Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. novembrī

Tiesības uz taisnīgu tiesu – Komisija vēlas palielināt Eiropas iedzīvotāju procesuālās garantijas

Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumus, kas paredzēti, lai turpmāk stiprinātu iedzīvotāju procesuālās garantijas kriminālprocesā. Priekšlikumu mērķis ir visiem iedzīvotājiem, lai kur tie atrastos Eiropas Savienībā, garantēt tiesības uz taisnīgu tiesu. Jauno priekšlikumu mērķis ir garantēt to, ka tiek ievērota nevainīguma prezumpcija un tiesības piedalīties tiesas procesā; nodrošināt īpašu aizsardzību kriminālprocesā iesaistītiem bērniem; garantēt pieeju sākotnējai juridiskai palīdzībai aizdomās turētajam un apsūdzētajam, jo īpaši personām, kurām piemēro Eiropas apcietināšanas orderi. Jaunie priekšlikumi ir vēl viens sasniegums procesuālo tiesību attīstībā un tie papildina trīs ES tiesību aktu kopumu, par ko vienojās 2010. gadā: par tiesībām uz rakstisku un mutisku tulkojumu (IP/13/995), par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (IP/12/575) un par tiesībām uz advokāta palīdzību (IP/13/921). Šie ierosinājumi veicina pušu vienlīdzības principu, kas paredz nodrošināt visām procesā iesaistītajām pusēm taisnīgu tiesu. Pēc tam, kad šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie paaugstinās savstarpēju uzticēšanos dalībvalstu tiesu sistēmām, tādējādi palīdzot nodrošināt sekmīgu Eiropas tiesiskuma telpas darbību.

“Ir svarīgi ieviest tiesiskumu un šim tiesiskumam ir jābūt pamanāmam. Kad es 2010. gadā kļuvu par pirmo ES tiesiskuma komisāri, es apsolīju ievirzīt tiesiskuma politiku citā gultnē. Pirms 2010. gada Temīdai rokās bija divi zobeni, bet ne svari. Kopš tā laika Komisija ir rīkojusies, lai līdzsvarotu tiesiskuma politiku, stiprinot mūsu iedzīvotāju tiesības un brīvības. Eiropas Komisija pilda solīto: mēs izstrādājām procesuālo tiesību kopumu, kas attieksies uz visiem iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā. Mēs veidojam Eiropas tiesiskuma kontinentu”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Jaunie priekšlikumi iedzīvotājiem nodrošinās pieeju juridiskajai palīdzībai tad, kad viņi jūtas vismazāk aizsargāti, tie nodrošinās arī īpašu aizsardzību bērniem, kas ir aizdomās turētā statusā, un arī to, ka viscaur ES tiek pielietots princips “nevainīgs, pirms nav pierādīts pretējais”. Ceļojot Eiropas Savienībā, iedzīvotājiem ir jāsaņem līdzvērtīgs aizsardzības līmenis tam, kādu viņi saņemtu savā valstī.”

Šodien iesniegtais tiesību aktu kopums ietver piecus priekšlikumus.

  1. Direktīva nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties tiesas procesā nostiprināšanai. Tā nodrošinās nevainīguma prezumpcijas ievērošanu attiecībā uz visiem iedzīvotājiem, kurus policija vai tiesu iestādes tur aizdomās vai pret kuriem tās ir izvirzījušas apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu; 1) vaina nevar izrietēt no jebkādiem oficiāliem lēmumiem vai paziņojumiem pirms galīgā notiesājošā sprieduma; 2) vainas pierādīšana ir prokurora pienākums un jebkuras šaubas tiek interpretētas par labu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam; 3) tiesības atteikties liecināt ir nodrošinātas un to izmantošana netiks vērsta pret aizdomās turēto, lai nodrošinātu notiesājošu spriedumu; un 4) apsūdzētajam ir tiesības piedalīties tiesas procesā (papildu informāciju skatīt pielikumā).

  2. Direktīva, kas paredz speciālas garantijas bērniem, kas ir aizdomās turētā vai apsūdzētā statusā. Tā nodrošinās to, ka bērniem, kuri ir neaizsargāti sava vecuma dēļ, obligāti jānodrošina pieeja advokātam jebkurā kriminālprocesa posmā. Tas nozīmē, ka bērni nevar atteikties no savām tiesībām saņemt advokāta palīdzību, tā kā pastāv nopietns risks, ka, ja viņi varētu atteikties no šīm tiesībām, viņi nesaprastu savas rīcības sekas. Bērni gūs labumu arī no tādām garantijām, kā tūlītēja informēšana par viņu tiesībām, vecāku (vai citu atbilstošu personu) palīdzība, tiesības netikt iztaujātiem atklātā tiesas sēdē, tiesības uz medicīnisko pārbaudi un tiesības, ja noteikta brīvības atņemšana, atrasties atsevišķi no pieaugušajiem ieslodzītajiem.

  3. Direktīva, kas paredz tiesības uz sākotnējo juridisko palīdzību personām, kas tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas noziedzīgā nodarījumā un tām, kurām piemēro Eiropas apcietināšanas orderi. Tā nodrošinās aizdomās turētajiem pieeju juridiskajai palīdzībai jau sākotnējos kriminālprocesa posmos (kad apsūdzētās personas ir īpaši neaizsargātas, it īpaši, ja noteikta brīvības atņemšana). Tā arī nodrošinās juridisko palīdzību personām, kas apcietinātas, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi (papildu informāciju skatīt pielikumā).

Šos tiesību aktu priekšlikumus papildina divi Komisijas ieteikumi dalībvalstīm.

  1. Ieteikums par procesuālajām garantijām visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, kad tie ir aizdomās turēto vai apsūdzēto statusā kriminālprocesā: lai nodrošinātu, ka visneaizsargātākie iedzīvotāji (piemēram, cilvēki ar fizisko vai garīgo invaliditāti) ir pamanīti un atzīti un viņu vajadzības kriminālprocesā tiek ņemtas vērā. Ja cilvēks nesaprot procesu vai tādas rīcības sekas, kā piemēram, savas vainas atzīšana, tas noved pie pušu vienlīdzības principa neievērošanas. Ieteikumā ierosināta īpaša aizsardzība visneaizsargātākajiem aizdomās turētajiem, tostarp obligāta pieeja advokāta pakalpojumiem, atbilstošas trešās personas atbalsts un medicīniskā palīdzība.

  2. Ieteikums par tiesībām uz juridisko palīdzību, kas paredzēta aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem kriminālprocesā: nodrošina vispārējos faktorus, kas jāņem vērā, novērtējot, vai ir piešķiramas tiesības uz juridisko palīdzību, un nodrošina juridiskās palīdzības dienestu un pārvaldības kvalitāti un efektivitāti.

Priekšvēsture

Eiropas Savienībā katru gadu notiek vairāk nekā 9 miljoni kriminālprocesu. Komisija 2010. gada 9. martā veica pirmo no vairākiem pasākumiem, lai noteiktu vienotus ES standartus, kas piemērojami visos kriminālprocesos. Komisija ierosināja noteikumus, ar ko ES valstīm tiktu noteikts pienākums nodrošināt pilnīgus mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus aizdomās turētajām personām (IP/10/249, MEMO/10/70). Eiropas Parlaments un dalībvalstis Padomē rekordātri – deviņu mēnešu laikā – apstiprināja priekšlikumu (IP/10/1305). ES dalībvalstīm parasto divu gadu vietā tika doti trīs gadi, lai īstenotu šos noteikumus un lai iestādēm tādējādi būtu laiks ieviest tulkojumus (IP/13/995).

Direktīva par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā garantē personu tiesības tikt iztaujātiem, piedalīties tiesas sēdē un saņemt juridiskās konsultācijas viņu dzimtajā valodā jebkurā kriminālprocesa posmā visās ES tiesās.

Tiesību aktam sekoja otrā Direktīva par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, kuru pieņēma 2012. gadā (skatīt IP/12/575), un Direktīva par tiesībām uz advokāta palīdzību un par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām sazināties, kamēr atņemta brīvība, ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, kuru pieņēma 2013. gadā (IP/13/921). Ar šodienas priekšlikumiem Komisija turpina iesākto plāna īstenošanu tiesiskuma jomā, kā to paredz Stokholmas programma.

Nepastāvot obligātiem vienotiem standartiem, lai nodrošinātu taisnīgu tiesvedību, tiesu iestādes nevēlēsies nosūtīt personas tiesāšanai citā valstī. Rezultātā ES pasākumus noziedzības apkarošanā, piemēram, Eiropas Apcietināšanas orderi, nevarēs pilnībā piemērot.

Papildu informācija

Bieži uzdotie jautājumi:

MEMO/13/1046

Informācija presei: procesuālās tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Eiropas Komisija – tiesības uz taisnīgu tiesu

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

EK priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktinformācija:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar