Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 14. února 2013

Komise stanovila podrobnosti posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

Komise dnes schválila návrh upravující podrobnosti daně z finančních transakcí, jež má být zavedena v rámci posílené spolupráce. Navrhovaná směrnice zohledňuje požadavky jedenácti členských států1, které hodlají tuto daň uplatňovat, a navazuje na rozsah působnosti a cíle původního návrhu o dani z finančních transakcí, který Komise předložila v září 2011 (IP/11/1085). Návrh zachovává přístup, podle něhož by se zdaňovaly všechny transakce s vazbou na státy, které daň z finančních transakcí zavedly. Sazba této daně by v případě akcií a dluhopisů zůstala na úrovni 0,1 % a v případě derivátových nástrojů 0,01 %.

Očekává se, že uložení daně z finančních transakcí v jedenácti členských státech vygeneruje roční příjem mezi 30 až 35 miliardami eur.

Aktuální návrh o dani z finančních transakcí obsahuje oproti původnímu návrhu některé omezené změny. Reaguje tak na skutečnost, že daň bude zavedena v menším geografickém rozsahu, než se původně předpokládalo. Tyto změny mají především zajistit právní srozumitelnost návrhu a posílit jeho ustanovení proti daňovým únikům nebo zneužívání této daně.

Algirdas Šemeta, komisař odpovědný za daně, k tomu uvedl: „Dnes předložený návrh připravil půdu k tomu, aby se v EU mohla společná daň z finančních transakcí stát skutečností. Máme před sebou nepochybně spravedlivou a technicky spolehlivou daň, která posílí náš jednotný trh a omezí nezodpovědné obchodování. Jedenáct členských států požádalo o předložení tohoto návrhu a nyní mohou přistoupit k zavedení daně z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce. Apeluji nyní na tytéž členské státy, aby při schvalování a realizaci této první regionální daně z finančních transakcí na světě postupovaly ambiciózně.“

Dnešní návrh navazuje na dohodu ministrů financí EU, jíž bylo dosaženo minulý měsíc a na základě níž může jedenáct členských států přistoupit k zavedení daně z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce (IP/12/1138).

Daň z finančních transakcí sleduje tři hlavní cíle. Posílí jednotný trh tím, že sníží počet odlišných vnitrostátních přístupů ke zdanění finančních transakcí. Dále zajistí, že finanční sektor bude spravedlivěji a podstatnějším způsobem přispívat do veřejných příjmů. V neposlední řadě posílí regulační opatření, která podporují finanční sektor v tom, aby se zapojoval do odpovědnějších činností zaměřených na reálnou ekonomiku.

Daň z finančních transakcí bude mít, stejně jako tomu mělo být podle původního návrhu, nízké sazby, široký základ a bezpečnostní mechanismy proti přesunům finančního sektoru. Stejně jako v předchozím návrhu se uplatní „zásada rezidence“. Znamená to, že daň bude splatná v případě, že je jakákoli ze stran transakce usazena v zúčastněném členském státě bez ohledu na to, kde k transakci dochází. Jedná se o případ, kdy je finanční instituce zapojená do dané transakce sama usazena ve státě uplatňujícím daň z finančních transakcí, i o případ, kdy jedná jménem subjektu usazeného v rámci dané jurisdikce.

Dnes předložený návrh navíc zavádí „zásadu místa emise“, jakožto další bezpečnostní opatření proti daňovým únikům. Znamená to, že finanční nástroje vydané v jedenácti členských státech budou při obchodování zdaněny, a to i v případě, že subjekt, který s nimi obchoduje, v žádném z těchto států usazen není. Navíc byly doplněny výslovné předpisy proti zneužití.

S ohledem na ochranu reálné ekonomiky se daň z finančních transakcí nebude, stejně jako v původním návrhu, vztahovat na běžné finanční operace občanů a podniků (např. půjčky, platby, pojištění, vklady apod.). Neuplatní se ani na tradiční investiční bankovní činnosti týkající se navyšování kapitálu nebo na finanční transakce realizované v souvislosti s restrukturalizačními operacemi.

Návrh rovněž přísně účelově vymezuje činnosti jako refinancování a řízení měnové politiky a dluhu veřejných financí. Transakce s centrálními bankami, ECB, Evropským nástrojem finanční stability a Evropským mechanismem stability a transakce s Evropskou unií proto budou od této daně osvobozeny.

Další postup

Navrhovaná směrnice bude nyní projednána s členskými státy s cílem zajistit její implementaci prostřednictvím posílené spolupráce. Diskusí ohledně tohoto návrhu se může účastnit všech 27 členských států. Hlasovací právo však budou mít pouze ty členské státy, které se podílí na posílené spolupráci. K provedení směrnice je zapotřebí, aby byl návrh schválen jednomyslně. Konzultován bude i Evropský parlament.

Souvislosti

V září 2011 předložila Komise návrh na společný systém daně z finančních transakcí, jehož cílem bylo zabezpečit soudržný přístup ke zdanění tohoto sektoru na jednotném trhu, zajistit spravedlivý podíl finančního sektoru na veřejných financích a přispět k efektivnějšímu obchodování finančního sektoru, jež bude zaměřeno na zvyšování blahobytu.

Po intenzivních jednáních na toto téma došli členové Rady ECOFIN na zasedáních v létě 2012 společně k závěru, že by jednomyslné shody mezi 27 členskými státy v přiměřené době nebylo dosaženo. Řada členských států však vyjádřila své silné odhodlání v jednání o dani z finančních transakcí pokročit. Na podzim 2012 proto jedenáct členských států zaslalo Komisi oficiální žádost o schválení posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí, která se opírala o návrh Komise z roku 2011.

Komise důkladně posoudila, zda tyto žádosti splňují podmínky posílené spolupráce zakotvené ve Smlouvách. Z tohoto posouzení především vyplynulo, že posílená spolupráce v oblasti daní z finančních transakcí nebude mít negativní dopad na jednotný trh nebo na závazky, práva a pravomoci nezúčastněných členských států. V říjnu 2012 Komise na základě tohoto posouzení předložila návrh rozhodnutí o posílené spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí. V prosinci toto rozhodnutí podpořil Evropský parlament a v lednu 2013 jej schválili evropští ministři financí na zasedání Rady ECOFIN.

Jakmile byla schválena posílená spolupráce, Komise mohla přistoupit k vypracování podrobného návrhu o dani z finančních transakcí aplikované jedenácti členskými státy, který dnes předkládá.

Další informace viz rovněž MEMO/13/98

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Internetová stránka komisaře Algirdase Šemety:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

1 :

Francie, Německo, Belgie, Rakousko, Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Itálie, Španělsko a Estonsko.


Side Bar