Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2013

Pravica do poštenega sojenja – močnejša procesna jamstva za državljane v kazenskem postopku

Evropska komisija je danes predstavila sveženj zakonodajnih predlogov, s katerimi želi še okrepiti procesna jamstva za državljane v kazenskem postopku. Njen cilj je zagotoviti pravico do poštenega sojenja za vse državljane, ne glede na to, kje v Evropski uniji so. Namen današnjih predlogov je zajamčiti spoštovanje domneve nedolžnosti in pravice do osebne navzočnosti na sojenju, zagotoviti, da bodo otroci deležni posebnih jamstev v kazenskem postopku ter da bodo imele osumljene in obdolžene osebe – še zlasti osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje – dostop do začasne brezplačne pravne pomoči v začetnih fazah postopka. Z novimi predlogi je za nami nov mejnik na poti uveljavljanja procesnih pravic, saj dopolnjujejo sklop treh drugih evropskih zakonov, dogovorjenih že od leta 2010: o pravici do tolmačenja in prevajanja (IP/13/995), pravici do obveščenosti (IP/12/575) in pravici do dostopa do odvetnika (IP/13/921). S tem se spodbuja načelo enakosti orožij, po katerem so vse osebe zaščitene s pravico do poštenega sojenja. Ko bodo sprejeti, bodo zakonodajni predlogi prispevali k okrepitvi medsebojnega zaupanja med sodnimi sistemi držav članic ter tako zagotovili nemoteno delovanje evropskega območja pravice.

„Pravici mora biti zadoščeno – in to odkrito. Ko sem leta 2010 postala prva evropska komisarka za pravosodje, sem obljubila, da bom naše politike na področju pravosodja povedla v novo smer. Pred letom 2010 je Justicija, boginja pravice, v rokah držala dva meča, ne pa tudi tehtnice. Od takrat si Evropska komisija prizadeva, da bi z okrepitvijo pravic in svoboščin svojih državljanov vnesla novo ravnovesje v svojo pravosodno ureditev. Zdaj so tu rezultati teh prizadevanj: na tem smo, da uveljavimo vrsto procesnih pravic, ki bodo veljale za vse državljane v vsej Evropski uniji. Gradimo pravo evropsko celino pravice,“ je izjavila podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Na podlagi današnjih predlogov bodo imeli državljani ustrezen dostop do brezplačne pravne pomoči v trenutkih, ko se znajdejo v najbolj ranljivem položaju. Prav tako bodo osumljeni otroci deležni posebnih jamstev, v vsej EU pa bo zagotovljeno tudi temeljno načelo, po katerem obdolženec velja za ‚nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana‘. Državljani se bodo lahko na svojih potovanjih v EU zanašali na podobno raven zaščite, kot jo uživajo doma,“ je še dodala.

Današnji sveženj zajema pet predlogov:

  1. direktivo o krepitvi domneve nedolžnosti in pravice do navzočnosti na sojenju v kazenskem postopku: v skladu s to direktivo bodo policijski in pravosodni organi spoštovali domnevo nedolžnosti vseh osumljenih ali obdolženih oseb, in sicer z zajamčenjem, da (1) pred pravnomočno obsodbo iz uradnih odločitev in izjav ni mogoče sklepati o krivdi; (2) dokazno breme nosi tožilstvo ter se vsak dvom razlaga v korist osumljene ali obdolžene osebe; (3) se zajamči pravica do molka in se ta ne sme uporabiti zoper osumljence, da bi se dosegla obsodba; ter (4) ima obsojena oseba pravico, da je osebno navzoča na sojenju (za podrobnosti glej prilogo);

  2. direktivo o posebnih jamstvih za otroke, osumljene ali obdolžene kaznivega dejanja: v skladu s to direktivo bodo imeli otroci, ki so zaradi svoje starosti ranljivi, obvezen dostop do odvetnika na vseh stopnjah postopka. To pomeni, da se otrok ne more odpovedati pravici do pomoči odvetnika, saj obstaja večje tveganje, da v nasprotnem primeru ne bi razumel posledic svojih dejanj. Za otroke so določena tudi druga jamstva, in sicer se otroke nemudoma obvesti o njihovih pravicah, pomagajo jim njihovi starši (ali druge ustrezne osebe), na javnih obravnavah se jih ne sme zaslišati, imajo pravico do zdravniškega pregleda in so v primeru odvzema prostosti nastanjeni ločeno od odraslih zapornikov;

  3. direktivo o pravici do brezplačne pravne pomoči za državljane, ki so osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja, ter za osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje: v skladu s to direktivo bodo imeli osumljenci dostop do brezplačne pravne pomoči v zgodnjih fazah kazenskega postopka (ko so obdolženi državljani še posebej ranljivi, še zlasti, če se jim odvzame prostost). Zagotovljena bo tudi brezplačna pravna pomoč za osebe, prijete na podlagi evropskega naloga za prijetje (za podrobnosti glej prilogo).

Te zakonodajne predloge dopolnjujeta dve priporočili Komisije državam članicam:

  1. priporočilo o procesnih jamstvih za ranljive osebe, osumljene ali obdolžene v kazenskem postopku: zagotovljeno bo, da se ranljive osebe (na primer invalidne osebe ali duševni bolniki) odkrijejo in se jim prizna ustrezen status ter se v kazenskem postopku upoštevajo njihove posebne potrebe. Če državljani ne razumejo postopka ali posledic procesnih dejanj, kot je priznanje, lahko to povzroči „neenakost orožij“. Komisija v priporočilu predlaga, da se za ranljive osumljence vzpostavijo posebna jamstva, kot so obvezen dostop do odvetnika, pomoč primerne tretje osebe in zdravstvena oskrba.

  2. priporočilo o pravici do brezplačne pravne pomoči za osumljene ali obdolžene v kazenskem postopku: določena bodo skupna merila, ki jih bo treba upoštevati pri oceni upravičenosti osumljenca ali obdolženca do brezplačne pravne pomoči, ob tem pa bo treba zagotoviti kakovost in učinkovitost storitev pravne pomoči ter njenega upravljanja.

Ozadje

V Evropski uniji se vsako leto začne več kot devet milijonov kazenskih postopkov. Komisija je 9. marca 2010 sprejela prvega iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v vseh kazenskih postopkih. Predlagala je pravila, na podlagi katerih bi morale države EU osumljencem zagotoviti celovite storitve tolmačenja in prevajanja (IP/10/249, MEMO/10/70). Predlog so Evropski parlament in države članice v Svetu sprejele v rekordno kratkem času (devet mesecev) (IP/10/1305). Države članice EU so imele namesto običajnega roka dveh let za prenos teh pravil na voljo tri leta, da bi se tako organom zagotovil potreben čas za prevod ustreznih informacij (IP/13/995).

Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih bo državljanom zagotovila pravico do zaslišanja, udeležbe na obravnavah in pravnega svetovanja v lastnem jeziku na vseh stopnjah kazenskega postopka ter na vseh sodiščih v EU.

Prvi je sledila druga Direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku, ki je bila sprejeta leta 2012 (glej IP/12/575), nato pa še tretja Direktiva o pravici do dostopa do odvetnika in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti, ki je bila sprejeta leta 2013 (IP/13/921). Z današnjimi predlogi Komisija nadaljuje izpolnjevanje načrta na tem kazenskopravnem področju, kot je predvideno v stockholmskem programu.

Brez minimalnih skupnih standardov, ki bodo zagotavljali pošteno sojenje, pravosodni organi ne bodo naklonjeni izročitvi oseb drugi državi zaradi sojenja. Ukrepi EU za boj proti kriminalu, kot je evropski nalog za prijetje, se tako morda ne bi izvajali v celoti.

Dodatne informacije

Pogosta vprašanja:

MEMO/13/1046.

Informativni paket: procesne pravice:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Evropska komisija – pravica do poštenega sojenja:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga 1: Pravni položaj v državah članicah glede domneve nedolžnosti

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Priloga 2: Trenutek, ko začne veljati pravica do brezplačne pravne pomoči po posameznih državah članicah

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar