Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2013

Muudame Euroopa linnad arukamaks

Tänasel Euroopa Komisjoni korraldatud konverentsil arutasid linnapead, ettevõtete tegevjuhid ja kodanikuühiskonna liidrid algatuse „Arukad linnad” strateegilises rakenduskavas kirjeldatud meetmeid ja nende rakendamist. Komisjon teatas, et ta esitab 2014. aasta kevadel arukatele linnadele ja kogukondadele üleskutse võtta asjakohaseid kohustusi, et edendada tegevuskava prioriteetide rakendamist. Tegevuskava on osa Euroopa innovatsioonipartnerluse viiendast projektist.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Ma olen väga rõõmus, et veoettevõtjad, telekommunikatsioonifirmad, sõidukitootjad, linnaplaneerijad, energiaettevõtted ja teadlased on tulnud kokku, et arutada meie linnade tuleviku üle. Arukate linnade algatus on suurepärane võimalus teha muudatusi, et vähendada ummikuid ja luua linnades paremaid ärivõimalusi. Me peame saavutatud edu hoidma ja alustama kavandatu elluviimist.”

Digitaalarengu volinik ja komisjoni asepresident Neelie Kroes lisas: „Infrastruktuuri ja linnaplaneerimise tulevik põhineb IKT süsteemide integreerimisel ja suurte andmebaaside kasutamisel, et meie linnadest saaks paremad elu- ja tööpaigad. Kõnealuste uute süsteemide jaoks on vaja avatud standardeid riistvara, tarkvara, andmete ja teenuste jaoks ning nende loomisega tegeletakse Euroopa innovatsioonipartnerluse raames.”

Energeetikavolinik Günther Oettinger sõnas: „Arukaid linnu ja kogukondi ühendav Euroopa innovatsioonipartnerlus tähendab investeeringuid võimalikult paljude linnade säästva arengu tagamiseks. Linnade ja ettevõtete võrdne partnerlus, mille raames võetakse arvesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ning liikuvusega seotud küsimusi, võimaldab luua projekte, mis muudavad oluliselt meie igapäevaelu.”

Komisjonil on kavas anda ajavahemikul 2014–2015 arukate linnade ja kogukondade projektidele ligikaudu 200 miljonit eurot teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 eelarvest, et kiirendada arengut ja laiendada arukate linnade algatusega seotud lahenduste rakendamisulatust. Samuti on võimalik kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid.

Arukaid linnu ja kogukondi ühendava Euroopa innovatsioonipartnerluse raames keskendutakse nendele valdkondadele, kus IKT, energeetika ja liikuvus on omavahel seotud, ning määratletakse kõige tõhusamad ühised lähenemisviisid ja lahendused. Euroopa linnad ja piirkonnad on erinevad, kuid neil on ka mitmeid sarnaseid vajadusi, mille puhul võib parima lahenduse saavutada ühise lähenemisviisi abil. Just partnerlus võib aidata siin luua lisaväärtust.

Partnerluses osalevad linnade ja ettevõtete juhid ning kogukonna esindajad. Neile luuakse foorum, kus osalejad saavad otsida, arendada ja leida uuenduslikke lahendusi ning viia need ellu. Arukaid linnu ja kogukondi ühendav Euroopa innovatsioonipartnerlus keskendub küsimustele, mis on seotud säästva linnalise liikuvusega, jätkusuutlike linnaosade ja tehiskeskkonnaga ning energeetika, infotehnoloogia ja transpordi integreeritud taristute ja neid valdkondi hõlmavate protsessidega. Partnerluse raames on kindlaks määratud lahendamist vajavad ülesanded, mis on seotud kodanike teadlikkuse ja teadmistega. Samuti on vaja edendada uusi äri- ja rahastamismudeleid, mis aitavad aruka linna algatuse raames leitud lahendusi kiiresti ja ulatuslikult rakendada.

Üleskutse kohustuste võtmiseks, mille komisjon täna tegi, loob kohustuse võtnud osaliste jaoks lisaväärtuse, tõstes neid Euroopa tasandil paremini esile. See annab suurepärase võimaluse teha ühiste teemade raames koostööd ja luua suuremahulisi investeerimisprogramme, mis laiendavad ja kiirendavad innovatsiooni linnades.

Kõiki linnu, äriühinguid, organisatsioone, valitsus- ja teadusasutusi kutsutakse järgima strateegilises rakenduskavas esitatud soovitusi ning käivitama algatusi ja võtma kohustusi, mis on seotud arukaid linnu toetavate investeeringutega, uute koostöövormidega ja ressursside jagamisega.

Lisateave

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Vt MEMO/13/1049

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar