Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. novembra 2013

Iniciatíva za inteligentné európske mestá

Na konferencii, ktorú dnes zorganizovala Európska komisia, diskutovali zástupcovia miest, riaditelia podnikov a vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti o opatreniach vytýčených v strategickom vykonávacom pláne k iniciatíve za inteligentné mestá a o spôsoboch, ako tieto opatrenia uviesť do praxe. Komisia v snahe zmobilizovať práce na prioritách tohto akčného plánu oznámila, že na jar v roku 2014 spustí výzvu na prijatie záväzkov k iniciatíve za inteligentné mestá a obce. Uvedený plán je súčasťou piateho európskeho „partnerstva v oblasti inovácie“.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu vyhlásil: „S veľkým potešením pozorujem, ako sa prevádzkovatelia dopravy, telekomunikačné spoločnosti, výrobcovia vozidiel, projektanti, energetické spoločnosti a výskumní pracovníci stretli v jednej miestnosti, aby diskutovali o budúcnosti našich miest. Iniciatíva za inteligentné mestá je veľkou príležitosťou na vykonanie zmien, vďaka ktorým sa zníži dopravná preťaženosť našich miest a zlepšia sa ich podmienky na podnikanie. Musíme udržať toto tempo a prejsť hneď teraz od plánov k činom.“

Podľa podpredsedníčky Európskej komisie Neelie Kroesovej zodpovednej za digitálnu agendu, „budúcnosť infraštruktúrneho a územného plánovania bude stáť na integrácii systémov informačných a komunikačných technológií a na využívaní veľkých dátových objemov s cieľom zlepšiť životné a pracovné podmienky v našich mestách. Je potrebné, aby boli tieto nové systémy založené na otvorených normách pre hardvér, softvér, dáta a služby, ktoré budú vyvinuté v rámci tohto európskeho inovačného partnerstva.“

Komisár EÚ pre energetiku Günther H. Oettinger pri príležitosti tohto stretnutia vyhlásil, že „európske partnerstvo v oblasti inovácie pre inteligentné mestá a obce znamená investície do udržateľného rozvoja pre čo najväčší počet miest. Vytváranie rovnocenných partnerstiev medzi mestami a podnikmi založených na synergii informačných a komunikačných technológií, energetiky a mobility povedie k projektom, ktoré významne zmenia náš každodenný život.“

Na partnerstvá pre inteligentné mestá a obce mieni Komisia uvoľniť približne 200 miliónov EUR z rozpočtu programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2014 – 2015, čo by malo urýchliť pokrok a rozšíriť rozsah zavádzania riešení pre inteligentné mestá. Existovať bude aj možnosť využiť európske štrukturálne a investičné fondy

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (EIP) pre inteligentné mestá a obce sa zameria na tie oblasti, v ktorých sa prelínajú informačné a komunikačné technológie, energetika a mobilita, a určí najúčinnejšie spoločné prístupy a riešenia. Európske mestá a regióny sa od seba líšia, ale majú zároveň aj mnohé podobné potreby, ktoré možno najlepšie riešiť prostredníctvom spoločného prístupu. Práve v tejto oblasti môže byť partnerstvo pridanou hodnotou.

Partnerstvo spája zástupcov miest, podnikov a komunít a poskytuje im fórum, na ktorom môžu hľadať, vyvíjať a realizovať inovatívne riešenia tak, aby sa stali realitou. Európske partnerstvo v oblasti inovácie pre inteligentné mestá a obce sa zameria na udržateľnú mobilitu v mestách, udržateľnosť mestských častí, na zástavbu a na integrovanú infraštruktúru a procesy v oblastiach energetiky, informačných a komunikačných technológií a dopravy. V rámci partnerstva boli identifikované aj spôsoby, ako sa treba zamerať na občanov a čo treba podniknúť na zvýšenie ich povedomia o danej problematike, ako aj spôsoby vývoja nových modelov podnikania a financovania, ktoré pomôžu pri rýchlom zavádzaní riešení pre inteligentné mestá vo veľkom meradle.

Výzva na prijatie záväzkov, ktorú dnes ohlásila Komisia, prinesie stranám, ktoré záväzky príjmu, pridanú hodnotu v podobe väčšieho zviditeľnenia v Európe, veľkej príležitosti spolupracovať s ostatnými na podobných témach a možnosti vytvárať veľké investičné programy, ktoré v mestách rozšíria paletu inovácií a zrýchlia tempo ich realizácie.

Na uplatňovanie odporúčaní zo strategického vykonávacieho plánu sú vyzvané všetky mestá, podniky, združenia, vládne orgány a výskumné organizácie. Zapojiť sa môžu vytvorením vlastných iniciatív a prijatím záväzkov na budovanie inteligentných miest prostredníctvom investícií, nových foriem spolupráce a spoločného využívania zdrojov.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

pozri aj MEMO/13/1049

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Marlene Holzner (+32 2 960 196)

Ryan Heath (+32 2 961 716)


Side Bar