Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2013

Õigus ... õiglasele kohtumõistmisele! Euroopa Komisjon tahab parandada kodanike kaitset kriminaalmenetluses

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekute paketi, mille eesmärk on veelgi tugevdada kodanike menetluslikke tagatisi kriminaalmenetluses. Eesmärk on tagada õigus õiglasele kohtumõistmisele kõikidele kodanikele kõikjal Euroopa Liidus. Tänase ettepanekuga püütakse tagada süütuse presumptsiooni järgimine ja õigus viibida kohtuasja arutamise juures; antakse lastele kriminaalmenetluses eritagatised; tagatakse, et kahtlusalustel ja süüdistatavatel ning eelkõige isikutel, kelle suhtes on välja antud Euroopa vahistamismäärus, oleks juurdepääs esialgsele õigusabile kohe menetluse varajases etapis Uued ettepanekud on järjekordseks tähiseks menetluslike õiguste tugevdamisel. Uued ettepanekud täiendavad alates 2010. aastast kokkulepitud paketti, mis koosneb kolmest õigusaktist, mis käsitlevad vastavalt õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele (IP/13/995), õigust teabele (IP/12/575) ja õigust kaitsjale (IP/13/921). Nende ettepanekutega edendatakse võrdsete tingimuste põhimõtet, mille kohaselt tuleb kõikidele osapooltele tagada õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Pärast nende vastuvõtmist aitavad ettepanekud suurendada liikmesriikide kohtusüsteemide vastastikust usaldust ja seeläbi tagada Euroopa õigusel rajaneva ala sujuv toimimine.

Asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding lausus: „Kohtumõistmine ei pea mitte ainult olema õiglane, vaid ka näima õiglane. Kui minust sai 2010. aastal esimene ELi õigusvolinik, lubasin õigusalase poliitika suunda muuta. Enne 2010. aastat hoidis õiguse jumalanna käes kahte mõõka, kuid kaalusid tal ei olnud. Alates sellest ajast on komisjon võtnud meetmeid, et õiguspoliitika uuesti tasakaalu viia, tugevdades meie kodanike õigusi ja vabadusi. Euroopa Komisjon oma lubadustest kinni pidanud: kehtestatud on mitmeid menetlusõigusi, mida kohaldatakse kõikide kodanike suhtes kogu Euroopa Liidus. Oleme loomas tõelist õigusel rajanevat Euroopat.„Tänaste ettepanekutega tagatakse, et kodanikel on nõuetekohane juurdepääs õigusabile siis, kui nad on kõige haavatavamad, et kahtlustatavate laste suhtes kohaldatakse erikaitset ning et põhimõte „süütu seni, kuni süü ei ole tõendatud” kehtiks kogu ELis. Kodanikel peaks olema õigus eeldada, et neid kaitstakse ühtmoodi nii ELis reisil olles kui ka kodus.”

Tänases paketis on viis ettepanekut:

  1. Direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni ja õigust viibida kohtuasja arutamise juures kriminaalmenetluses: sellega tagatakse süütuse presumptsioonist kinnipidamine kõikide kodanike puhul, keda politsei ja õigusasutused kahtlustavad või süüdistavad, tagades et 1) ühegi ametliku otsuse või avalduse põhjal ei saa süüd tuletada enne lõplikku süüdimõistmist; 2) tõendamiskohustus lasub süüdistajal ja kõrvaldamata kahtlus kahtlustatava või süüdistatava süüdiolekus tõlgendatakse tema kasuks; 3) tagatakse õigus ütlusi mitte anda ja seda ei kasutata süüdistuseks tema vastu; 4) süüdistataval on õigus viibida kohtuasja arutamise juures (vt täpsemalt lisas).

  2. Direktiiv, milles käsitletakse kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate laste eritagatisi: sellega tagatakse, et lastel on kohustus kasutada kaitsjat menetluse kõikides etappides, sest nad on oma vanuse tõttu haavatavad. See tähendab, et laps ei saa loobuda oma õigusest kaitsja abile, kuna on suur oht, et nad ei mõista oma tegude tagajärgi. Lapsed peavad saama kasu ka teistest kaitsemeetmetest, näiteks saada kohe teavet oma õiguste kohta, saada abi oma vanematelt (või teistelt asjaomastelt isikutelt), mitte olla küsitletav avalikel istungitel, õigus arstlikule kontrollile ja viibida kinnipidamise korral eraldi täiskasvanud kinnipeetutest.

