Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. februára 2013

Daň z finančných transakcií v rámci posilnenej spolupráce: Komisia predstavila podrobnosti

Komisia v dnes prijatom návrhu stanovila podrobnosti dane z finančných transakcií (DFT), ktorá sa má zaviesť v rámci posilnenej spolupráce. Navrhovaná smernica preberá rozsah pôsobnosti a ciele pôvodného návrhu o DFT, ktorý Komisia predložila v septembri 2011 (IP/11/1085), tak ako to požadovalo 11 členských štátov1, ktoré túto daň budú uplatňovať. Zachováva sa prístup k zdaňovaniu všetkých transakcií prepojených so zónou DFT, ako aj sadzby vo výške 0,1 % pre akcie a dlhopisy a 0,01 % pre deriváty.

Táto daň z finančných transakcií pri uplatňovaní v 11 členských štátoch prinesie podľa očakávaní príjmy vo výške 30 až 35 miliárd EUR ročne.

Dnešný návrh o DFT zahŕňa v porovnaní s pôvodným návrhom určité obmedzené zmeny s cieľom zohľadniť skutočnosť, že daň sa bude uplatňovať v menšom geografickom rozsahu, než sa pôvodne plánovalo. Týmito zmenami sa má zabezpečiť hlavne právna jednoznačnosť a majú sa posilniť ustanovenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu daní.

Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za oblasť daní, uviedol: „Dnešným návrhom sa zavádzajú všetky prvky potrebné na to, aby sa spoločná daň z finančných transakcií stala realitou v celej EÚ. Predložený návrh dane je nepochybne spravodlivý a opiera sa o odborné znalosti. Pomôže posilniť náš jednotný trh a zmierniť nezodpovedné obchodovanie. O tento návrh požiadalo jedenásť členských štátov, aby DFT mohli uplatňovať v rámci posilnenej spolupráce. Ja teraz tieto členské štáty vyzývam, aby svoje ambície zvýšili a ukázali, ako prijať a realizovať prvú regionálnu daň z finančných transakcií na svete.“

Dnešný návrh nadväzuje na dohodu ministrov financií EÚ z minulého mesiaca, na základe ktorej sa 11 členským štátom povoľuje uplatňovať DFT v rámci posilnenej spolupráce (IP/12/1138).

DFT má tri základné ciele. V prvom rade sa znížením množstva odlišných prístupov jednotlivých štátov k zdaňovaniu finančných transakcií posilní jednotný trh. V druhom rade sa zabezpečí, aby finančný sektor spravodlivým a značným podielom prispieval k verejným príjmom. A napokon FDT podporí regulačné opatrenia, ktorých cieľom je motivovať finančný sektor k tomu, aby sa zapájal do zodpovednejších činností orientovaných na reálne hospodárstvo.

DFT bude mať rovnako ako v pôvodnom návrhu nízke sadzby, široký základ a záchranné siete na zabránenie premiestňovaniu finančného sektora. Aj naďalej sa bude uplatňovať „zásada miesta pobytu“, čo znamená, že daň bude splatná vtedy, keď je ktorákoľvek zo strán transakcie usadená v zúčastnenom členskom štáte bez ohľadu na miesto vykonania transakcie. To platí v prípade, keď je do transakcie zapojená samotná finančná inštitúcia usadená v zóne DFT, ako aj v prípade, keď táto inštitúcia koná v mene strany usadenej v uvedenej jurisdikcii.

Ako ďalšie ochranné opatrenie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa do dnešného návrhu dopĺňa aj „zásada emisie“, čo znamená, že finančné nástroje emitované v 11 zúčastnených členských štátoch sa budú zdaňovať pri obchodovaní aj v prípade, keď tí, ktorí s nimi obchodujú, nie sú usadení v rámci zóny DFT. Návrh teraz navyše zahŕňa aj explicitné ustanovenia proti zneužívaniu daní.

Tak ako v pôvodnom návrhu sa DFT v záujme ochrany reálneho hospodárstva nebude uplatňovať na každodenné obchodné činnosti občanov a podnikov (napríklad úvery a pôžičky, platby, poistenie, vklady atď.). Nebude sa uplatňovať ani na tradičné činnosti investičného bankovníctva v kontexte získavania kapitálu, ani na finančné transakcie vykonávané ako súčasť reštrukturalizačných operácií.

Návrhom sa takisto vylučujú činnosti refinancovania, menová politika a správa verejného dlhu. Z dane preto budú vyňaté transakcie s centrálnymi bankami a s ECB, s Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu, ako aj transakcie s Európskou úniou.

Ďalšie kroky

O navrhovanej smernici budú teraz diskutovať členské štáty, aby sa umožnilo jej vykonávanie v rámci posilnenej spolupráce. Do diskusií o tomto návrhu sa môže zapojiť všetkých 27 členských štátov. Hlasovacie právo však budú mať len členské štáty zúčastnené na posilnenej spolupráci, pričom musia dosiahnuť jednomyseľnú dohodu predtým, než bude návrh možné vykonať. Konzultácie sa uskutočnia aj s Európskym parlamentom.

Súvislosti

Komisia v septembri 2011 predložila návrh spoločného systému dane z finančných transakcií s cieľom zaistiť koherentný prístup k zdaňovaniu tohto sektora na jednotnom trhu, zabezpečiť spravodlivý príspevok finančného sektora k verejným financiám a prispievať k tomu, aby činnosti obchodovania vo finančnom sektore zvyšovali efektívnosť a blahobyt.

Po intenzívnych diskusiách o tejto záležitosti Rada ECOFIN na svojich zasadnutiach v lete 2012 došla k záveru, že jednomyseľnú dohodu 27 členských štátov sa nepodarí dosiahnuť v primeranej lehote. Niekoľko členských štátov však prejavilo silné odhodlanie realizovať DFT. Jedenásť členských štátov sa preto na jeseň 2012 obrátilo na Komisiu s formálnou žiadosťou o povolenie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií vychádzajúcej z návrhu Komisie z roku 2011.

Komisia túto žiadosť dôkladne posúdila na základe kritérií týkajúcich sa posilnenej spolupráce uvedených v zmluvách. Bolo stanovené najmä to, že posilnená spolupráca v oblasti DFT nesmie mať negatívny vplyv na jednotný trh ani na povinnosti, práva a právomoci nezúčastnených členských štátov. Komisia v októbri 2012 na základe tohto posúdenia navrhla rozhodnutie povoliť posilnenú spoluprácu v oblasti DFT. Toto rozhodnutie podporil v decembri aj Európsky parlament a v januári 2013 ho na zasadnutí Rady ECOFIN schválili európski ministri financií.

Keď posilnená spolupráca dostane zelenú, Komisia by mohla začať pracovať na podrobnom návrhu DFT, ktorý dnes predstavila a ktorý má uplatňovať 11 členských štátov.

Ďalšie informácie pozri aj v MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Webová stránka komisára Šemetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Slovinsko, Portugalsko, Grécko, Slovensko, Taliansko, Španielsko a Estónsko.


Side Bar