Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. listopadu 2013

Inovační partnerství usiluje o proměnu evropských měst

Na konferenci, kterou dnes hostila Evropská komise, jednala zastupitelstva měst, vedení firem a zástupci občanské společnosti o opatřeních vytyčených ve strategickém prováděcím plánu k iniciativě pro inteligentní města a o způsobech, jak tato opatření realizovat v praxi. Aby Komise rozproudila práci na prioritách tohoto akčního plánu, oznámila, že na jaře roku 2014 zveřejní výzvu k přijetí závazků ohledně budování inteligentních měst a obcí. Uvedený plán je součástí pátého evropského „inovačního partnerství“.

„Dnes v jednom jediném sále společně zasedli dopravci, telekomunikační operátoři, výrobci automobilů, urbanisté, energetické společnosti a výzkumní pracovníci, aby jednali o budoucnosti našich měst, a toto jejich setkání mě osobně velmi těší. Iniciativa pro inteligentní města je totiž výbornou příležitostí, jak naše města změnit tak, abychom omezili jejich dopravní přetížení a vytvořili lepší podmínky pro podnikání. Iniciativa se rozběhla a my musíme udržet její tempo tím, že nyní přistoupíme od plánu k akci,“ prohlásil v této souvislosti místopředseda Komise a evropský komisař pro dopravu Siim Kallas.

Podle Neelie Kroesové, místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za digitální agendu, „budoucnost infrastrukturního a územního plánování a zajištění lepších životních a pracovních podmínek ve městech stojí na integraci informačních a komunikačních systémů a na využívání velkých objemů dat.“ Místopředsedkyně Kroesová vysvětlila, že „tyto nové systémy je třeba založit na otevřených normách pro hardware, software, data a služby vypracovaných v rámci tohoto evropského inovačního partnerství.“

Günther H. Oettinger, evropský komisař pro energetiku, pak při příležitosti tohoto setkání prohlásil, že „v evropském inovačním partnerství pro inteligentní města a obce jde o to, aby se v co nejvíce městech investovalo do udržitelného rozvoje. Navazování rovných partnerství mezi městy a firmami na základě synergií mezi informačními a komunikačními technologiemi, energetikou a mobilitou povede k projektům, které přinesou opravdové změny do našeho každodenního života.“

Z rozpočtů rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 na roky 2014 a 2015 hodlá Komise na inovační partnerství pro inteligentní města a obce uvolnit prostředky v přibližné výši 200 milionů eur, které mají u této iniciativy zrychlit pokrok a zajistit, aby se ve větším rozsahu začala podnikat konkrétní opatření. Existovat budou také možnosti k využití evropských strukturálních a investičních fondů.

Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a obce se soustředí na oblasti, v nichž se prolínají informační a komunikační technologie, energetika a mobilita, a určuje nejefektivnější společné přístupy a řešení. Evropská města a regiony se mezi sebou vzájemně liší, ale mají zároveň mnoho podobných potřeb, které lze nejlépe řešit společným přístupem, a právě v tomto směru může být partnerství přínosem.

Partnerství spojuje zastupitelstva měst, vedení firem a zástupce veřejnosti a nabízí jim fórum, v jehož rámci mohou hledat, vyvíjet a realizovat inovativní řešení a dosahovat hmatatelných výsledků. Evropské inovační partnerství pro města a obce se bude zaměřovat na udržitelnou mobilitu ve městech, na udržitelnost městských částí, na zástavbu, integrovanou infrastrukturu a na procesy v oblasti energetiky, informačních a komunikačních technologií a dopravy. V rámci partnerství bylo také vytipováno, jak je třeba se zaměřit na občany a co je třeba podniknout pro zvýšení jejich povědomí o dané problematice. Vypracovány byly také nové modely pro podnikání a financování, jež přispějí k tomu, aby byla řešení pro inteligentní města rychle a ve velkém měřítku uváděna do praxe.

Výzva k závazkům, kterou dnes Komise oznámila, nabízí stranám, jež závazky učiní, větší zviditelnění v Evropě, výbornou příležitost spolupracovat s ostatními na podobných tématech a vypracovávat velké investiční programy, jež ve městech rozšíří paletu inovací a zrychlí tempo, jakým jsou inovace realizovány.

K uplatňování doporučení uvedených ve strategickém prováděcím plánu se vybízejí všechna města a sdružení a všechny správní orgány, firmy a výzkumné organizace. Všichni tyto aktéři mohou koncipovat vlastní iniciativy a zavázat se k budování inteligentních měst prostřednictvím investic, nových forem spolupráce nebo prostřednictvím sdílení zdrojů.

Další informace

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

viz MEMO/13/1049

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Marlene Holzner (+32 2960196)

Ryan Heath (+32 2961716)


Side Bar