  3. Direktiiv, milles käsitletakse õigust saada esialgset õigusabi kodanikel, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos ja kelle suhtes kohaldatakse Euroopa vahistamismäärust: sellega tagatakse, et kahtlustatavatel on juurdepääs tasuta õigusabile kohe kriminaalmenetluse varajases etapis (kui süüdistatav on eriti haavatav, eelkõige vabaduse võtmise korral). Samuti tagatakse tasuta õigusabi inimestele, kes on vahistatud Euroopa vahistamismääruse alusel (vt täpsemalt lisas).

Kõnealuseid seadusandlikke ettepanekuid täiendavad kaks komisjoni soovitust liikmesriikidele:

  1. soovitus, mis käsitleb kahtlustatavate või süüdistatavate haavatavate isikute menetluslikke tagatisi kriminaalmenetluses: sellega tagatakse, et haavatavad isikud (näiteks isikud, kellel on füüsiline või vaimne puue) tehakse kindlaks ning et kriminaalmenetluses võetakse nende erivajadusi arvesse. Kui inimene ei saa menetlusest või oma tegude tagajärgedest aru, näiteks ülestunnistamine, tekib osapoolte vahel ebavõrdne olukord. Soovituses tehakse ettepanek, et haavatavate kahtlusaluste suhtes kehtiksid eritagatised, näiteks kohustus tagada juurdepääs kaitsjale, saada abi asjakohaselt kolmandalt isikult ja saada arstiabi.

  2. Soovitus, milles käsitletakse kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate isikute õigust tasuta õigusabile: selles kehtestatakse ühtsed tegurid, mille põhjal hinnata, kas isikul on õigus tasuta õigusabile, ja tagada tasuta õigusabiteenuse ja halduse kvaliteet ja tulemuslikkus.

Taust

ELis menetletakse igal aastal rohkem kui 9 miljonit kriminaalasja. 9. märtsil 2010 tegi Euroopa Komisjon esimese sammu kriminaalmenetlust käsitlevate ELi ühiste nõuete vastuvõtmiseks. Komisjon esitas eeskirjad, mis kohustavad ELi riike tagama kahtlusalustele suulise ja kirjaliku tõlke (IP/10/249, MEMO/10/70). Ettepaneku kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks erakordselt kiiresti: üheksa kuuga (IP/10/1305). ELi liikmesriikidel on olnud eeskirjade vastuvõtmiseks aega tavapärase kahe aasta asemel kolm aastat, et ametiasutustel jääks aega teabe tõlkimiseks. (IP/13/995).

Direktiiviga, mis käsitleb õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses tagatakse, et kodanikel on kõikides ELi kohtutes kogu kriminaalmenetluse jooksul õigus anda ütlusi, osaleda kohtulikul arutamisel ja saada õigusabi oma emakeeles.

Seejärel võeti 2012. aastal vastu teine direktiiv, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, (vt IP/12/575), ja 2013. aastal kolmas direktiiv, milles käsitletakse õigust kaitsjale ja vabaduse võtmise korral õigust suhelda kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (IP/13/921). Tänaste ettepanekutega jätkab komisjon Stockholmi programmis kavandatud kriminaalõiguse valdkonna teekaardi elluviimist.

Kui puuduvad üldkehtivad miinimumnõuded õiglase menetluse tagamiseks, ei nõustu õiguskaitseasutused kuigi meelsasti saatma inimesi mõne teise riigi kohtusse. See aga takistab Euroopa vahistamismääruse ja teiste kuritegevusega võitlemise meetmete rakendamist.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused:

MEMO/13/1046

Pressimaterjalid: menetlusõigused:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Euroopa Komisjon — õigus õiglasele kohtulikule arutamisele:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar