Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 november 2013

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor: Europeiska kommissionen vidtar åtgärder mot kvinnlig könsstympning

I samband med den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor presenterade Europeiska kommissionen idag i ett strategidokument med nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kvinnlig könsstympning inom och utanför Europeiska unionen. Det är en sedvänja som internationellt betraktas som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och som en form av barnmisshandel. Bara inom EU tros den ha skördat 500 000 offer och fler än 125 miljoner i hela världen. För att bekämpa kvinnlig könsstympning kommer kommissionen framöver att utnyttja alla tillgängliga EU-medel för att förhindra stympning, förbättra stödet till offren, stödja både vårdpersonal och nationella insatser mot kvinnlig könsstsympning samt stärka det skydd som EU:s asylregler erbjuder utsatta kvinnor. Kommissionen och europeiska utrikestjänsten har också förbundit sig att genom bilateral och multilateral dialog verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning i hela världen. Dessutom kommer kommissionen att främja mer forskning om antalet kvinnor och flickor i riskzonen. Dagens handlingsplan är en uppföljning av det offentliga samråd om kvinnlig könsstympning som inleddes av kommissionen i mars (IP/13/189).

– Tidigare i år gick Europeiska kommissionen samman med inspirerande människorättsaktivister för att kräva nolltolerans för kvinnlig könsstympning, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor. Idag håller vi vad vi lovat. I en handlingsplan upprepar kommissionen sitt åtagande om att bekämpa våld mot kvinnor och avskaffa kvinnlig könsstympning, både inom EU och globalt. Men låt mig betona att kommissionen inte kan klara av detta på egen hand. det kommer att ske i nära samarbete med medlemsstaterna, FN, icke-statliga organisationer och med berörda grupper. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna förpassa kvinnlig könsstympning till historien.

– Nolltolerans för kvinnlig könsstympning är en politik som Europeiska unionen förbundit sig till i alla sina yttre åtgärder. Tillsammans med partnerländer i hela världen arbetar vi för att utrota denna sedvänja, som både kränker kvinnors och flickors rättigheter och skadar dem på många olika sätt. Genom att i dag anta denna strategi visar vi vårt gemensamma engagemang. EU:s verktyg och resurser, såväl politiska som ekonomiska, kommer att användas för att främja initiativ och stödja utformningen av lagar som bidrar till en värld där ingen flicka behöver utsättas för denna grymma och oacceptabla praktik, säger Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.

"Låt oss tala klarspråk - kvinnlig könsstympning är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns inga kulturella eller medicinska ursäkter som kan rättfärdiga dessa övergrepp. Med det gemensamma europeiska asylsystemet på plats, och genom bättre samarbete över gränserna, kommer vi kunna ge skydd åt fler kvinnor som har utsatts för detta fasansfulla brott", sa Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Dagens meddelande från kommissionen innehåller bland annat följande åtgärder mot kvinnlig könsstympning:

Bättre förståelse av fenomenet: utveckla indikatorer (i samarbete med Europeiska jämställdhetsinstitutet och på nationell nivå) för bättre kartläggning av antalet kvinnor och flickor som drabbas av könsstympning eller befinner sig i riskzonen.

Förebyggande av kvinnlig könsstympning och stöd till offren: utnyttja EU-medel (t.ex. EU:s Daphneprogram, programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom samt den kommande Asyl- och migrationsfonden) för att främja insatser mot kvinnlig könsstympning, öka medvetenheten om problemet, ge kvinnor och flickor med invandrarbakgrund egenmakt samt fortbilda vårdpersonal och dem som arbetar med offren. Under 2013 förmedlade kommissionen2,3 miljoner euro till projekt med särskild inriktning på kampen mot kvinnlig könsstympning (se exemplen i bilaga 1).

Effektivare lagföring i medlemsstaterna: stödja tillämpningen av befintliga nationella lagar mot kvinnlig könsstympning genom analys av lagstiftningen och de mål som hittills behandlats i domstol, sprida fortbildningsmaterial till personal inom rättsväsendet samt genomdriva den rätt till stöd av specialister som EU-lagstiftningen tillmäter offren.

Skydd av utsatta kvinnor inom EU: säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s asylregler (särskilt det reviderade direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och direktivet om asylförfaranden) för att garantera utsatta kvinnor skydd, öka medvetenheten bland personal som arbetar med asylfrågor samt uppmuntra medlemsstaterna att ge utsatta kvinnor och barn bostad på annan ort genom erbjudande av stöd från Europeiska flyktingfonden och den kommande asyl- och migrationsfonden.

Insatser mot kvinnlig könsstympning globalt: ta upp kvinnlig könsstympning i bilaterala samtal med berörda partnerländer, arbeta med Afrikanska unionen och inom FN för att främja globala initiativ mot kvinnlig könsstympning, förespråka förbättrad nationell lagstiftning och stödja initiativ från det civila samhället i berörda länder samt organisera fortbildning och vägledning i frågor rörande kvinnlig könsstympning för personal vid EU-delegationerna.

För att se till att de olika åtgärderna både följs upp och blir kvar på den politiska dagordningen, har kommissionen också åtagit sig att övervaka och kontrollera utvecklingen en gång om året omkring den 6 februari, som är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Bakgrund

Enligt WHO:s definition omfattar termen kvinnlig könsstympning alla typer av ingrepp som består av ett partiellt eller fullständigt avlägsnande av yttre könsorgan eller andra skador på kvinnliga könsorgan som inte kan motiveras av medicinska skäl.

Kvinnlig könsstympning utförs av kulturella, religiösa och/eller sociala skäl på unga flickor upp till 15 års ålder. Kvinnlig könsstympning är en form av barnmisshandel och våld mot kvinnor och flickor med allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser på såväl kort som lång sikt.

I de EU-länder där vuxna offer eller flickor och kvinnor som riskerar att utsättas bor, sker övergreppen oftast under en vistelse i hemlandet, men tecken tyder också på att stympning förekommer inom EU.

Enligt en ny rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet finns det offer, eller potentiella offer för kvinnlig könsstympning i minst 13 EU-länder: Österrrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbritannien. I rapporten framhålls också behovet av exakt information som underlag för att ta itu med problemet.

Den 21 september 2010 antog Europeiska kommissionen en strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010–2015. Strategin innehåller flera prioriteringar för ökad jämställdhet mellan könen, också att stoppa könsrelaterat våld. Den innehåller vidare en särskild hänvisning till kampen mot kvinnlig könsstympning. Den 6 februari 2013, på den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, upprepade kommissionen sin fasta föresats att utrota detta mycket skadliga övergrepp (MEMO/13/67).

Den 6 mars 2013 träffade kommissionens vice ordförande Viviane Reding och kommissionär Cecilia Malmström människorättsaktivister för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning i samband med en diskussion om hur Europeiska unionen kan bistå medlemsstaterna i åtgärderderna mot detta fenomen (IP/13/189). Kommissionen har också anslagit 3,7 miljoner euro till stöd för medlemsstaternas insatser för ökad medvetenhet om våld mot kvinnor och ytterligare 11,4 miljoner euro till icke-statliga organisationer och andra som arbetar med offren. Kommissionen har också inlett ett offentligt samråd om bekämpning av kvinnlig könsstympning, som delvis ligger till grund för dagens pressmeddelande.

Om man vill utrota kvinnlig könsstympning, kommer det enligt rapporten att krävas en bred arsenal av åtgärder inriktade på insamling av uppgifter, förebyggande arbete, skydd av utsatta flickor, åtal av förövare och hjälp till offer. Offer för kvinnlig könsstympning kan förlita sig på skydd från EU:s direktiv om brottsoffers rättigheter, som antogs den 4 oktober 2012, där det uttryckligen sägs att kvinnlig könsstympning är en form av könsrelaterat våld (IP/12/1066).

Men även om samtliga EU-medlemsstater har rättsliga bestämmelser för att åtala dem som utför kvinnlig könsstympning, leder brotten mycket sällan till åtal. Detta beror på svårigheterna med att upptäcka övergreppen, samla in tillräckliga bevis, motvilja mot att anmäla brott och, framför allt, bristande kunskaper om kvinnlig könsstympning.

I en separat rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet anförs en rad exempel på framgångsrika metoder från nio medlemsstater i kampen mot könsstympning, exempelvis:

Ett nederländskt projekt för att förhinda kvinnlig könsstympning genom samarbete mellan sjukvårdspersonal, polis, skola, organisationer för skydd av barn och invandrarorganisationer.

En fransk organisation som är inriktad på att väcka åtal vid kvinnlig könsstympning genom att träda in som målsägande vid rättegångar.

En specialiserad sjukvårdstjänst i Storbritannien med 15 kliniker som sörjer för de särskilda behoven bland kvinnor som utsatts för könsstympning.

Kompletterande uppgifter

Europeiska kommissionen – Ett slut på könsrelaterat våld:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien:

Rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien:

Webbplats för Viviane Reding, vice ordförande och EU-kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Skicka dina ”nolltoleransfoton”:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtaggar på Twitter: #zeroFGM

Viviane Reding på Twitter

@VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter

@ eu_justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga 1: Exempel på projekt som finansieras av Europeiska kommissionen för att stödja medlemsstaternas och det civila samhällets organisationer för att öka medvetenheten om kvinnlig könsstympning

  1. Den franska myndigheten för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen kommer att inleda en kampanj för att höja medvetenheten om nya insatser för att bekämpa kvinnlig könsstympning. En broschyr kommer att utarbetas och spridas till allmänheten. (258 000 euro)

  2. Brittiska inrikesministeriet kommer, i ett försök att bekämpa fenomenet, att utveckla ett projekt som syftar till ökad medvetenhet om kvinnlig könsstympning som en fråga om skydd av barn. Det omfattar en riktad informationskampanj om det journummer mot kvinnlig könsstympning som inrättats av den nationella föreningen för förebyggande av grymhet mot barn (NSPCC), utvecklingen av fortbildningsprogram om kvinnlig könsstympning och förfaranden för sjukvårdspersonal med ansvar för att övervaka och skydda barn samt ett europeiskt seminarium för kunskapsutbyte i fråga om kvinnlig könsstympning. (340 000 euro)

  3. Den nationella kommissionen för främjande av jämställdhet för kvinnor och män på Malta kommer att öka medvetenheten om och sprida information om kvinnlig könsstympning, också bland dem som arbetar med offer och förövare. Insatsen omfattar en studie om kvinnlig könsstympning på Malta, broschyrer om kvinnlig könsstympning för sjukvårdspersonal och invandrarkvinnor samt fortbildning för relevanta yrkesgrupper och sakkunniga jurister som i sitt arbete möter offer och förövare. (300 000 euro)

  4. Projektet ”CREATE YouthNet” som genomförs av FORWARD (Storbritannien) syftar till att skydda unga människor från övergrepp, särskilt kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap, genom att ge dem tillräckligt självförtroende för att argumentera för förändringar och kunna hjälpa andra inom sina egna grupper. Projektet omfattar utbildning och handledning av ungdomar, kartläggning av de centrala organens arbete med ungdomar, inrättande av ett europeiskt nätverk för ungdomar som hjälper andra, ett nationellt ungdomsnätverk samt utformning av ungdomsvänligt informationsmaterial och kreativa kampanjer riktade till skolor, ungdomar och samhällsaktörer. (317 000 euro)

  5. Projektet ”Förändring: Stöd till attitydförändringar för att utrota kvinnlig könsstympning” som bedrivs av Terre des Femmes (Tyskland) syftar till att få religiösa grupperingar inom hela EU att argumentera mot kvinnlig könsstympning genom att stödja inflytelserika medlemmar inom dessa grupper i detta arbete. Projektet inbegriper specialiserad fortbildning av nyckelpersoner som arbetar med dessa frågor och ska främja dialog inom de olika grupperna. Inom projektet ska också utarbetas en EU-övergripande fortbildningshandbok för medlemsstaterna, icke-statliga organisationer och andra aktörer. En internationell konferens som organiseras av Euronet-FGM, en sammanslutning bestående av drygt 35 medlemsorganisationer från 15 europeiska länder som bekämpar kvinnlig könsstympning, är ett tillfälle för spridning av projektets resultat och dess fortbildningshandbok. (380 000 euro)

  1. Universitetet i Coventry håller på att utveckla ett projekt som inbegriper samarbete med de somaliska och sudanesiska grupperna inom projektet REPLACE som finansierades inom ramen för Daphne 2010–2011 och var inriktat på attitydförändringar i hälsofrågor. Projektet byggde på forskningsmetoder med aktivt deltagande för att kartlägga vissa beteenden och attityder som bidrar till kvinnlig könsstympning inom EU. Universitetet kommer att tillämpa undersökningsresultaten och REPLACE-strategin för att utforma nya strategier för förändring i dessa grupper. Verksamheten inbegriper tillämpning av REPLACE-strategin och metoder som kan användas vid seminarier inom de grupper som tillämpar kvinnlig könsstympning, för att klarlägga vilka faktorer som underlättar respektive förhindrar förändring. (535 000 euro)

Bilaga 2: Ungefärligt antal kvinnliga offer, potentiella offer och flickor som riskerar kvinnlig könsstympning (om undersökningar gjorts)

Land

Straffrättsliga bestämmelser mot kvinnlig könsstympning

Beräknat antal kvinnor som utsatts för könsstympning (undersökningsdagen)

Beräknat antal kvinnor som riskerar könsstympning

Beräknat antal kvinnor från regioner med kvinnlig könsstympning som bor i EU (om inga specifika uppgifter om könsstympning finns tillgängliga)

Belgien

Särskilda

6 260 (2011)

1 975

Bulgarien

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Tjeckien

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Danmark

Särskilda

Uppgift saknas

Uppgift saknas

15 116

Tyskland

Allmänna

19 000 (2007)

4 000

Estland

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Irland

Specifikt

3 170 (2011)

Uppgift saknas

Grekland

Allmänna

1 239 (2006)

Uppgift saknas

Spanien

Särskilda

Uppgift saknas

Uppgift saknas

30 439

Frankrike

Allmänna

61 000 (2007)

Uppgift saknas

Italien

Särskilda

35 000 (2009)

1 000

Cypern

Särskilda

Uppgift saknas

Uppgift saknas

1 500

Lettland

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Litauen

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Luxemburg

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Ungern

Allmänna

170-350 (2012)

Uppgift saknas

Malta

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Nederländerna

Allmänna

29 210 (2013)

40–50 om året

Österrike

Särskilda

8 000 (2000)

Uppgift saknas

Polen

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Portugal

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

9 263

Rumänien

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Slovenien

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Slovakien

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Finland

Allmänna

Uppgift saknas

Uppgift saknas

4 400

Sverige

Särskilda

Uppgift saknas

Uppgift saknas

91 420

Storbritannien

Allmänna

65 790 (2007)

30 000

Kroatien

Särskilda

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Källa: Europeiska jämställdhetsinstitutets publikation Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands; Marja Exterkate, Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar