Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d.

Teisė į... teisingą bylos nagrinėjimą! Komisija siekia geriau apsaugoti piliečius baudžiamosiose bylose

Šiandien Europos Komisija pateikė rinkinį pasiūlymų, kuriais toliau stiprinamos piliečiams baudžiamosiose bylose taikomos procesinės apsaugos priemonės. Siekiama visiems piliečiams užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kad ir kurioje Europos Sąjungos šalyje jie būtų. Šiandienos pasiūlymais siekiama užtikrinti nekaltumo prezumpcijos laikymąsi, teisę dalyvauti bylos nagrinėjime, taip pat specialių apsaugos priemonių taikymą baudžiamosiose bylose dalyvaujantiems vaikams ir laikiną teisinę pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pradiniais bylos nagrinėjimo etapais – visų pirma asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis. Šie nauji pasiūlymai itin svarbūs siekiant užtikrinti procesines teises ir papildyti nuo 2010 m. priimtų trijų ES teisės aktų – dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu (IP/13/995), teisės į informaciją (IP/12/575) ir teisės turėti advokatą (IP/13/921) – rinkinį. Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti vienodų galimybių principą, kad visoms proceso šalims būtų garantuojama gynyba ir teisingas bylos nagrinėjimas. Kai bus priimti, minėti pasiūlymai padės didinti pasitikėjimą kitų valstybių narių teismų sistemomis ir kartu užtikrinti, kad Europos teisingumo erdvė veiktų sklandžiai.

„Vykdyti teisingumą nepakanka – jis turi būti matomas. Kai 2010 m. tapau pirmąja už teisingumą atsakinga Komisijos nare, įsipareigojau pakeisti ES teisingumo politikos kryptį. Iki 2010 m. deivė Justicija laikė du kardus ir nė vienų svarstyklių. Nuo tada Komisija ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų pusiausvyrą teisingumo politikos srityje, sustiprindama ES piliečių teises ir laisves. Europos Komisijai pavyko: nuo šiol užtikrinsime procesines teises, kuriomis galės naudotis visi piliečiai visoje Europos Sąjungoje. Europa bus tikras teisingumo žemynas, — sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Šiandien pateikiamais pasiūlymais bus užtikrinta, kad piliečiai galėtų tinkamai naudotis teisine pagalba, kai yra labiausiai pažeidžiami, kad nepilnamečiams įtariamiesiems būtų taikomos specialios apsaugos priemonės ir kad visoje ES būtų veiksmingai taikomas esminis nekaltumo prezumpcijos principas. ES keliaujantys piliečiai turėtų žinoti, kad prireikus gaus tokio paties lygio apsaugą, kokią gautų namuose.“

Šiandienos rinkinį sudaro šie penki pasiūlymai.

  1. Direktyva, kuria siekiama sustiprinti nekaltumo prezumpcijos principo taikymą ir teisę dalyvauti baudžiamajame teismo procese. Ja bus užtikrintas visų piliečių, kurie yra įtariami arba kaltinami policijos ar teisminių institucijų, nekaltumo prezumpcijos principo laikymasis. Taigi bus garantuojama, kad 1) kaltė nebūtų numanoma jokiuose oficialiuose sprendimuose ar pareiškimuose, kol neįrodyta galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu; 2) prievolė įrodyti būtų priskiriama prokurorui, o abejotinos aplinkybės būtų aiškinamos įtariamojo arba kaltinamojo naudai; 3) būtų užtikrinama teisė tylėti ir priimant apkaltinamąjį nuosprendį į ją nebūtų atsižvelgiama įtariamųjų nenaudai; 4) kaltinamasis turėtų teisę dalyvauti teismo procese (išsamesnė informacija pateikta priede).

  2. Direktyva dėl specialiųjų apsaugos priemonių įtariamiems ar nusikaltimais kaltinamiems vaikams. Direktyva bus užtikrinama, kad vaikams, kurie yra pažeidžiami dėl savo amžiaus, visuose etapuose privalomai būtų skiriamas advokatas. Taigi vaikai negalės atsisakyti teisės į advokato pagalbą, nes yra didelis pavojus, kad atsisakydami teisių jie gali nesuprasti savo veiksmų padarinių. Vaikams taip pat turėtų būti naudingos ir kitos apsaugos priemonės, kaip antai galimybė būti skubiai informuotiems apie jų teises, gauti tėvų (ar kitų tinkamų asmenų) pagalbą, nebūti apklausiamiems viešuose teismo posėdžiuose, teisė į sveikatos patikrinimą ir, jeigu apribojama jų laisvė, – teisė būti kalinamiems atskirai nuo suaugusiųjų.

  3. Direktyva dėl įtariamų padarius nusikaltimą ar kaltinamų piliečių, taip pat piliečių, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, teisės į laikiną teisinę pagalbą. Ji padės užtikrinti, kad įtariamieji galėtų gauti teisinę pagalbą pradiniais baudžiamojo proceso etapais (kai kaltinamieji itin pažeidžiami, ypač jeigu apribojama jų laisvė). Direktyva taip pat padės užtikrinti teisinę pagalbą asmenims, sulaikytiems pagal Europos arešto orderį (išsamesnė informacija pateikiama priede).

Šie pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų papildomi šiomis dviem Komisijos rekomendacijomis valstybėms narėms.

  1. Rekomendacija dėl procesinių garantijų pažeidžiamiems asmenims, įtariamiems ar kaltinamiems baudžiamosiose bylose. Rekomendacijos tikslas – užtikrinti, kad baudžiamojo proceso metu būtų nustatomi pažeidžiami asmenys (pavyzdžiui, dėl jų fizinės ar psichinės negalios), pripažįstamas toks jų statusas ir atsižvelgiama į jų poreikius. Jei piliečiai nesupranta proceso arba tokių veiksmų kaip, pavyzdžiui, prisipažinimas, padarinių, atsiranda proceso šalių nelygybė. Rekomendacijoje siūloma pažeidžiamiems įtariamiesiems taikyti specialias apsaugos priemones, kaip antai privalomąja tvarka skirti advokatą ir suteikti galimybę gauti atitinkamo trečiojo asmens ir medikų pagalbą.

  2. Rekomendacija dėl įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teisės į teisinę pagalbą. Joje pateikiami bendri veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant, ar asmuo turi teisę į teisinę pagalbą, ir užtikrinti kokybišką ir veiksmingą teisinės pagalbos tarnybų ir administracijos veiklą.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje kasmet įvyksta per 9 milijonus baudžiamųjų procesų. 2010 m. kovo 9 d. Europos Komisija ėmėsi pirmosios iš daugelio priemonių bendriems ES reikalavimams baudžiamajame procese nustatyti. Komisija pateikė taisykles, kuriomis siūlo įpareigoti ES šalis teikti įtariamiesiems visapusiškas vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (IP/10/249, MEMO/10/70). Pasiūlymą Europos Parlamentas ir valstybės narės Taryboje priėmė itin greitai – per devynis mėnesius (IP/10/1305). ES valstybės narės šias taisykles turėjo priimti per trejus metus, o ne, kaip įprasta, per dvejus, kad valdžios institucijos turėtų laiko išversti informaciją (IP/13/995).

Direktyva dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese garantuojama piliečių teisė būti apklausiamiems, dalyvauti posėdžiuose ir gauti teisines konsultacijas savo kalba bet kuriuo baudžiamojo proceso etapu, visuose ES teismuose.

2012 m. buvo priimta direktyva dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (žr. IP/12/575), o 2013 m. – direktyva dėl teisės turėti advokatą, suimtų įtariamųjų teisės bendrauti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis tarnybomis (IP/13/921). Šiandienos pasiūlymais Komisija toliau įgyvendina baudžiamosios teisenos veiksmų planą, numatytą Stokholmo programoje.

Teismai nesiryš patraukti asmens atsakomybėn kitoje šalyje, jeigu nebus minimalių bendrų standartų teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti, todėl ES kovos su nusikalstamumu priemonės, kaip antai Europos arešto orderis, gali būti ne iki galo išnaudojamos.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai

MEMO/13/1046

Spaudai skirtas rinkinys „Procesinės teisės“

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Europos Komisija. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel.+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel.+32 2 296 74 56

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI 1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI -

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances -

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI -

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No -

Right to remain silent is explicitly provided in law -

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law - ○

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances ♦

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted - ■

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible– ○

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial -

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances - ♦

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision -

AT

N/A

○ ◊

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

○ ◊

● ◊ ♦

CY

N/A

● ◊

○ ◊

● ○

N/A

CZ

N/A

○ ◊

● ◊

DE

N/A

○ ◊ ■

○ ◊

● ♦

DK

EE

● ◊ ♦

EL

ES

○ ◊

● ◊

FI

N/A

● ◊

○ ◊

● ♦

FR

○ ◊

● ◊ ♦

HU

○ ◊

● ♦

HR

N/A

○ ◊

● ◊

IE

● ◊

○ ◊ ■

N/A

IT

LT

N/A

○ ◊

● ♦

LU

○ ◊

● ◊

LV

● ◊

MT

○ ◊

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

○ ◊

○ ◊

SE

● ◊

○ ◊ ■

● ◊ ♦

SI

N/A

○ ◊

● ◊

SK

UK

E&W

◊♦

○ ◊ ♦2

● ◊

SC

◊♦

○ ◊ ♦

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar