. februarja 2013

Davek na finančne transakcije v okviru okrepljenega sodelovanja: Komisija predstavlja podrobnosti

Podrobnosti o davku na finančne transakcije, ki se bo uporabljal v okviru okrepljenega sodelovanja, so določene v predlogu, ki ga je Komisija sprejela danes. Kot je zahtevalo 11 držav članic1, ki bodo davek začele uporabljati, predlagana direktiva zajema področje uporabe in cilje prvotnega predloga o davku na finančne transakcije, ki ga je Komisija predložila septembra 2011 (IP/11/1085). Pristop obdavčitve vseh transakcij, ki so povezane z območjem davka na finančne transakcije, se ohranja, prav tako pa tudi stopnji 0,1 % za delnice in obveznice ter 0,01 % za izvedene finančne instrumente.

Davek na finančne transakcije, ki ga bo uporabljalo 11 držav članic, bo predvidoma prinesel 30–35 milijard EUR na leto.

V primerjavi s prvotnim predlogom današnji predlog vsebuje nekatere omejene spremembe, pri čemer se upošteva dejstvo, da se bo davek pobiral na manjšem geografskem območju, kot je bilo prvotno predvideno. Te spremembe bodo zagotovile zlasti pravno jasnost in okrepile določbe o preprečevanju izogibanja davkom in zlorab.

Komisar Algirdas Šemeta, pristojen za obdavčenje, je dejal: „Z današnjim predlogom bo uvedba skupnega davka na finančne transakcije v EU postala realnost. Gre za nedvomno pošten in tehnično učinkovit davek, ki bo okrepil naš enotni trg in zmanjšal neodgovorno trgovanje. Enajst držav članic je pozvalo k temu predlogu, da lahko v okviru okrepljenega sodelovanja nadaljujejo z uvedbo davka na finančne transakcije. Zdaj pozivam te iste države članice k povečanju prizadevanj za usmerjanje prvega svetovnega regionalnega davka na finančne transakcije, odločanje o njem in njegovo učinkovito izvajanje.“

Današnji predlog sledi dogovoru finančnih ministrov EU s prejšnjega meseca, ki 11 državam članicam dovoljuje, da začnejo v okviru okrepljenega sodelovanja uporabljati davek na finančne transakcije (IP/12/1138).

Davek na finančne transakcije ima tri ključne cilje. Prvič, enotni trg bo okrepil z zmanjšanjem števila različnih nacionalnih pristopov k obdavčitvi finančnih transakcij. Drugič, zagotovil bo, da finančni sektor pošteno in znatno prispeva k javnim prihodkom. Nazadnje, davek na finančne transakcije bo podpiral zakonodajne ukrepe pri spodbujanju finančnega sektorja k bolj odgovornim dejavnostim, usmerjenim v realno gospodarstvo.

Kot je že navedeno v prvotnem predlogu, bo imel davek na finančne transakcije nizke stopnje, široko osnovo in varnostne mreže proti selitvi finančnega sektorja. Tako kot prej se bo uporabljalo „načelo stalnega prebivališča/sedeža“. To pomeni, da bo davek treba plačati, če ima katera koli stranka v transakciji sedež v sodelujoči državi članici, ne glede na to, kje se transakcija izvede. To prav tako velja, če ima finančna institucija, ki opravlja transakcije, sedež na območju davka na finančne transakcije ali če deluje v imenu stranke, ki ima sedež v navedeni jurisdikciji.

Današnji predlog kot dodatno zaščito pred izogibanjem obdavčitve dodaja tudi „načelo izdaje“. To pomeni, da bodo finančni instrumenti, izdani v navedenih 11 državah članicah, obdavčeni, tudi če osebe, ki z njimi trgujejo, nimajo sedeža na območju davka na finančne transakcije. Poleg tega so sedaj vključene izrecne določbe o preprečevanju zlorab.

Kot v prvotnem predlogu se davek na finančne transakcije ne bo uporabljal za vsakodnevne finančne dejavnosti državljanov in podjetij (npr. posojila, plačila, zavarovanje, vloge itd.), da se tako zaščiti realno gospodarstvo. Niti se ne bo uporabljal za tradicionalne naložbene bančne dejavnosti v zvezi z zbiranjem kapitala ali finančne transakcije, ki se izvajajo kot del dejavnosti prestrukturiranja.

Predlog tudi izloča dejavnosti refinanciranja, monetarno politiko in upravljanje javnega dolga. Zato bodo transakcije s centralnimi bankami in ECB, evropskim instrumentom za finančno stabilnost in evropskim mehanizmom za stabilnost ter transakcije z Evropsko unijo iz davka izvzete.

Naslednji koraki

Predlagano direktivo bodo zdaj obravnavale države članice, in sicer z namenom njenega izvajanja v okviru okrepljenega sodelovanja. V razpravah o tem predlogu lahko sodeluje vseh 27 držav članic. Vendar pa bodo lahko glasovale le države članice, vključene v okrepljeno sodelovanje, njihova odločitev pa mora biti soglasna, preden se lahko direktiva začne izvajati. Posvetovalo pa se bo tudi z Evropskim parlamentom.

Ozadje

Komisija je septembra 2011 predstavila predlog za skupni sistem davka na finančne transakcije, in sicer z namenom zagotovitve usklajenega pristopa k obdavčitvi tega sektorja na enotnem trgu, pri čemer bi se omogočil pošten prispevek finančnega sektorja k javnim financam, ter večje učinkovitosti in takšnega trgovanja finančnega sektorja, ki bo prispeval k blaginji.

Po intenzivnih razpravah o tej zadevi je bilo na srečanjih Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) poleti 2012 ugotovljeno, da soglasja med 27 državami članicami ne bo mogoče doseči v razumnem roku. Kljub temu so številne države članice izrazile močno pripravljenost, da začnejo z uporabo davka na finančne transakcije. Zato je 11 držav članic jeseni 2012 poslalo dopis Komisiji in uradno zaprosilo za odobritev vzpostavitve okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije, in sicer na podlagi predloga Komisije iz leta 2011.

Komisija je te zahteve natančno preučila na podlagi meril za okrepljeno sodelovanje iz pogodb. Ugotovila je zlasti, da okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije ne bo negativno vplivalo na enotni trg ali obveznosti, pravice in pristojnosti nesodelujočih držav članic. Komisija je na podlagi te ocene oktobra 2012 predlagala sprejetje sklepa, ki bi omogočil okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije. Sklep je decembra podprl Evropski parlament, o njem pa so se evropski finančni ministri dokončno dogovorili na srečanju ECOFIN januarja 2013.

Ko je bila dana zelena luč za okrepljeno sodelovanje, je Komisija lahko nadaljevala s pripravo podrobnega predloga o davku na finančne transakcije v 11 državah članicah, ki ga je predstavila danes.

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Spletna stran komisarja Šemete je na voljo na:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Kontakta:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

1 :

Francija, Nemčija, Belgija, Avstrija, Slovenija, Portugalska, Grčija, Slovaška, Italija, Španija, Estonija.


Side Bar