Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. veebruar 2013

Finantstehingute maks tõhustatud koostöö raames: Euroopa Komisjon esitab üksikasjad

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, millega kehtestatakse tõhustatud koostöö raames rakendatava finantstehingute maksu üksikasjad. Seda maksu kehtestava 11 liikmesriigi1 taotluse kohaselt kajastab kavandatav direktiiv komisjoni 2011. aasta septembris esitatud algse finantstehingute maksu ettepaneku reguleerimisala ja eesmärke (IP/11/1085). Säilitatakse nii lähenemisviis, mille kohaselt maksustatakse kõik finantstehingute maksu tsooniga tõendatud seoses olevad tehingud, kui ka aktsiate ja võlakirjadega tehtavate tehingute maksustamismäär 0,1% ning tuletislepingute maksustamismäär 0,01%.

Kui 11 liikmesriiki seda kohaldavad, peaks finantstehingute maks tooma tulu 30–35 miljardit eurot aastas.

Võtmaks arvesse asjaolu, et maksu rakendatakse algsest väiksemas geograafilises ulatuses, on võrreldes varasemaga tänases finantstehingute maksu ettepanekus teatud väikesed muudatused. Need muudatused on tehtud peamiselt selleks, et tagada õiguslik selgus ning tugevdada kõrvalehoidmist välistavaid ja kuritarvituse vastaseid sätteid.

Maksunduse eest vastutav volinik Algirdas Šemeta ütles: „Tänu tänasele ettepanekule on võimalik kehtestada ELi ühine finantstehingute maks. Tegemist on kahtlemata õiglase ja tehniliselt korrektse maksuga, mis tugevdab meie ühtset turgu ja leevendab vastutustundetut kauplemist. Seda ettepanekut nõudsid 11 liikmesriiki, et nad saaksid jätkata finantstehingute maksu valdkonnas tõhustatud koostööga. Kutsun neid samu liikmesriike üles maailma esimese piirkondliku finantstehingute maksuga ambitsioonikalt jätkama.”

Tänane ettepanek tugineb ELi rahandusministrite eelmise kuu kokkuleppele, millega lubatakse 11 liikmesriigil jätkata finantstehingute maksu valdkonnas tõhustatud koostööga (IP/12/1138).

Finantstehingute maksul on kolm põhieesmärki. Esiteks tugevdab see ühtset turgu, vähendades finantstehingute maksustamisel liikmesriikides kasutatavaid eri lähenemisviise. Teiseks tagab see finantssektori õiglase ja märkimisväärse panuse avaliku sektori tuludesse. Lisaks toetatakse finantstehingute maksu abil reguleerivaid meetmeid, millega soodustatakse finantssektori osalemist vastutusrikastes tegevustes, mis on suunatud reaalmajandusele.

Nagu algses ettepanekus, iseloomustavad finantstehingute maksu madalad maksumäärad, lai maksubaas ja abinõud finantssektori ümberpaigutumise vastu. Sarnaselt varasemale kehtib residentsuspõhimõte. See tähendab, et maksu tuleb tasuda siis, kui üks tehingu osapool asub osalevas liikmesriigis, sõltumata sellest, kus tehing ise toimub. See kehtib juhul, kui tehinguga seotud finantseerimisasutus asub finantstehingute maksu tsoonis või kui ta tegutseb selles jurisdiktsioonis asuva osapoole nimel.

Täiendava kaitsevahendina maksustamise vältimise eest on tänasele ettepanekule lisatud emiteerimise põhimõte. See tähendab, et 11 liikmesriigis emiteeritud finantsinstrumendid maksustatakse nende kauplemisel, seda isegi juhul kui nendega kauplejad ei asu finantstehingute maksu tsoonis. Peale selle on nüüd ettepanekusse lisatud selged kuritarvituse vastased sätted.

Nagu algses ettepanekus, ei kehtestata finantstehingute maksu elanike ja ettevõtjate igapäevastele finantstehingutele (nt laenud, maksed, kindlustus, hoiused jne), et kaitsta reaalmajandust. Samuti ei kehtestata seda tavapärastele investeerimispanganduse tegevustele kapitali suurendamise kontekstis ega finantstehingutele, mis tehakse restruktureerimismeetmete osana.

Lisaks on ettepanekus refinantseerimise, rahapoliitika ja valitsemissektori võla haldamise kaitsemeetmed. Seega on maksust vabastatud tehingud keskpankade, Euroopa Keskpanga, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi, Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa Liiduga.

Edasised sammud

Liikmesriigid arutavad kavandatavat direktiivi ja selle rakendamist tõhustatud koostöö raames. Ettepaneku arutelul võivad osaleda kõik 27 liikmesriiki. Hääletusel osalevad vaid tõhustatud koostöös osalevad liikmesriigid ja enne ettepaneku rakendamist peavad nad ühehäälselt nõustuma. Konsulteeritakse ka Euroopa Parlamendiga.

Taust

2011. aasta septembris esitas komisjon finantstehingute maksu ühist süsteemi käsitleva ettepaneku, mille eesmärgiks oli kindlustada ühtne lähenemisviis selle sektori maksustamisele ühtsel turul, tagada finantssektori õiglane panus riigi rahandusse ja aidata kaasa sellele, et finantssektoris toimuv kauplemine suurendab tõhusust ja heaolu.

Pärast elavaid arutelusid jõuti majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 2012. aasta suvel toimunud kohtumistel järeldusele, et 27 liikmesriiki ei jõua mõistliku aja jooksul ühehäälsele otsusele. Sellegipoolest näitasid mitmed liikmesriigid üles tugevat soovi jätkata finantstehingute maksuga. Seetõttu kirjutasid 2012. aasta sügisel komisjonile 11 liikmesriiki, et taotleda komisjoni 2011. aasta ettepaneku alusel ametlikult finantstehingute maksu valdkonnas tõhustatud koostöö lubamist.

Komisjon hindas hoolikalt nende taotluste vastavust ELi aluslepingute kohase tõhustatud koostöö kriteeriumitele. Eelkõige tehti kindlaks, et finantstehingute maksu valdkonna tõhustatud koostöö ei avalda negatiivset mõju ühtsele turule ega mitteosalevate liikmesriikide kohustustele, õigustele ja pädevustele. Selle hinnangu alusel tegi komisjon 2012. aasta oktoobris ettepaneku otsuse kohta lubada finantstehingute maksu valdkonnas tõhustatud koostööd. Euroopa Parlament toetas ettepanekut detsembris ja Euroopa rahandusministrid jõudsid selle osas kokkuleppele majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 2013. jaanuari istungil.

Kui tõhustatud koostööle oli antud roheline tuli, võis komisjon jätkata täna esitatud finantstehingute maksu üksikajaliku ettepanekuga, mida hakkavad rakendama 11 liikmesriiki.Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Volinik Šemeta veebileht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Austria, Sloveenia, Portugal, Kreeka, Slovakkia, Itaalia, Hispaania, Eesti


Side Bar