Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. november 2013

Retten til… en retfærdig rettergang! Kommissionen vil beskytte borgerne bedre i straffesager

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en pakke af forslag for yderligere at styrke retssikkerheden for borgerne i straffesager. Målet er at garantere en retfærdig rettergang for alle borgere, uanset hvor i EU de befinder sig. Dagens forslag skal garantere, at principperne om uskyldsformodning og retten til at være til stede ved retssagen overholdes. Børn skal desuden have særlig beskyttelse i straffesager. Mistænkte og tiltalte skal have adgang til midlertidig retshjælp på et tidligt tidspunkt i sagen. Det gælder især personer, der er anholdt med en europæisk arrestordre. De nye forslag er endnu en markant forbedring af de processuelle rettigheder og supplerer tre andre sæt EU-regler, der er vedtaget siden 2010: om retten til oversættelse og tolkning (IP/13/995), retten til information (IP/12/575) og retten til advokathjælp (IP/13/921). Forslagene fremmer princippet om processuel ligestilling for at give alle parter en retfærdig rettergang. Når forslagene er vedtaget, vil de bidrage til at øge den gensidige tillid til medlemsstaternes retssystemer og dermed sikre et velfungerende europæisk retligt område.

"Retfærdigheden skal ikke bare ske fyldest. Man skal også kunne se, at det sker. Da jeg blev EU's første kommissær for retlige anliggender i 2010, lovede jeg at omlægge vores retspolitik. Før 2010 havde retfærdighedens gudinde to sværd og ingen vægt. Siden da har Kommissionen bestræbt sig for at sikre en ny balance i politikken på det retlige område ved at styrke borgernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Kommissionen holder sine løfter. Vi indfører en række processuelle rettigheder for alle borgere i hele EU. Vi er i færd med at skabe et egentligt europæisk retligt område", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Dagens forslag vil sikre, at borgerne har reel adgang til retshjælp, når de er mest sårbare, at børn, der er mistænkt, får særlig beskyttelse, og at det ufravigelige princip om "uskyldig, indtil det modsatte er bevist" håndhæves effektivt i hele EU. Borgerne skal kunne forvente samme grad af beskyttelse, når de rejser i EU, som de får hjemme."

Dagens pakke består af fem forslag:

  1. Et direktiv, der skal styrke uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager: Det vil garantere, at alle borgere, der bliver mistænkt eller tiltalt af politiet eller retsmyndighederne, formodes uskyldige, idet det garanterer, 1) at skyld ikke kan udledes af nogen officiel afgørelse eller udtalelse inden en endelig dom, 2) at bevisbyrden påhviler anklagemyndigheden, og enhver tvivl kommer den mistænkte eller tiltalte til gode, 3) at retten til ikke at udtale sig er garanteret og ikke bruges mod mistænkte til at sikre en domfældelse, og 4) at den tiltalte har ret til at være til stede ved retssagen (se bilaget).

  2. Et direktiv om særlig beskyttelse af børn, der er mistænkt eller tiltalt for en forbrydelse: Kommissionen vil sikre, at børn, som er sårbare på grund af deres alder, har obligatorisk adgang til en advokat i alle faser. Det betyder, at børn ikke kan give afkald på deres ret til at blive bistået af en advokat, da der er en stor risiko for, at de ikke ville kunne forstå konsekvenserne af at give afkald på deres rettigheder. Børn kommer også til at nyde godt af andre sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. ikke at blive afhørt ved åbne retsmøder. De skal ledsages af deres forældre (eller andre relevante personer). De har ret til en lægeundersøgelse, og de skal holdes adskilt fra voksne indsatte, hvis de frihedsberøves.

  3. Et direktiv om retten til midlertidig retshjælp for borgere, der er mistænkt eller tiltalt for en forbrydelse, og personer, der er anholdt med en europæisk arrestordre: Det vil sikre, at mistænkte får adgang til juridisk rådgivning i de tidlige faser af straffesagen (når tiltalte borgere er særligt sårbare, især hvis de er frihedsberøvet). Det vil desuden være en garanti for retshjælp for personer, der anholdes med en europæisk arrestordre (se bilaget).

Disse lovgivningsforslag suppleres af to henstillinger fra Kommissionen til medlemsstaterne:

  1. En henstilling om processuelle sikkerhedsforanstaltninger for sårbare personer, der mistænkes eller tiltales i straffesager, skal sikre, at sårbare personer (f.eks. folk med fysiske eller psykiske handicap) opdages og anerkendes, og at der tages hensyn til deres særlige behov i straffesager. Hvis borgerne ikke forstår retssagen eller konsekvenserne af f.eks. at tilstå, fører det til "processuel ulighed". Henstillingen foreslår, at sårbare mistænkte skal nyde godt af særlige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. obligatorisk adgang til en advokat, hjælp af en hensigtsmæssig udenforstående person og lægehjælp.

  2. En henstilling om ret til retshjælp for mistænkte eller tiltalte i straffesager fastsætter fælles faktorer, der skal tages hensyn til ved vurderingen af, om en person har ret til retshjælp, og sikrer en god og effektiv retshjælp og administration.

Baggrund

Hvert år er der over ni millioner straffesager i EU. Den 9. marts 2010 iværksatte Europa-Kommissionen det første af en række tiltag, der skal fastsætte fælles EU-standarder i straffesager. Kommissionen fremlagde forslag til regler, som vil forpligte EU-landene til at give mistænkte fuld ret til tolke- og oversættelsesbistand (IP/10/249, MEMO/10/70). Forslaget blev vedtaget på rekordtid, blot ni måneder, af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i Rådet (IP/10/1305). For at give medlemsstaterne tid til at få foretaget de nødvendige oversættelser har de fået tre år til at få gennemført disse regler i stedet for de sædvanlige to (IP/13/995).

Direktivet om ret til tolke- og oversættelsesbistand i straffesager giver EU-borgerne ret til at blive afhørt, deltage i høringer og modtage juridisk bistand på deres eget sprog under hele straffesagen ved enhver domstol i EU.

Direktivet blev fulgt op af endnu et direktiv om retten til information i straffesager, der blev vedtaget i 2012 (se IP/12/575), og derefter af et tredje direktiv om retten til advokathjælp og retten til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder, der blev vedtaget i 2013 (IP/13/921). Med dagens forslag kører Kommissionen videre efter sin køreplan på det strafferetlige område – som skitseret i Stockholmprogrammet.

Uden sådanne fælles minimumsstandarder for en retfærdig rettergang vil retsmyndighederne være tilbageholdende med at udlevere nogen til en retssag i et andet land. Det kan føre til, at EU's foranstaltninger for at bekæmpe kriminalitet – f.eks. den europæiske arrestordre – ikke får deres fulde virkning.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

MEMO/13/1046

Pressepakke: proceduremæssige rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Europa-Kommissionen – ret til en retfærdig rettergang:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

ITR

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

ITR

● ◊

CY

ITR

● ◊

ITR

CZ

ITR

● ◊

DE

ITR

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

ITR

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

ITR

● ◊

IE

● ◊

ITR

IT

LT

ITR

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

ITR

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

ITR

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Bilag 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar