Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. marraskuuta 2013

The Right to… - a Fair Trial! Komissio haluaa parantaa kansalaisten oikeudenkäyntioikeuksia

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuspaketin, jonka avulla pyritään edelleen lujittamaan kansalaisten prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Tavoitteena on taata kaikille kansalaisille oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikkialla Euroopan unionissa. Uusilla ehdotuksilla taataan syyttömyysolettaman noudattaminen ja oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä, annetaan erityistakeet rikosoikeudenkäyntimenettelyyn joutuville alaikäisille ja varmistetaan, että rikoksesta epäillyt tai syytetyt ja erityisesti eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen kohteena olevat voivat saada oikeusapua jo menettelyn varhaisessa vaiheessa. Tänään annetut ehdotukset ovat jälleen uusi virstanpylväs tiellä kohti oikeudenkäyntioikeuksien lujittamista. Ehdotukset täydentävät vuonna 2010 alkanutta sarjaa, jonka osana on jo hyväksytty säädökset oikeudesta käännöksiin ja tulkkaukseen (IP/13/995), tiedonsaantioikeudesta (IP/12/575) ja oikeudesta avustajan käyttämiseen (IP/13/921). Ehdotuksilla edistetään oikeuskeinojen tasapuolisuuden periaatetta, jonka mukaan kaikilla osapuolilla on oltava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kun ehdotukset on hyväksytty, ne lujittavat osaltaan jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta toistensa oikeusjärjestelmiin ja edistävät siten Euroopan oikeusalueen toimintaa.

”Ei riitä, että oikeus toteutuu, vaan sen toteutumisen täytyy myös näkyä. Kun minusta tuli vuonna 2010 EU:n ensimmäinen oikeusasioista vastaava komissaari, lupasin ohjata EU:n politiikkaa oikeusasioissa uusille raiteille”, sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Ennen vuotta 2010 oikeuden jumalatar piteli käsissään kahta miekkaa, ei vaakaa. Sittemmin Euroopan komissio on pyrkinyt luomaan oikeusalalle uudenlaista tasapainoa lujittamalla kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Komissio on onnistunut tavoitteessaan: käyttöön on otettu joukko oikeuksia, jotka ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla kaikkialla Euroopan unionissa. Olemme rakentamassa Euroopasta todellista oikeuden mannerta", Reding totesi. Tänään hyväksyttyjen ehdotusten avulla turvataan muita heikommassa asemassa olevien kansalaisten oikeus saada oikeusapua, annetaan alaikäisille rikoksesta epäillyille erityiset takeet ja varmistetaan, että keskeinen periaate ”syytön kunnes toisin todistetaan” toteutuu kaikkialla EU:ssa. ”Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heillä on yhtäläinen suoja sekä kotimaassaan että silloin kun he matkustavat muualla EU:ssa”, Reding muistutti.

Pakettiin kuuluu viisi säädösehdotusta:

  1. 1) Direktiivi, jolla vahvistetaan syyttömyysolettamaa ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Ehdotetulla säädöksellä taataan, että kaikkia poliisi- ja oikeusviranomaisten rikoksesta epäilemiä tai syyttämiä kansalaisia kohdellaan syyttöminä varmistamalla, että 1) syyllisyyttä ei voida todeta millään virallisella päätöksellä tai lausumalla ennen lopullisen tuomion antamista; 2) todistustaakka on syyttäjällä ja epäselvä tilanne ratkaistaan epäillyn tai syytetyn eduksi; 3) epäillylle taataan oikeus vaieta eikä sitä käytetä häntä vastaan tuomion langettamiseksi; ja 4) syytetyllä on oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä (lisätietoja liitteessä).

  2. Direktiivi rikoksesta epäillyille tai syytetyille alaikäisille myönnettävistä erityisistä takeista: Ehdotetun säädöksen mukaan alaikäisten on voitava käyttää oikeudellista edustajaa menettelyn kaikissa vaiheissa, koska he ovat ikänsä vuoksi haavoittuvassa asemassa. Tämä tarkoittaa, että alaikäiset eivät voi luopua oikeudesta avustajan käyttöön, koska on olemassa suuri riski, että he eivät ymmärrä toimiensa seurauksia, jos heillä olisi mahdollisuus luopua tästä oikeudesta. Alaikäisille annetaan myös muita takeita, kuten oikeus saada viipymättä tietoa oikeuksistaan ja apua vanhemmiltaan (tai muilta sopivilta aikuisilta), oikeus olla joutumatta kuulusteltavaksi julkisessa oikeudenistunnossa, oikeus päästä lääkärintarkastukseen ja oikeus olla joutumatta samoihin tiloihin aikuisten vankien kanssa siinä tapauksessa, että he menettävät vapautensa.

  3. Direktiivi rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella etsittyjen henkilöiden oikeudesta saada oikeusapua jo menettelyn varhaisessa vaiheessa: Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että rikoksesta epäillyt voivat saada oikeusapua jo rikosoikeudellisen menettelyn alkuvaiheessa (eli kun syytetyt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, etenkin jos he ovat menettäneet vapautensa). Ehdotuksessa taataan oikeusapu myös niille, jotka on pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella (lisätietoja liitteessä).

Säädösehdotuksia täydentää kaksi jäsenvaltioille osoitettua komission suositusta:

  1. Suositus haavoittuvassa asemassa olevia rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä: tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi fyysisestä tai henkisestä vajavuudesta kärsivien henkilöiden haavoittuvuus todetaan ja tunnustetaan ja että heidän erityistarpeensa otetaan huomioon rikosoikeudellisessa menettelyssä. Jos epäilty tai syytetty ei ymmärrä menettelyä tai toimiensa, esimerkiksi tunnustuksen, seurauksia, tämä johtaa osapuolten väliseen epätasapainoon. Suosituksessa ehdotetaan, että haavoittuvassa asemassa oleville epäillyille olisi annettava erityiset takeet. Heille olisi esimerkiksi aina määrättävä oikeudellinen edustaja tai sopiva kolmas osapuoli avustamaan heitä, minkä lisäksi heillä olisi oltava oikeus lääkintäapuun.

  2. Suositus rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen oikeudesta oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä: tarkoituksena on vahvistaa yhteiset tekijät, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko asianomaisella oikeus oikeusapuun, ja varmistaa oikeusapupalvelujen ja niiden hallinnoinnin laatu ja tehokkuus.

Tausta

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 9 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Euroopan komissio otti 9. maaliskuuta 2010 ensimmäisen askeleen kohti EU:n yhteisten normien käyttöönottoa rikosoikeudellisissa menettelyissä ehdottamalla sääntöjä, joilla EU-maat velvoitetaan tarjoamaan rikoksesta epäillyille täydet tulkkaus- ja käännöspalvelut (IP/101010/249, MEMO/10/70). Euroopan parlamentti ja neuvostoon kokoontuneet jäsenvaltiot hyväksyivät ehdotuksen ennätysajassa, vain yhdeksässä kuukaudessa (IP/10/1305). EU:n jäsenvaltioilla on ollut kolme vuotta aikaa panna nämä säännöt täytäntöön. Yleensä tähän varataan kaksi vuotta, mutta nyt haluttiin varmistaa, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa huolehtia tarvittavista käännöksistä (IP/13/995).

Vuonna 2010 hyväksytty direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä takaa kansalaisille oikeuden omakieliseen tulkkaukseen ja oikeudelliseen neuvontaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä kaikissa EU:n tuomioistuimissa.

Sen jälkeen on hyväksytty vuonna 2012 toinen direktiiviehdotus oikeudesta tiedonsaantiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (ks. IP/12/575) ja vuonna 2013 kolmas direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa, oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja oikeudesta pitää yhteyttä konsuliviranomaisiin (IP/13/921). Tänään hyväksyttyjen ehdotusten myötä komissio jatkaa työtään tätä rikosoikeuden alaa koskevan etenemissuunnitelman pohjalta Tukholman ohjelmanmukaisesti.

Koska EU:ssa ei ole ollut yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joilla taattaisiin oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus, oikeusviranomaiset eivät ole mielellään lähettäneet epäiltyjä toiseen jäsenmaahan. Tämän seurauksena EU:n toimet rikollisuuden torjumiseksi, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla.

Lisätietoja

Usein kysyttyä:

MEMO/13/1046

Lehdistömateriaalia prosessuaalisista oikeuksista:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Euroopan komissio — oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar