Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. helmikuuta 2013

Komissio vahvistaa finanssitransaktioveron alalla tehtävän tiiviimmän yhteistyön yksityiskohdat

Komissio on hyväksynyt tänään ehdotuksen, jossa vahvistetaan finanssitransaktioveron alalla tehtävän tiiviimmän yhteistyön yksityiskohdat. Direktiiviehdotus vastaa pääosin veron käyttöönottoa suunnittelevien 11 jäsenvaltion1 esittämän pyynnön mukaisesti alkuperäisen ehdotuksen soveltamisalaa ja tavoitteita. Komissio teki alkuperäisen ehdotuksen syyskuussa 2011 (IP/11/1085). Myös uuden ehdotuksen mukaan vero perittäisiin kaikista transaktioista, joilla on osoitettu yhteys alueeseen, jolla finanssitransaktioveroa kannetaan. Myös verokannat ovat alkuperäisen ehdotuksen mukaisia: 0,1 % osakkeille ja joukkovelkakirjoille ja 0,01 % johdannaisille.

Kun finanssitransaktioveroa sovelletaan 11 jäsenvaltion alueella, vuosittain saatavien tulojen odotetaan olevan 30–35 miljardia euroa.

Koska finanssitransaktioveroa on tarkoitus soveltaa alun perin kaavailtua pienemmällä maantieteellisellä alueella, on tänään esitettyyn ehdotukseen tehty joitakin muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen verrattua. Muutosten tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa lainsäädännön selkeys sekä lujittaa veronkierron ja väärinkäytösten estämistä koskevia säännöksiä.

Verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta totesi, että tänään tehdyn ehdotuksen ansiosta kaikki on kunnossa yhteisen finanssitransaktioveron toteuttamiseksi EU:ssa. ”Ehdotettu vero on ehdottomasti oikeudenmukainen ja teknisesti varma, mikä lujittaa sisämarkkinoita ja hillitsee vastuutonta kaupankäyntiä. Yksitoista jäsenvaltiota pyysi tätä ehdotusta, jotta ne voisivat edetä finanssitransaktioveron käyttöönotossa tiivistämällä keskinäistä yhteistyötä. Kehotankin nyt näitä jäsenvaltioita etenemään tässä kunnianhimoisessa hankkeessa: ottamaan vetovastuun, tekemään tarvittavat päätökset maailman ensimmäisestä alueellisesta finanssitransaktioverosta ja ottamaan sen käyttöön", totesi komissaari Šemeta.

Tämänpäiväisen ehdotuksen taustalla on EU:n valtiovarainministerien viime kuussa antama hyväksyntä sallia 11 jäsenvaltiolle eteneminen yhteisen finanssitransaktioveron käyttöönotossa tiivistämällä yhteistyötä (IP/12/1138).

Finanssitransaktioverolla on kolme keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin se lujittaa sisämarkkinoita vähentämällä toisistaan poikkeavien kansallisten lähestymistapojen kirjoa. Toiseksi se varmistaa, että finanssialan osuus julkisista tuloista on kohtuullinen ja tuntuva. Kolmanneksi finanssitransaktioverolla täydennetään sääntelytoimenpiteitä kannustamalla finanssialaa vastuullisempaan toimintaan, joka tukee reaalitaloutta.

Alkuperäisen ehdotuksen tapaan finanssitransaktioveron verokannat ovat alhaiset, veron peruste on laaja ja siihen on liitetty turvaverkkoja finanssialan toimintojen siirtymisen hillitsemiseksi. Kotipaikkaperiaatetta sovelletaan edelleen. Tämä tarkoittaa, että veroa on maksettava, jos transaktion osapuoli on sijoittautunut yhteistyöhän osallistuvaan jäsenvaltioon riippumatta siitä, missä transaktio tapahtuu. Tilanne on sama silloin, jos transaktioon osallistunut finanssilaitos on myös sijoittautunut alueelle, jolla finanssitransaktioveroa kannetaan, tai jos se toimii tällaiselle alueelle sijoittautuneen osapuolen puolesta.

Veronkierron torjunnan tehostamiseksi tänään annettuun ehdotukseen on lisätty liikkeeseenlaskuperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että veroa on maksettava, kun 11 jäsenvaltiossa liikkeeseen lasketuilla rahoitusvälineillä käydään kauppaa, vaikka ne, jotka käyvät niillä kauppaa, eivät olisikaan sijoittautuneet alueelle, jolla finanssitransaktioveroa kannetaan. Lisäksi ehdotukseen on nyt sisällytetty eksplisiittisiä väärinkäytösten estämistä koskevia säännöksiä.

Kuten alkuperäisessä ehdotuksessa, finanssitransaktioveroa ei reaalitalouden suojelemiseksi sovelleta kansalaisten ja yritysten päivittäisiin finanssitoimintoihin (esim. lainat, maksut, vakuutukset ja talletukset). Veroa ei myöskään sovelleta perinteiseen investointipankkitoimintaan pääoman hankkimisen yhteydessä eikä finanssitransaktioihin, jotka muodostavat osan rakenneuudistustoimia.

Ehdotuksella turvataan myös jälleenrahoitustoiminta, rahapolitiikka ja julkisen velan hoito. Näin ollen verosta vapautetaan transaktiot, jotka suoritetaan keskuspankkien ja EKP:n kanssa, Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin kanssa sekä Euroopan unionin kanssa.

Jatkotoimet

Jäsenvaltiot keskustelevat nyt ehdotetusta direktiivistä, jotta se voitaisiin panna täytäntöön tiivistämällä yhteistyötä. Kaikki 27 jäsenvaltiota voivat osallistua ehdotusta koskeviin keskusteluihin. Kuitenkin vain tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvilla jäsenvaltioilla on äänioikeus, ja niiden on hyväksyttävä ehdotus yksimielisesti ennen kuin se voidaan panna täytäntöön. Myös Euroopan parlamenttia kuullaan.

Tausta

Komissio teki syyskuussa 2011 ehdotuksen yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä. Ehdotuksen tavoitteena oli turvata tähän alaan sovellettava johdonmukainen lähestymistapa sisämarkkinoilla, varmistaa, että finanssiala osallistuu oikeudenmukaisella osuudella julkiseen talouteen, ja edistää tehokkaampaa ja hyvinvointia edistävää kaupankäyntiä finanssialalla.

Asiasta käytyjen tiiviiden keskustelujen jälkeen kesällä 2012 pidetyissä talous- ja raha-asioiden neuvoston kokouksissa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, ettei ehdotus saisi osakseen 27 jäsenvaltion yksimielistä kannatusta kohtuullisessa ajassa. Tästä huolimatta useat jäsenvaltiot ilmoittivat halukkuutensa edetä kohti finanssitransaktioveron käyttöönottoa. Sen vuoksi 11 jäsenvaltiota otti syksyllä 2012 komissioon yhteyttä kirjallisesti ja pyysi virallisesti lupaa tiiviimmän yhteistyön aloittamiseen finanssitransaktioveron alalla komission vuonna 2011 tekemän ehdotuksen perusteella.

Komissio arvioi pyynnöt huolellisesti ottaen huomioon perussopimuksissa tiiviimmän yhteistyön aloittamiselle vahvistetut kriteerit. Arvioinnissa todettiin erityisesti, ettei finanssitransaktioveroa koskeva tiiviimpi yhteistyö vaikuttaisi kielteisesti sisämarkkinoihin eikä tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden velvoitteisiin, oikeuksiin ja toimivaltaan. Arvioinnin perusteella komissio teki lokakuussa 2012 ehdotuksen päätökseksi, jolla annetaan lupa tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla. Ehdotus sai Euroopan parlamentin tuen joulukuussa, ja EU:n valtiovarainministerit antoivat sille hyväksyntänsä tammikuussa 2013 pidetyssä talous- ja raha-asioiden neuvoston kokouksessa.

Komissio voi käynnistää menettelyt finanssitransaktioverosta tänään esitetyn yksityiskohtaisen ehdotuksen soveltamiseksi 11 jäsenvaltiossa heti, kun tiiviimmälle yhteistyölle on näytetty vihreää valoa.

Lisätietoja MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Komissaari Šemetan verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70

1 :

Ranska, Saksa, Belgia, Itävalta, Slovenia, Portugali, Kreikka, Slovakia, Italia, Espanja ja Viro.


Side Bar