Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2013

Rätten att… få en rättvis rättegång! Kommissionen vill skydda medborgarna i straffrättsliga förfaranden

EU-kommissionen har i dag lagt fram ett paket med förslag för att ytterligare stärka rättssäkerhetsgarantin för medborgare i straffrättsliga förfaranden. Syftet är att garantera alla medborgare en rättvis rättegång, oavsett var de befinner sig i EU. Dagens förslag syftar till att garantera att principen om oskyldighetspresumtion och rätten att närvara vid rättegång respekteras. Det ska också säkerställa särskilda bestämmelser för att skydda minderåriga i straffrättsliga förfaranden och garantera misstänkta och anklagade personers tillgång till preliminär rättshjälp i de tidiga skedena av förfarandena, särskilt för personer som omfattas av en europeisk arresteringsorder. De nya förslagen är ännu en milstolpe på vägen mot processuella rättigheter och kompletterar tre andra EU-rättsakter som antagits sedan 2010: rätten till översättning och tolkning (IP/13/995), rätten till information (IP/12/575) och rätten till ett juridiskt ombud (IP/13/921). Dessa förslag främjar principen om jämlikhet i medel för att ge alla skyddet av en rättvis rättegång. När förslagen antagits kommer de att bidra till att öka det ömsesidiga förtroendet i medlemsstaternas rättssystem och därmed säkra ett välfungerande europeiskt rättsligt område.

Rättvisa måste inte bara skipas, det måste också synas att den skipas, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. När jag 2010 blev den första EU-kommissionären för rättsliga frågor lovade jag en ny inriktning på EU-politiken inom det rättsliga området. Före 2010 kan man säga att Justitia – rättvisan – höll två svärd och inga vågskålar. Sedan dess har kommissionen vidtagit åtgärder för att uppnå en jämvikt i rättspolitiken genom att stärka medborgarnas rättigheter och friheter. EU-kommissionen håller vad den lovar: Vi håller på att införa ett antal processuella rättigheter som ska gälla för alla medborgare i hela EU. Vi bygger upp ett europeiskt rättssystem. Dagens förslag syftar att ge medborgarna tillgång till rättshjälp när de är som allra mest sårbara. Dessutom ska minderåriga som misstänks för brott ha ett särskilt skydd, och den grundläggande principen att man är oskyldig till motsatsen bevisats ska tillämpas i hela EU. Medborgarna ska kunna förvänta sig samma skydd när de reser inom EU som de har i hemlandet.

Dagens paket omfattar fem förslag:

  1. Ett direktiv för att stärka oskyldighetspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden: Det här kommer att garantera att principen att alla medborgare som misstänks eller anklagas av polis eller rättsvårdande myndigheter ska behandlas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Detta ska ske genom att man garanterar att 1) inga officiella beslut eller utsagor före den slutliga domen tar ställning i skuldfrågan, 2) bevisbördan läggs på åklagarsidan och varje tvivel gagnar den person som misstänks eller anklagas, 3) rätten att tiga garanteras och får inte användas mot misstänkta för att uppnå en fällande dom, och 4) den anklagade har rätt att närvara vid rättegången (se bilagan för närmare uppgifter).

  2. Ett direktiv för att särskild skydda minderåriga som misstänks eller anklagas för brott: Det kommer att säkerställa att minderåriga, som är sårbara på grund av sin ålder, har en obligatorisk rätt till juridiskt ombud i alla skeden. Det här betyder att minderåriga inte kan avstå från sin rätt att bistås av juridiskt ombud, eftersom det finns en stor risk för att de inte förstår konsekvenserna av att avstå från sin rätt. Minderåriga kommer också att omfattas av andra skyddsåtgärder. T.ex. ska de utan dröjsmål informeras om sina rättigheter, de ska bistås av sina föräldrar (eller annan lämplig person), de ska inte underkastas offentliga förhör, de ska ha rätt till läkarundersökning och om de frihetsberövas ska de inte sättas tillsammans med vuxna.

  3. Ett direktiv om rätten till preliminär rättshjälp för medborgare som misstänks eller anklagas för brott och för personer som omfattas av en europeisk arresteringsorder. Det här kommer att garantera misstänkta tillgång till rättshjälp i ett tidigt skede av straffrättsliga förfaranden (då anklagade medborgare är särskilt sårbara, i synnerhet om de är frihetsberövade). Det kommer också att garantera rättshjälp för personer som anhållits med en europeisk arresteringsorder (se bilagan för närmare uppgifter).

Dessa lagstiftningsförslag kompletteras av två rekommendationer från kommissionen till medlemsstaterna:

  1. En rekommendation om rättssäkerhetsgaranti för särskilt utsatta personer som misstänks eller anklagas i straffrättsliga förfaranden. Det här säkerställer att särskilt utsatta personer (t.ex. personer med fysiska eller mentala funktionshinder) upptäcks och erkänns och att deras särskilda behov beaktas i straffrättsliga förfaranden. Om medborgare inte förstår förfarandena eller konsekvenserna av t.ex. ett erkännande leder detta till ”ojämlikhet i medel”. I rekommendationen föreslås att särskilt utsatta misstänkta ska omfattas av särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. obligatorisk tillgång till juridiskt ombud, bistånd av lämplig tredje person och medicinskt bistånd.

  2. En rekommendation om rätten till rättshjälp för misstänkta eller anklagade i straffrättsliga förfaranden. Där anges gemensamma faktorer som ska beaktas i bedömningen av om en person har rätt till rättshjälp, och rättshjälpstjänstens och -förvaltningens kvalitet och effektivitet säkerställs.

Bakgrund

Över nio miljoner straffrättsliga förfaranden genomförs varje år i EU. Den 9 mars 2010 tog EU-kommissionen det första steget i en serie åtgärder för att fastställa gemensamma EU-krav för alla straffrättsliga förfarfaranden. Kommissionen föreslog regler som skulle ålägga EU-länderna att tillhandahålla fullständiga tolknings- och översättningstjänster åt misstänkta (IP/10/249, MEMO/10/70). Förslaget antogs rekordsnabbt på nio månader av Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet (IP/10/1305). EU-länderna har haft tre år på sig för att anta dessa regler, i stället för de sedvanliga två åren, för att ge myndigheterna tid att ta fram översatt information (IP/13/995).

Direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden garanterar medborgarnas rätt att blir förhörda, att delta i domstolsförhandlingar och att få juridisk rådgivning på sitt eget språk under hela det straffrättsliga förfarandet, i alla domstolar i EU.

Denna lagstiftning följdes av ett andra direktiv om rätten till information i brottmål, som antogs 2012 (se IP/12/575), och sedan av ett tredje direktiv om rätten till advokat och frihetsberövades rätt att kommunicera med tredje man och konsulära myndigheter, som antogs (IP/13/921). Med dagens förslag fortsätter kommissionen att genomföra sin färdplan inom det rättsliga området – såsom fastställts i Stockholmsprogrammet.

Utan gemensamma minimikrav för att säkerställa rättvisa förfaranden kommer de rättsvårdande myndigheterna att vara ovilliga att utlämna någon till en rättegång i ett annat land. Det kan medföra att EU-åtgärder för att bekämpa brottslighet – som den europeiska arresteringsordern – inte tillämpas fullt ut.

Mer information

Vanliga frågor:

MEMO/13/1046

Pressinformation: processuella rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Europeiska kommissionen – rätten till rättvis rättegång:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar