Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 14 d., Briuselis

Finansinių sandorių mokestis vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą: išsamūs Komisijos paaiškinimai

Šiandien Komisija priėmė išsamų finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą, kuris bus įgyvendinamas pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. Į 11 valstybių narių1, kurios taikys šį mokestį, prašymu pasiūlytą direktyvą įtraukta pradinio finansinių sandorių mokesčio pasiūlymo, kurį Komisija pateikė 2011 m. rugsėjo mėn. (IP/11/1085) taikymo sritis ir tikslai. Išlaikomas visų su finansinių sandorių mokesčio taikymo zona susijusių sandorių apmokestinimo principas, taip pat 0,1 % mokesčio tarifas, taikomas akcijoms ir obligacijoms, ir 0,01 % tarifas, taikomas išvestinių finansinių priemonių sandoriams.

11 valstybių narių taikant šį finansinių sandorių mokestį tikimasi kasmet surinkti 30–35 mlrd. EUR pajamų.

Šiandien pateiktame finansinių sandorių mokesčio pasiūlyme, palyginti su pradiniu pasiūlymu, yra tam tikrų nedidelių pakeitimų: atsižvelgiama į faktą, kad mokestis bus taikomas mažesnėje, negu buvo numatyta, geografinėje teritorijoje. Šie pakeitimai daugiausia susiję su pastangomis užtikrinti teisinį aiškumą ir sustiprinti kovos su mokesčio vengimu ir piktnaudžiavimu nuostatas.

Už mokesčių klausimus atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabartiniame pasiūlyme yra visos priemonės, kad Europos Sąjungoje finansinių sandorių mokestis taptų realybe. Svarstomasis mokestis yra be abejonės teisingas ir techniškai patikimas, todėl jį taikant tvirtės bendroji rinka ir bus sutramdyta neatsakinga prekyba. Vienuolika valstybių narių ragino priimti šį pasiūlymą, kad pasinaudodamos tvirtesnio bendradarbiavimo principu galėtų pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį. Dabar raginu šias valstybes nares ryžtingai žengti pirmyn – imtis iniciatyvos, apsispręsti ir pradėti taikyti pirmąjį pasaulyje regioninį finansinių sandorių mokestį”.

Dabartinis pasiūlymas pateiktas po praėjusį mėnesį ES finansų ministrų priimto susitarimo leisti 11 valstybių narių pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą (IP/12/1138).

Taikant finansinių sandorių mokestį siekiama 3 pagrindinių tikslų. Pirmiausia, bus sustiprinta bendroji rinka, nes sumažės skirtingų nacionalinių požiūrių į finansinių sandorių mokestį. Antra, bus užtikrintas teisingas ir apčiuopiamas finansinio sektoriaus indėlis į viešąsias pajamas. Galiausiai finansinių sandorių mokesčiu bus sutvirtintos reguliavimo priemonės, kurias taikant finansinis sektorius skatinamas vykdyti atsakingesnę realiajai ekonomikai pritaikytą veiklą.

Kaip ir pradiniame pasiūlyme, finansinių sandorių mokesčio norma bus nedidelė, o bazė plati, taip pat bus numatytos apsaugos nuo finansinio sektoriaus perkėlimo priemonės. Kaip ir anksčiau, bus taikomas įsisteigimo šalies principas. Taigi bet kuri sandorio šalis, įsisteigusi šį mokestį taikančioje valstybėje narėje, turės jį mokėti, nepriklausomai nuo sandorio vietos. Šis principas galios, jei sandorį vykdanti finansų įstaiga yra įsisteigusi finansinių sandorių mokesčio taikymo zonoje arba jei atstovaus šioje jurisdikcijoje įsisteigusiai šaliai.

Dabartiniame pasiūlyme taip pat pateikiama papildoma apsauginė kovos su mokesčio vengimu priemonė – emisijos vietos principas. Taigi 11 valstybių narių išleistos finansinės priemonės, jei jomis prekiaujama, bus apmokestintos, net jei jomis prekiaujantys subjektai nebus įsisteigę finansinių sandorių mokesčio taikymo zonoje. Be to, į pasiūlymą įtrauktos ir išsamios kovos su piktnaudžiavimu nuostatos.

Kaip ir pradiniame pasiūlyme, kad būtų apsaugota realioji ekonomika, finansinių sandorių mokestis nebus taikomas piliečių ir įmonių įprastai finansinei veiklai (pvz., paskoloms, mokėjimams, draudimui, indėliams ir kt.). Mokestis taip pat nebus taikomas tradicinei investicinės bankininkystės veiklai, jei siekiama padidinti kapitalą, arba finansiniams sandoriams, kurie yra restruktūrizacijos operacijų dalis.

Pasiūlymas taip pat netaikomas refinansavimo veiklai, pinigų politikai ir valdžios sektoriaus skolos valdymui. Todėl mokestis nebus taikomas sandoriams su centriniais bankais, ECB, Europos finansinio stabilumo fondu ir Europos stabilumo mechanizmu, taip pat su Europos Sąjunga.

Tolesni veiksmai

Pasiūlytą direktyvą dabar aptars valstybės narės, kad vėliau ji būtų įgyvendinta pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. Diskusijose dėl pasiūlymo gali dalyvauti visos 27 valstybės narės. Tačiau balsuoti galės tik prie tvirtesnio bendradarbiavimo iniciatyvos prisijungusios valstybės narės; šios direktyvos įgyvendinimui jos turi pritarti vienbalsiai. Taip pat bus pasitarta su Europos Parlamentu.

Pagrindiniai faktai

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos pasiūlymą siekdama užtikrinti nuoseklų požiūrį į šio sektoriaus apmokestinimą bendrojoje rinkoje ir teisingą finansų sektoriaus įnašą į viešuosius finansus; pasiūlymu taip pat siekiama, kad finansų sektorius būtų veiksmingesnis ir daugiau prisidėtų kuriant gerovę.

Po aktyvių diskusijų dėl šio dokumento 2012 m. vasarą ECOFIN tarybos susitikimuose sutarta, kad per pagrįstą laikotarpį vieningo susitarimo 27 valstybėms narėms pasiekti nepavyks. Tačiau keletas valstybių narių išreiškė tvirtą norą toliau tęsti finansinių sandorių mokesčio įgyvendinimo procesą. Taigi 2012 m. rudenį 11 valstybių narių nusiuntė raštą Komisijai oficialiai prašydamos pagal 2011 m. Komisijos pasiūlymą leisti tvirčiau bendradarbiauti finansinių sandorių mokesčio srityje.

Komisija atidžiai patikrino, ar šie prašymai atitinka Sutartyse numatyto tvirtesnio bendradarbiavimo kriterijus. Visų pirma, buvo nustatyta, kad tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje neturės neigiamo poveikio bendrajai rinkai arba neprisijungusių valstybių narių įsipareigojimams, teisėms ir kompetencijoms. Vadovaudamasi šiuo vertinimu 2012 m. spalio mėn. Komisija pasiūlė sprendimą, kuriuo būtų leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje. Gruodžio mėn. šį sprendimą parėmė Europos Parlamentas, o 2013 m. sausio mėn. – Europos finansų ministrai ECOFIN taryboje.

Uždegus žalią šviesą tvirtesniam bendradarbiavimui, Komisija parengė ir šiandien pateikė išsamų finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą, kurį taikys 11 valstybių narių.

Daugiau informacijos rasite MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Komisijos nario A. Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel.+32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano,tel.+32 2 296 64 70

1 :

Prancūzija, Vokietija, Belgija, Austrija, Slovėnija, Portugalija, Graikija, Slovakija, Italija, Ispanija, Estija.


Side Bar