Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2013

Smartare städer i Europa

Vid en konferens som EU-kommissionen anordnade i dag diskuterade kommunpolitiker, företagsledare och företrädare för det civila samhället de åtgärder som beskrivs i den strategiska genomförandeplanen för smarta städer och åtgärdernas genomförande i praktiken. Kommissionen meddelade att den under våren 2014 kommer att gå ut med en uppmaning till åtaganden för smarta städer och samhällen för att främja arbete med åtgärdsplanens prioriteringar. Planen ingår i Europas femte innovationspartnerskap.

Det gläder mig att transportföretag, telekomföretag, fordonstillverkare, stadsplanerare, energiföretag och forskare samlas för att diskutera våra städers framtid, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor.Initiativet för smarta städer ger ett utmärkt tillfälle till förändringar för att minska trängseln och skapa bättre affärsmöjligheter i våra städer. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen och gå från ord till handling.

– Framtidens infrastruktur och stadsplanering kommer att bygga på en integrering av IKT-system och användning av stordata för att göra våra städer till en bättre plats att leva och arbeta i, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan. – Dessa nya system måste baseras på öppna standarder för hårdvara, programvara, data och tjänster som kommer att tas fram inom det europeiska innovationspartnerskapet.

– Tanken med innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen är att det ska göras investeringar i hållbar utveckling i så många städer som möjligt, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för energifrågor. Jämbördiga partnerskap mellan städer och företag som bygger på synergieffekter mellan IKT, energi och rörlighet kommer att möjliggöra projekt som förändrar vardagslivet.

Kommissionen har för avsikt att avsätta ca 200 miljoner euro för smarta städer och samhällen i budgeten för 2014–2015 inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020, för att skynda på utvecklingen och genomförandet av lösningar för smarta städer. Det kommer också att finnas möjligheter att utnyttja EU:s struktur- och investeringsfonder.

Det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen är inriktat på de områden där IKT, energi och rörlighet överlappar varandra, och identifierar de mest effektiva gemensamma strategierna och lösningarna. Europeiska städer och regioner skiljer sig från varandra, men har också många liknande behov som man bäst arbetar med gemensamt. Det är här som partnerskapet kan ge ett mervärde.

Partnerskapet samlar kommunpolitiker, företag och samhällsrepresentanter, och skapar ett forum där dessa aktörer kan hitta, utarbeta och sprida innovativa lösningar och omsätta dem i praktiken. Innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen kommer att inriktas på hållbar rörlighet i städer, hållbara distrikt och byggnader liksom integrerade infrastrukturer och processer när det gäller energi, IKT och transporter. Partnerskapet har också framhållit åtgärder för att sätta invånarna i fokus och för att utveckla nya företags- och finansieringsmodeller som kommer att bidra till ett snart införande av lösningar för smarta städer i stor skala.

Den uppmaning till åtaganden som kommissionen offentliggjorde i dag kommer att öka deltagarnas synlighet på europeisk nivå, ge ett bra tillfälle till samarbete med andra i liknande frågor och skapa storskaliga investeringsprogram som kommer att skynda på och intensifiera innovationen i städer.

Städer, företag, sammanslutningar, myndigheter och forskningsorgan uppmanas att följa rekommendationerna i den strategiska genomförandeplanen genom att utarbeta egna initiativ och göra åtaganden för smarta städer genom investeringar, nya samarbetsformer och resursdelning.

Läs mer

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Se MEMO/13/1049

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar