Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2013

Právo na spravedlivý proces. Komise chce více záruk pro občany v trestním řízení

Evropská komise dnes předložila soubor návrhů, které mají posílit procesní záruky pro občany v trestním řízení. Cílem je zaručit právo na spravedlivý proces pro všechny občany, ať už se nachází kdekoli v Evropské unii. Dnešní návrhy mají zaručit respektování presumpce neviny a právo na přítomnost při řízení, zajistit, aby v trestním řízení existovaly zvláštní záruky pro děti, a zaručit podezřelým a obviněným, a zejména osobám, na něž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, přístup k předběžné právní pomoci v počátečních fázích řízení. Tyto nové návrhy představují další pokrok v oblasti procesních práv a doplňují soubor tří dalších právních předpisů EU, které byly přijaty od roku 2010 a které se týkají práva na překlad a tlumočení (IP/13/995), práva na informace (IP/12/575) a práva na přístup k obhájci (IP/13/921). Tyto návrhy podporují zásadu „rovnosti zbraní“, aby byl zaručen spravedlivý proces všem stranám. Jakmile budou tyto návrhy přijaty, pomohou zvýšit vzájemnou důvěru v soudní systémy členských států, a tedy zajistí hladké fungování evropského prostoru práva.

„Spravedlnosti musí být nejen učiněno zadost, ale musí se o tom i vědět. Když jsem se v roce 2010 stala první komisařkou EU pro spravedlnost, slíbila jsem, že změním naše strategie v oblasti spravedlnosti. Před rokem 2010 měla socha Spravedlnosti v rukou dva meče, ale žádné váhy. Od té doby Komise podnikla kroky s cílem vnést novou rovnováhu do politik v oblasti práva, aby posílila práva a svobody našich občanů. Evropská komise nyní plní svůj závazek. Zavádíme soubor procesních práv, která budou platná pro všechny občany v celé Evropské unii. Vytváříme opravdový evropský kontinent práva“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Dnešní návrhy zajistí, aby občané měli skutečně přístup k právní pomoci ve chvíli, kdy jsou nejvíce zranitelní, aby existovaly zvláštní záruky pro děti podezřelé z trestné činnosti a aby základní zásada „nevinen, dokud není prokázána vina“ byla účinně uplatňována v celé EU. Občané by měli při cestách po EU očekávat podobnou úroveň ochrany jako doma.“

Dnešní balíček obsahuje pět návrhů:

  1. Směrnice týkající se posílení presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení: Tato směrnice zaručí, že bude respektována presumpce neviny u všech podezřelých občanů nebo občanů obviněných policií a justičními orgány, a sice takto: 1) vina nesmí být odvozena z žádného úředního rozhodnutí nebo stanoviska před vynesením odsuzujícího rozsudku; 2) důkazní břemeno spočívá na státním zástupci a jakákoli pochybnost je ve prospěch podezřelého nebo obviněného; 3) je zaručeno právo nevypovídat a nesmí být použito proti podezřelým pro účely usvědčení; 4) obžalovaný má právo být přítomen při řízení (podrobnosti jsou uvedeny v příloze).

  2. Směrnice o zvláštních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu: Tato směrnice zajistí, aby děti, které jsou ohroženy kvůli svému věku, měly povinně k dispozici obhájce ve všech fázích řízení. To znamená, že děti se nemohou vzdát svého práva na pomoc obhájce, protože existuje vysoké riziko, že nebudou schopny pochopit důsledky svých činů, pokud by měly možnost vzdát se svých práv. Dětem jsou také k dispozici další záruky, například musí být ihned informovány o svých právech, mohou jim pomáhat rodiče (nebo jiné vhodné osoby), mají právo nebýt vyslýchány při veřejných slyšeních, právo na lékařské vyšetření a na to, aby byly drženy odděleně od dospělých vězňů, pokud jsou zbaveny svobody.

  3. Směrnice o právu na předběžnou právní pomoc pro občany podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu a pro osoby, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz: Tato směrnice zajistí, aby podezřelí měli přístup k právní pomoci v počátečních fázích trestního řízení (pokud jsou obvinění občané obzvláště zranitelní, zejména pokud jsou zbaveni svobody). Zaručí rovněž právní pomoc pro osoby zatčené na základě evropského zatýkacího rozkazu (podrobnosti jsou uvedeny v příloze).

Tyto legislativní návrhy jsou doplněny o dvě doporučení Komise členským státům:

  1. Doporučení o procesních zárukách pro zranitelné osoby, které jsou podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Toto doporučení zajišťuje, aby byly zranitelné osoby (např. fyzicky nebo mentálně postižené) identifikovány a aby se v trestním řízení přihlédlo k jejich zvláštním potřebám. Pokud občané nechápou řízení nebo důsledky činů, jako je přiznání, nastává „nerovnost zbraní“. Toto doporučení navrhuje, aby zranitelné podezřelé osoby mohly využívat zvláštních záruk, jako je povinný přístup k obhájci, pomoc vhodné třetí osoby a lékařská pomoc.

  2. Doporučení o právu na právní pomoc pro osoby, které jsou podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Toto doporučení obsahuje obecné faktory, ke kterým má být přihlédnuto při posuzování toho, zda určitá osoba má právo na právní pomoc, a zajišťuje kvalitu a účinnost služeb právní pomoci a administrativních služeb.

Souvislosti

V Evropské unii ročně probíhá více než 9 milionů trestních řízení. První ze souboru opatření, jejichž cílem je stanovit společné standardy EU pro veškerá trestní řízení, přijala Komise dne 9. března 2010. Navrhla pravidla, která ukládají zemím EU povinnost poskytovat podezřelým osobám kompletní tlumočnické a překladatelské služby (IP/10/249, MEMO/10/70). Návrh byl schválen Evropským parlamentem a členskými státy v Radě v rekordní době devíti měsíců (IP/10/1305). Aby měly orgány členských států dostatek času na přijetí těchto pravidel, měly členské státy Unie na provedení předpisu tři roky namísto obvyklých dvou (IP/13/995).

Směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení zaručí občanům ve všech fázích trestního řízení právo na výslech, na účast na slyšeních a na právní poradenství v jejich vlastním jazyce, a to u všech soudů v EU.

Následovala směrnice o právu na informace v trestním řízení, která byla přijata v roce 2012 (viz IP/12/575), a třetím předpisem byla směrnice o právu na přístup k obhájci a o právu na komunikaci se třetími osobami a s konzulárními úřady po odnětí svobody, která byla přijata v roce 2013 (IP/13/921). Prostřednictvím dnešních návrhů Komise pokračuje ve své cestovní mapě v oblasti trestního práva – jak bylo naplánováno ve Stockholmském programu.

Bez minimálních společných standardů zajišťujících spravedlivé řízení se budou soudní orgány zdráhat poslat někoho před soud v jiné zemi. V důsledku toho by pak nebylo možné nástroje EU zaměřené na potírání trestné činnosti – například evropský zatýkací rozkaz – plně uplatňovat.

Další informace

Frequently Asked Questions:

MEMO/13/1046

Press pack: procedural rights:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

European Commission – fair trial rights:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar