Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013

Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας: Η Επιτροπή παραθέτει τα λεπτομερή στοιχεία

Οι λεπτομέρειες του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, περιγράφονται σε πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ζητούν τα 11 κράτη μέλη1 που θα εφαρμόσουν αυτόν τον φόρο, η πρόταση οδηγίας αντικατοπτρίζει το πεδίο και τους στόχους της αρχικής πρότασης για τον ΦΧΣ που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2011 (IP/11/1085). Η προσέγγιση της φορολόγησης όλων των συναλλαγών με διαπιστωμένη σχέση με τη ζώνη του ΦΧΣ διατηρείται, όπως και οι συντελεστές 0,1% για μετοχές και ομόλογα και 0,01% για παράγωγα.

Όταν εφαρμοστεί από τα 11 κράτη μέλη, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 30-35 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Υπάρχουν ορισμένες περιορισμένες αλλαγές στη σημερινή πρόταση ΦΧΣ σε σύγκριση με την αρχική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο φόρος αυτός θα επιβληθεί σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα από ό, τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Οι αλλαγές αυτές αποβλέπουν κυρίως στην εξασφάλιση νομικής σαφήνειας και στην ενίσχυση των διατάξεων κατά της φοροαποφυγής και των καταχρήσεων.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας, δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταστεί πραγματικότητα ο κοινός Φόρος επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών στην ΕΕ. Στο τραπέζι βρίσκεται μια αναμφισβήτητα δίκαιη και τεχνικώς ορθή φορολόγηση, η οποία θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα αποθαρρύνει τις ανεύθυνες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έντεκα κράτη μέλη ζήτησαν την παρούσα πρόταση, ώστε να προχωρήσουν με τον ΦΧΣ μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Καλώ τώρα τα ίδια αυτά κράτη μέλη να προχωρήσουν προς τα εμπρός με φιλοδοξία – να προωθήσουν, να αποφασίσουν και να καταστήσουν πραγματικότητα τον πρώτο παγκοσμίως περιφερειακό ΦΧΣ. »

Η σημερινή πρόταση είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ τον προηγούμενο μήνα να επιτρέψουν στα 11 κράτη μέλη να προχωρήσουν στη θέσπιση ενός ΦΧΣ στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας (IP/12/1138).

Με τον ΦΧΣ επιδιώκεται η επίτευξη 3 βασικών στόχων. Πρώτον, θα ενισχύσει την ενιαία αγορά, μειώνοντας τον αριθμό των διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεύτερον, θα εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας συμβάλλει δίκαια και ουσιαστικά στα δημόσια έσοδα. Τέλος, ο ΦΧΣ θα στηρίξει ρυθμιστικά μέτρα για την ενθάρρυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναλαμβάνει πιο υπεύθυνες δραστηριότητες, οι οποίες να προσανατολίζονται προς την πραγματική οικονομία.

Όπως στην αρχική πρόταση, ο ΦΧΣ θα έχει χαμηλούς συντελεστές, ευρεία βάση και δίχτυα ασφαλείας για την αποφυγή της μετεγκατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όπως και κατά το παρελθόν, θα ισχύσει η «αρχή της μόνιμης κατοικίας». Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα οφείλεται αν ένα μέρος που συμμετέχει στη συναλλαγή είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνει χώρα η πράξη. Τούτο ισχύει είτε εάν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενέχεται στη συναλλαγή είναι, το ίδιο, εγκατεστημένο στη ζώνη του ΦΧΣ, είτε εάν ενεργεί για λογαριασμό ενός μέρους εγκατεστημένου στη δικαιοδοσία αυτή.

Ως πρόσθετη διασφάλιση κατά της φοροαποφυγής, η σημερινή πρόταση προσθέτει επίσης την «αρχή της έκδοσης». Αυτό σημαίνει ότι χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί στα 11 κράτη μέλη θα φορολογούνται κατά τη διαπραγμάτευσή τους, ακόμη και αν οι διαπραγματευτές των μέσων αυτών δεν είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ΦΧΣ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τώρα ρητές διατάξεις κατά των καταχρήσεων.

Όπως στην αρχική πρόταση, ο ΦΧΣ δεν θα εφαρμόζεται στις καθημερινές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων (π.χ. δάνεια, πληρωμές, ασφαλίσεις, καταθέσεις κλπ.), προκειμένου να προστατευθεί η πραγματική οικονομία. Δεν θα εφαρμόζεται ούτε και στις παραδοσιακές επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων ή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων αναδιάρθρωσης.

Η πρόταση επίσης απομονώνει τις δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, τη νομισματική πολιτική και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Συνεπώς, οι συναλλαγές με κεντρικές τράπεζες και την ΕΚΤ, με την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και οι συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαλλάσσονται από το φόρο.

Επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη οδηγία θα συζητηθεί τώρα από τα κράτη μέλη, με σκοπό την εφαρμογή της στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Τα 27 κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση αυτή. Ωστόσο, μόνο τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία θα έχουν δικαίωμα ψήφου και για να εφαρμοστεί πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα. Θα ζητηθεί επίσης η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πλαίσιο

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με στόχο την εξασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης σε ό, τι αφορά τη φορολόγηση του εν λόγω τομέα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στα δημόσια οικονομικά, και συμβάλλοντας στην μεγαλύτερη αποδοτικότητα και στην πραγματοποίηση συναλλαγών στον χρηματοπιστωτικό τομέα που προάγουν την ευημερία.

Μετά από έντονες συζητήσεις επί του θέματος υπήρξε συναίνεση στις συνεδριάσεις του ECOFIN το θέρος του 2012 ότι δεν θα ήταν εφικτή η ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την ισχυρή βούληση να προχωρήσουν με τον ΦΧΣ. Ως εκ τούτου, το φθινόπωρο του 2012, 11 κράτη μέλη απηύθυναν επιστολή στην Επιτροπή, ζητώντας επίσημα να επιτραπεί ενισχυμένη συνεργασία στο θέμα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με βάση την πρόταση της Επιτροπής του 2011.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τα αιτήματα αυτά με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για την ενισχυμένη συνεργασία στις Συνθήκες. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η ενισχυμένη συνεργασία για τον ΦΧΣ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά ή στις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των μη συμμετεχόντων κρατών μελών. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή πρότεινε απόφαση να επιτραπεί η ενισχυμένη συνεργασία για τον ΦΧΣ. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο και έλαβε σύμφωνη γνώμη των ευρωπαίων υπουργών οικονομικών κατά το Συμβούλιο ECOFIN τον Ιανουάριο του 2013.

Εφόσον είχε δοθεί έγκριση για ενισχυμένη συνεργασία, η Επιτροπή μπορούσε να προχωρήσει στην υποβολή λεπτομερούς προτάσεως σχετικά με τον ΦΧΣ που επρόκειτο να εφαρμοστεί από τα 11 κράτη μέλη, την οποία η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης MEMO/13/98

+http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Για τον δικτυακό τόπο του επιτρόπου Šemeta, βλέπε:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Αρμόδιοι :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία


Side Bar