Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 27. novembra 2013

Právo na… - spravodlivé súdne konanie! Komisia chce dosiahnuť väčšie procesné záruky pre občanov v trestnom konaní

Európska komisia dnes predložila balík návrhov na ďalšie posilnenie procesných záruk pre občanov v trestnom konaní. Jeho cieľom je zaručiť právo na spravodlivé súdne konanie pre všetkých občanov kdekoľvek v Európskej únii. Dnešné návrhy sa zameriavajú na zaručenie rešpektovania prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní; na zabezpečenie osobitných záruk pre deti, proti ktorým sa vedie trestné konanie; na zaručenie, aby podozrivé a obvinené osoby, a najmä osoby, na ktoré je vydaný európsky zatýkací rozkaz, mali prístup k predbežnej právnej pomoci v začiatočných štádiách konania. Nové návrhy sú ďalším míľnikom v oblasti procesných práv a dopĺňajú súbor troch ďalších? právnych predpisov EÚ schválených od roku 2010: o práve na preklad a tlmočenie (IP/13/995), práve na informácie (IP/12/575) a práve na prístup k advokátovi (IP/13/921). Tieto návrhy podporujú zásadu „rovnosti zbraní“ s cieľom poskytnúť všetkým stranám spravodlivé súdne konanie. Po prijatí budú návrhy pomáhať pri zvyšovaní vzájomnej dôvery k justičným systémom členských štátov, a tým zabezpečovať hladké fungovanie európskeho justičného priestoru.

„Spravodlivosť nestačí iba presadzovať, musí sa o nej aj vedieť. Keď som sa v roku 2010 stala prvou komisárkou pre spravodlivosť, sľúbila som, že zmením naše politiky v oblasti spravodlivosti. Pred rokom 2010 mala socha spravodlivosti dva meče a žiadne váhy. Odvtedy Komisia prijala opatrenia s cieľom vniesť novú rovnováhu do politík spravodlivosti posilnením práv a slobôd našich občanov. Európska komisia plní svoj záväzok: Zavádzame súbor procesných práv, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých občanov v rámci Európskej únie. Budujeme naozajstný európsky kontinent spravodlivosti“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Prostredníctvom dnešných návrhov sa zabezpečí, aby občania mali riadny prístup k právnej pomoci vtedy, keď sú najzraniteľnejší, aby deti podozrivé z trestnej činnosti, dostali osobitné záruky a aby sa v celej EÚ stala účinnou základná zásada „nevinný, kým sa nepreukáže vina. Občania cestujúci v EÚ by mali očakávať podobnú úroveň ochrany, akú nájdu doma.“

Dnešný balík zahŕňa päť návrhov:

  1. Smernicu na posilnenie prezumpcie neviny a právo byť prítomný na trestnom konaní: Bude zárukou rešpektovania prezumpcie neviny všetkých podozrivých alebo obvinených občanov zo strany polície a súdnych orgánov, a to tým, že 1) vinu nemožno vyvodiť zo žiadnych úradných rozhodnutí alebo stanovísk pred konečným odsudzujúcim rozsudkom; 2) dôkazné bremeno spočíva na prokuratúre a akékoľvek pochybnosti sú v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby; 3) zaručuje sa právo odoprieť výpoveď a nepoužije sa proti podozrivým osobám na účely usvedčenia a 4) obvinená osoba má právo byť prítomná na súdnom konaní (ďalšie podrobnosti pozri v prílohe).

  1. Smernica o osobitných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené z trestnej činnosti: Prostredníctvom nej sa zabezpečí, aby deti, ktoré sú zraniteľné z dôvodu svojho veku, mali povinný prístup k advokátovi vo všetkých štádiách konania. To znamená, že deti sa nemôžu vzdať svojho práva na pomoc advokáta, pretože existuje vysoké riziko, že by nechápali dôsledky svojich činov, ak by mali možnosť vzdať sa svojich práv. Pre deti sú stanovené aj ďalšie záruky, napríklad musia byť byť ihneď informované o svojich právach, môžu im pomáhať rodičia (alebo iné vhodné osoby), majú právo nebyť vypočúvané na verejnom pojednávaní, právo na lekárske vyšetrenie a na to, aby v prípade zbavenia slobody boli držané oddelene od dospelých väzňov.

  2. Smernica o práve na predbežnú právnu pomoc pre občanov podozrivých alebo obvinených z trestnej činnosti a pre osoby, na ktoré je vydaný európsky zatýkací rozkaz: Prostredníctvom nej sa zabezpečí, aby podozrivé osoby mali prístup k právnej pomoci vo všetkých štádiách trestného konania (keď ide o zvlášť zraniteľné obvinené osoby, najmä ak sú zbavené slobody). Touto smernicou sa takisto zaručí právna pomoc pre osoby zatknuté na základe európskeho zatýkacieho rozkazu (podrobnosti pozri v prílohe).

Tieto legislatívne návrhy sú doplnené dvoma odporúčaniami Komisie pre členské štáty:

  1. Odporúčanie o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní. Prostredníctvom tohto odporúčania sa zabezpečí, aby boli identifikované zraniteľné osoby (napríklad s telesným alebo duševným postihnutím) a aby sa v trestnom konaní zohľadnili ich osobitné potreby. Ak občania nechápu trestné konanie alebo dôsledky svojich činov, napríklad priznania, vedie to k „nerovnosti zbraní“. V odporúčaní sa navrhuje, aby zraniteľné podozrivé osoby mohli využívať osobitné záruky, ako povinný prístup k advokátovi, pomoc vhodnej tretej osoby a zdravotnú starostlivosť.

  2. Odporúčanie o práve na právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní. Toto odporúčanie obsahuje všeobecné faktory, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní, či má osoba právo na právnu pomoc, a zabezpečuje kvalitné a účinné služby právnej pomoci a administratívne služby.

Súvislosti

Každý rok prebieha v rámci Európskej únie viac než 9 miliónov trestných konaní. Dňa 9. marca Komisia urobila prvý krok v rámci súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ vo všetkých trestných konaniach. Komisia navrhla pravidlá, podľa ktorých by boli krajiny EÚ povinné zabezpečiť podozrivým osobám tlmočnícke a prekladateľské služby v plnom rozsahu (IP/10/249, MEMO/10/70). Návrh bol schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi v Rade za rekordných deväť mesiacov (IP/10/1305). Členské štáty mali na prijatie týchto pravidiel tri roky, a nie dva ako zvyčajne, aby štátne orgány premietli príslušné informácie do praxe (IP/13/995).

Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní zaručuje občanom právo na vypočutie, účasť na pojednávaniach a právne poradenstvo vo vlastnom jazyku v ktoromkoľvek štádiu trestného konania na všetkých súdoch EÚ.

Nasledovala druhá smernica o práve na informácie v trestnom konaní prijatá v roku 2012 (pozri IP/12/575) a potom tretia smernica o práve na prístup k advokátovi a práve na komunikáciu v prípade zbavenia slobody s tretími osobami a konzulárnymi orgánmi prijatá v roku 2013 (IP/13/921). Prostredníctvom svojich dnešných návrhov Komisia pokračuje vo vypracúvaní plánu v tejto oblasti trestnej justície – ako sa predpokladá v Štokholmskom programe.

Bez minimálnych spoločných noriem zabezpečujúcich spravodlivé súdne konanie sa budú súdne orgány zdráhať poslať jednotlivca pred súd do inej krajiny. V dôsledku toho nebude možné naplno uplatňovať opatrenia EÚ zamerané na boj proti trestnej činnosti – ako napríklad európsky zatykač.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky:

MEMO/13/1046

Informácie pre tlač: procesné práva:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Európska komisia – právo na spravodlivý proces

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU.

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar