Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 февруари 2013 г.

Комисията представя предложение за данък върху финансовите сделки в рамките на засиленото сътрудничество

Разпоредбите за облагането с данъка върху финансовите сделки (ДФС) в рамките на засиленото сътрудничество бяха установени в предложението, което днес прие Комисията. Както беше поискано от 11-те държави членки1, които ще прилагат този данък, предложената директива има същия обхват и цели като първоначалното предложение за ДФС, което Комисията изготви през септември 2011 г. (IP/11/1085). Запазени са както подходът за облагане на всички сделки, които имат установена връзка със зоната, съставена от участващите държави членки, така и ставките от 0,1 % за акции и облигации и от 0,01 % за деривати.

Очаква се, че след като започне да се прилага от 11-те държави членки, данъкът върху финансовите сделки ще осигури приходи от порядъка на 30—35 млрд. евро годишно.

Има някои малки промени в днешното предложение за ДФС в сравнение с първоначалното, които са внесени, за да се отчете фактът, че данъкът ще се наложи на по-малка територия, отколкото беше предвидено в самото начало. Тези промени целят основно да гарантират правна яснота и да допринесат за борбата с отклонението от данъчно облагане и със злоупотребите.

Комисарят Алгирдас Шемета, отговарящ за данъчното облагане, заяви: „С днешното предложение всичко вече е направено за облагането в ЕС с общ данък върху финансовите сделки. Без никакво съмнение предложеният данък е справедлив и почива на стабилна техническа основа, като той ще укрепи нашия единен пазар и ще насърчи отговорното поведение на финансовите институции. Единайсет държави членки приканиха да се изготви това предложение, за да могат да прилагат ДФС в рамките на засиленото сътрудничество. Сега аз призовавам тези държави членки да продължат смело напред и да проправят пътя към приемане и прилагане на първия регионален ДФС в световен мащаб.“

Днешното предложение следва споразумението, постигнато от финансовите министри в ЕС през последния месец, за да могат 11-те държави членки да прилагат ДФС в рамките на засиленото сътрудничество (IP/12/1138).

Три са основните цели на ДФС. На първо място, той ще укрепи единния пазар, като се намалят различаващите се национални подходи спрямо данъчното облагане на финансовите сделки. На второ място, данъкът ще гарантира, че финансовият сектор допринася в значителна степен за публичните приходи, както е справедливо. И на последно място, ДФС ще подкрепи регулаторните мерки за насърчаване на по-отговорното поведение на финансовия сектор, насочено към реалната икономика.

Както и в първоначалното предложение, ДФС ще е с ниски ставки, голяма данъчна основа и ще е придружен от мерки срещу преместването на дейности на финансови институции в други държави. Също така, по подобие на първото предложение ще се прилага принципът на мястото на установяване. Това означава, че данъкът ще е изискуем, ако която и да е страна по сделката е установена в участваща държава членка, независимо от мястото на извършване на сделката. Това се отнася за случая, в който самата финансова институция страна по сделката е установена в зоната, съставена от участващите държави членки, или ако тя действа от името на субект, установен в тази зона.

Като още една мярка срещу отклонението от данъчно облагане, днешното предложение добавя и принципа на мястото на издаване. Това означава, че издадените в 11-те държави членки финансови инструменти ще се облагат при търговията с тях, дори ако съответните субекти не са установени в зоната, съставена от участващите държави членки. Освен това сега са включени изрични разпоредби за борба със злоупотребите.

По подобие на първоначалното предложение, ДФС няма да се прилага към обичайните финансови дейности на гражданите и бизнеса (например заеми, плащания, застраховки, депозити и др.), за да се защити реалната икономика. ДФС няма да се прилага и към традиционните инвестиционни банкови дейности при набиране на капитал, нито към финансовите сделки, извършвани като част от операции по преструктуриране.

Също така предложението изключва рефинансирането, паричната политика и управлението на публичния дълг. Ето защо сделките с централните банки, ЕЦБ, Европейския инструмент за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност, както и с Европейския съюз са освободени от данъка.

Какво предстои?

Предложената директива сега ще бъде обсъдена от държавите членки с оглед на прилагането ѝ в рамките на засиленото сътрудничество. Всички 27 държави членки могат да вземат участие в дискусиите по предложението. Въпреки това само държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, ще имат право на глас и те трябва да постигнат единодушно съгласие, за да се прилага директивата. Европейският парламент също ще бъде консултиран.

Контекст

През септември 2011 г. Комисията изготви предложение за обща система на данъка върху финансовите сделки, от една страна, за да се осигурят последователност при облагането на финансовия сектор в единния пазар и справедливо участие на този сектор за публичните финанси, а от друга, за да се допринесе за по-голямата ефективност и подобрението на благосъстоянието в резултат на дейностите на финансовия сектор.

След оживени дебати по предложението, на заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси през лятото на 2012 г. беше налице консенсус, че по този въпрос няма да се постигне единодушие между 27-те държави членки в разумен срок. Въпреки това няколко държави членки изразиха силна подкрепа за продължаване на действията във връзка с ДФС. Ето защо през есента на 2012 г. 11 държави членки представиха на Комисията официално искане да се разреши засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки, като за основа се използва предложението на Комисията от 2011 г.

Комисията внимателно разгледа тези искания от гледна точка на критериите за засилено сътрудничество, формулирани в Договорите. По-конкретно беше установено, че засиленото сътрудничество във връзка с ДФС няма да окаже отрицателно въздействие върху единния пазар, нито върху задълженията, правата и компетенциите на неучастващите държави членки. Въз основа на тази оценка, през октомври 2012 г. Комисията предложи решение за разрешаване на засиленото сътрудничество във връзка с ДФС. То беше подкрепено от Европейския парламент през декември и одобрено от европейските министри на финансите на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси, което се проведе през януари 2013 г.

След като се получи одобрението за засиленото сътрудничество, Комисията можеше да изготви реда и условията във връзка с облагането с ДФС, който ще се прилага от 11-те държави членки.

За повече информация вж. MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Сайт на комисаря Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

За връзка:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Франция, Германия, Белгия, Австрия, Словения, Португалия, Гърция, Словакия, Италия, Испания и Естония.


Side Bar