Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. februārī

Finanšu darījumu nodoklis ciešākas sadarbības ietvaros: Komisija precizē detaļas

Komisija šodien pieņemtajā priekšlikumā precizējusi detaļas par finanšu darījumu nodokli (turpmāk “FDN”), kas jāievieš ciešākas sadarbības ietvaros. Pēc to 11 dalībvalstu1 lūguma, kas turpinās ieviest šo nodokli, ierosinātajā direktīvā atspoguļota FDN sākotnējā priekšlikuma, kuru Komisija sagatavoja 2011. gada septembrī (IP/11/1085), darbības joma un mērķi. Ir saglabāta pieeja, saskaņā ar kuru ar nodokli apliek visus ar FDN zonu saistītos darījumus, akciju un obligāciju tirdzniecībai piemērojot likmi 0,1 % apmērā un atvasinātajiem instrumentiem – 0,01 % apmērā.

Ja finanšu darījumu nodokli piemēros 11 dalībvalstis, ar šo nodokli paredzēts ik gadu gūt ieņēmumus 30–35 miljardu eiro apmērā.

Salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu par FDN, šodien pieņemtajā ir nelielas konkrētas izmaiņas, lai ņemtu vērā faktu, ka nodokli piemēros mazākā ģeogrāfiskā mērogā, nekā sākotnēji paredzēts. Ar šīm izmaiņām galvenokārt tiek nodrošināta tiesiskā noteiktība un pastiprināti noteikumi, lai novērstu izvairīšanos no nodokļa maksāšanas un ļaunprātīgu izmantošanu.

Par nodokļu politiku atbildīgais komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: “Ar šodienas priekšlikumu ir panākts viss, kas nepieciešams, lai kopējais finanšu darījumu nodoklis kļūtu par realitāti Eiropas Savienībā. Ierosinātais nodoklis neapšaubāmi ir taisnīgs un tehniski pamatots, un tas stiprinās mūsu vienoto tirgu un mazinās bezatbildīgu tirdzniecību. 11 dalībvalstis aicināja pieņemt šo priekšlikumu, lai tās varētu turpināt FDN ieviešanu ciešākas sadarbības ietvaros. Es tagad aicinu šīs dalībvalstis mērķtiecīgi, izlēmīgi un sekmīgi turpināt iesākto ceļu uz pasaulē pirmo reģionālo FDN.”

Šodienas priekšlikums tika ierosināts pēc tam, kad iepriekšējā mēnesī ES finanšu ministri vienojās par atļauju 11 dalībvalstīm turpināt FDN ieviešanu ciešākas sadarbības ietvaros (IP/12/1138).

Finanšu darījumu nodoklim ir trīs pamatmērķi. Pirmkārt, tas stiprinās vienoto tirgu, mazinot valstu pieeju dažādību attiecībā uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli. Otrkārt, tas nodrošinās, ka finanšu nozare sniedz taisnīgu un būtisku ieguldījumu valsts ieņēmumos. Visbeidzot, ar FDN tiks atbalstīti reglamentējošie pasākumi, veicinot finanšu nozares iesaistīšanos atbildīgākos darījumos, kas vērsti uz reālo ekonomiku.

Tāpat kā sākotnējā priekšlikumā FDN būs zemas likmes, plaša bāze un drošības tīkli, ar kuriem cīnīties pret finanšu nozares pārvietošanu. Tāpat kā iepriekš tiks piemērots “rezidences princips”. Tas nozīmē, ka nodoklis tiks piemērots tad, ja viena no darījuma pusēm reģistrēta iesaistītajā dalībvalstī, neatkarīgi no tā, kur tiek veikts darījums. Tas attiecas uz gadījumiem, kad finanšu iestādes, kas veic darījumu, pašas ir reģistrētas FDN zonā vai rīkojas puses vārdā, kura reģistrēta šajā zonā.

Šodienas priekšlikumā ir paredzēts vēl viens pasākums, lai novērstu izvairīšanos no nodokļa nomaksas, proti, „emisijas princips". Tas nozīmē, ka finanšu instrumentiem, kas emitēti minētajās 11 dalībvalstīs, piemēros nodokli, ja tie tiks tirgoti, pat ja to tirgotāji nav reģistrēti FDN zonā. Turklāt tagad ir iekļauti arī skaidri noteikumi ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Kā ierosināts sākotnējā priekšlikumā, FDN nepiemēros pilsoņu un uzņēmumu ikdienas finanšu darījumiem (piemēram, aizdevumiem, maksājumiem, apdrošināšanai, noguldījumiem utt.), lai aizsargātu reālo ekonomiku. To arī nepiemēros tradicionālajiem investīciju banku darījumiem attiecībā uz kapitāla palielināšanu vai finanšu darījumiem, kas veikti pārstrukturēšanas ietvaros.

Priekšlikums neattiecas arī uz refinansēšanas darbībām, monetāro politiku un valsts parāda pārvaldību. Tādēļ darījumus ar centrālajām bankām un Eiropas Centrālo banku, Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu un Eiropas Stabilizācijas mehānismu, kā arī darījumus ar Eiropas Savienību ar šo nodokli neapliks.

Turpmākie pasākumi

Ierosināto direktīvu tagad apspriedīs dalībvalstis, lai to varētu īstenot ciešākas sadarbības ietvaros. Visas 27 dalībvalstis var piedalīties šā priekšlikuma apspriešanā. Taču tikai tām dalībvalstīm, kas iesaistās ciešākā sadarbībā, būs balsstiesības, un tām ir jāpanāk vienprātīga vienošanās, lai direktīvu varētu īstenot. Notiks apspriedes arī ar Eiropas Parlamentu.

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumu kopējai finanšu darījumu nodokļa sistēmai, kuras mērķis ir nodrošināt saskaņotu pieeju šīs nozares aplikšanai ar nodokļiem vienotajā tirgū un finanšu nozares taisnīgu ieguldījumu publiskajās finansēs un veicināt, lai darbības finanšu nozarē uzlabotu efektivitāti un labklājības līmeni.

Pēc intensīvas šā dokumenta apspriešanas ECOFIN sanāksmēs 2012. gada vasarā tika secināts, ka vienprātību starp 27 dalībvalstīm neizdosies panākt saprātīgā termiņā. Tomēr vairākas dalībvalstis pauda stingru vēlmi turpināt FDN ieviešanu. Tādēļ 2012. gada rudenī 11 dalībvalstis rakstveidā Komisijai oficiāli lūdza atļaut ciešāku sadarbību saistībā ar finanšu darījumu nodokli, pamatojoties uz Komisijas 2011. gada priekšlikumu.

Komisija rūpīgi izvērtēja, vai šie lūgumi atbilst ciešākas sadarbības kritērijiem saskaņā ar līgumiem. Jo īpaši tika konstatēts, ka ciešākai sadarbībai FDN jomā nebūs negatīvas ietekmes uz vienoto tirgu vai neiesaistīto dalībvalstu saistībām, tiesībām vai kompetenci. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, 2012. gada oktobrī Komisija ierosināja lēmumu, lai atļautu ciešāku sadarbību FDN jomā. Decembrī to atbalstīja Eiropas Parlaments, un ECOFIN sanāksmē 2013. gada janvārī par to vienojās Eiropas finanšu ministri.

Kad bija dota zaļā gaisma ciešākai sadarbībai, Komisija varēja turpināt darbu, sagatavojot detalizētu priekšlikumu FDN jomā, ko piemēros 11 dalībvalstis un ko tā ir iesniegusi šodien.

Vairāk informācijas skatīt arī MEMO/13/98

+http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Komisāra Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Francija, Vācija, Beļģija, Austrija, Slovēnija, Portugāle, Grieķija, Slovākija, Itālija, Spānija, Igaunija.


Side Bar