Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. februar 2013

Afgift på finansielle transaktioner som led i forstærket samarbejde: Kommissionen fastlægger detaljerne

De nærmere detaljer for afgiften på finansielle transaktioner (AFT), der skal gennemføres som led i et forstærket samarbejde, er fastlagt i et forslag, som Kommissionen har vedtaget i dag. Som ønsket af de 11 medlemsstater1, der vil gå videre med denne afgift, afspejler det foreslåede direktiv anvendelsesområdet og målene for det oprindelige forslag om AFT, som Kommissionen fremsatte i september 2011 (IP/11/1085). Metoden for beskatning af alle transaktioner med en påvist tilknytning til AFT-området er opretholdt, og det samme er satserne på 0,1 % for aktier og obligationer og 0,01 % for derivater.

Når denne afgift på finansielle transaktioner bliver anvendt af de 11 medlemsstater, forventes den at give indtægter på 30-35 mia. EUR om året.

I forhold til det oprindelige forslag er der i dette AFT-forslag foretaget visse mindre ændringer for at tage hensyn til, at afgiften vil blive implementeret i et mindre geografisk område, end det oprindeligt var forudset. Disse ændringer skal primært sikre juridisk klarhed og styrke bestemmelserne mod unddragelse og misbrug.

Algirdas Šemeta, EU-kommissær med ansvar for beskatning, udtalte: "Med dette forslag er alt på plads til reelt at indføre en fælles afgift på finansielle transaktioner i EU. Vi har her en klart retfærdig og teknisk fornuftig afgift, som vil styrke det indre marked og dæmpe omfanget af uansvarlig handel. Der er 11 medlemsstater, som har efterlyst dette forslag, så de kan gå videre med AFT via et forstærket samarbejde. Jeg opfordrer nu disse medlemsstater til at fortsætte det ambitiøse arbejde med at bane vejen for og indføre verdens første regionale afgift på finansielle transaktioner."

Det aktuelle forslag fremlægges, efter at EU-finansministrene i sidste måned aftalte, at de 11 medlemsstater kunne gå videre med en AFT som led i et forstærket samarbejde (IP/12/1138).

Afgiften har tre overordnede mål. For det første vil den styrke det indre marked ved at reducere antallet af forskellige nationale tilgange til beskatning af finansielle transaktioner. For det andet vil den sikre, at finanssektoren yder et rimeligt og væsentligt bidrag til de offentlige indtægter. Og endelig vil afgiften støtte reguleringstiltagene for at tilskynde den finansielle sektor til at indlede mere ansvarlige aktiviteter, der fokuserer på realøkonomien.

Afgiftssatserne vil ligesom i det oprindelige forslag være lave, og afgiften vil være bredt baseret og forsynet med sikkerhedsnet mod udflytning af den finansielle sektor. Ligesom før vil “hjemstedsprincippet” gælde. Det betyder, at afgiften vil skulle betales, hvis en part i den pågældende transaktion er etableret i en af de deltagende medlemsstater, uanset hvor transaktionen finder sted. Dette gælder både, når en finansiel institution, som er involveret i transaktionen, selv er etableret i AFT-området, og når den handler på vegne af en part, som er etableret i det pågældende område.

Som en yderligere sikkerhed mod afgiftsunddragelse er det aktuelle forslag suppleret med "udstedelsesprincippet”. Dette betyder, at finansielle instrumenter, som er udstedt i de 11 medlemsstater, beskattes når de handles, også selv om dem, der handler med dem, ikke er etableret i AFT-området. Desuden er der nu tilføjet udtrykkelige bestemmelser til bekæmpelse af misbrug.

Som i det oprindelige forslag vil AFT ikke gælde for borgernes og virksomhedernes daglige finansielle aktiviteter (f.eks. lån, betalinger, forsikring, indlån osv.), således at realøkonomien beskyttes. Den vil heller ikke gælde for traditionelle investeringsbankaktiviteter i forbindelse med kapitaltilførsel eller finansielle transaktioner, der gennemføres som led i omstruktureringer.

Forslaget beskytter også refinansieringsaktiviteter, pengepolitik og offentlig gældsforvaltning. Derfor vil transaktioner med centralbanker og ECB, med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den europæiske stabilitetsmekanisme samt transaktioner med Den Europæiske Union være fritaget for afgiften.

De næste skridt

Direktivforslaget vil nu blive drøftet af medlemsstaterne med henblik på at få det gennemført som led i et forstærket samarbejde. Alle 27 medlemsstater kan deltage i drøftelserne om dette forslag. Det er imidlertid kun de medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde, som vil kunne stemme, og de skal være enige, før det kan gennemføres. Europa-Parlamentet vil også blive hørt.

Baggrund

I september 2011 fremlagde Kommissionen et forslag til en fælles ordning for afgift på finansielle transaktioner, der skulle sikre en sammenhængende tilgang til beskatning af denne sektor på det indre marked, tilvejebringe et rimeligt bidrag fra den finansielle sektor til de offentlige finanser og bidrage til større effektivitet og velfærd gennem en styrkelse af den finansielle sektor.

Efter intense drøftelser om sagen var der på økonomi- og finansministrenes møder i Rådet (økofin) i sommeren 2012 enighed om, at det ikke var muligt at opnå enstemmighed mellem de 27 medlemsstater inden for et rimeligt tidsrum. Ikke desto mindre gav en række medlemslande udtryk for stærk politisk vilje til at gå videre med en AFT. Derfor rettede 11 medlemsstater i efteråret 2012 henvendelse til Kommissionen for officielt at anmode om at få tilladelse til at gennemføre et forstærket samarbejde om afgiften på finansielle transaktioner på grundlag af Kommissionens forslag fra 2011.

Kommissionen vurderede omhyggeligt disse anmodninger på baggrund af kriterierne for forstærket samarbejde i traktaterne. Det blev navnlig fastslået, at et forstærket samarbejde om afgiften på finansielle transaktioner ikke ville få negativ indvirkning på det indre marked eller på de ikke-deltagende medlemsstaters forpligtelser, rettigheder og beføjelser. På grundlag af denne vurdering fremlagde Kommissionen i oktober 2012 et forslag til en afgørelse om at tillade et forstærket samarbejde om AFT. Dette blev støttet af Europa-Parlamentet i december og vedtaget af EU's finansministre i Økofinrådet i januar 2013.

Efter at der blev givet grønt lys for et forstærket samarbejde, kunne Kommissionen gå videre med det detaljerede forslag, den i dag har forelagt, med sigte på, at AFT kan anvendes af de 11 medlemsstater.

Yderligere oplysninger: se også MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Kommissær Šemetas websted, se:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Frankrig, Tyskland, Belgien, Østrig, Slovenien, Portugal, Grækenland, Slovakiet, Italien, Spanien og Estland.


Side Bar