Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. novembra 2013

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami: Evropska komisija v boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov

Evropska komisija je danes ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami v strateškem dokumentu napovedala nov zagon v boju proti pohabljanju spolnih organov žensk v Evropski uniji in zunaj njenih meja. Ta praksa, ki je mednarodno priznana kot kršitev človekovih pravic žensk in kot oblika zlorabe otrok, naj bi po ocenah samo v Uniji prizadela 500 000 žrtev, medtem ko naj bi bilo po vsem svetu žrtev tovrstne zlorabe več kot 125 milijonov. Komisija bo v boju proti pohabljanju spolnih organov žensk v prihodnje uporabila vsa razpoložljiva evropska finančna sredstva, da bi pomagala preprečevati to prakso, izboljšala podporo žrtvam, podprla zdravstvene delavce in izvajanje nacionalnih zakonov zoper pohabljanje ženskih spolnih organov ter izboljšala zaščito v okviru evropskih pravil o azilu za ogrožene ženske. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sta se tudi zavezali, da bosta spodbujali izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolnih organov po vsem svetu, in sicer s pomočjo dvo- in večstranskega dialoga. Nenazadnje se bo Komisija zavzela za več raziskav o številu ogroženih žensk in deklic. Danes predstavljeni akcijski načrt je bil pripravljen na podlagi rezultatov javnega posvetovanja na to temo, ki ga je Komisija začela marca (IP/13/189).

„Evropska komisija se je v prvi polovici leta povezala s prizadevnimi aktivisti, da bi skupaj pozvali k ničti toleranci do pohabljanja ženskih spolnih organov,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Komisije Viviane Reding. „Danes izpolnjujemo dane obljube. Komisija v akcijskem načrtu ponavlja svojo predanost boju proti nasilju nad ženskami in izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolnih organov v EU in po vsem svetu. Vendar eno je jasno – Komisija sama tega ne bo zmogla. To bomo dosegli s skupnimi močmi držav članic, Združenih narodov, nevladnih organizacij in prizadetih skupnosti. Prepričana sem, da lahko skupaj dosežemo, da bo pohabljanje ženskih spolnih organov samo še stvar preteklosti.“

„Evropska unija je k politiki ničte tolerance do pohabljanja ženskih spolnih organov zavezana tudi v svojem zunanjem delovanju. S partnerskimi državami po vsem svetu sodelujemo pri izkoreninjanju tovrstnih praks, ki kršijo pravice žensk in deklic ter jim na mnoge načine škodujejo. Današnje sprejetje te strategije je potrditev naše predanosti. Vse politične in gospodarske mehanizme in sredstva, ki jih ima na voljo EU, bomo usmerili v spodbujanje pobud in podporo zakonov, da bi ustvarili svet, v katerem nobeni deklici ne bo treba trpeti te okrutne in nesprejemljive prakse,“ je izjavila visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton.

Komisija v današnjem strateškem dokumentu opredeljuje vrsto ukrepov, ki so potrebni za odpravo pohabljanja ženskih spolnih organov. Med drugim so to:

 1. boljše razumevanje pojava: razviti je treba kazalnike (v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov in na nacionalni ravni), da bi imeli boljši pregled nad številom žensk in deklic, ki so ali bi lahko postale žrtve pohabljanja;

 2. preprečevanje pohabljanja ženskih spolnih organov in podpora žrtvam: s pomočjo evropskih sredstev (npr. v okviru programa Daphne, programov vseživljenjskega učenja in Mladi v akciji ter prihodnjega Sklada za migracije in azil) bo mogoče podpreti dejavnosti za preprečevanje pohabljanja, ljudi ozavestiti o problematiki, dati moč migrantkam – odraslim ženskam in deklicam – ter usposobiti zdravstvene delavce in osebe, ki delajo z žrtvami. V letu 2013 je Komisija namenila 2,3 milijona evrov projektom, ki se ukvarjajo izključno z bojem proti pohabljanju ženskih spolnih organov (glej zglede v prilogi 1);

 3. učinkovitejši pregon v državah članicah: podpreti je treba izvrševanje obstoječe nacionalne zakonodaje, ki prepoveduje pohabljanje ženskih spolnih organov, in ob tem proučiti kazensko pravo in dosedanjo sodno prakso, razširiti gradivo za usposabljanje delavcev v pravni stroki ter uveljaviti pravico žrtev do specializirane pomoči, ki jo predpisuje pravo EU;

 4. zaščita ogroženih žensk na ozemlju EU: zagotoviti je treba pravilno izvajanje pravil EU o azilu (zlasti revidirane direktive o poklicnih kvalifikacijah in direktive o azilnih postopkih), da se zajamči zaščita ogroženih žensk, izboljšati seznanjenost strokovnjakov, ki delajo z azilanti, in spodbuditi države članice, naj ogrožene otroke in ženske preselijo ter jim zagotovijo podporo iz sredstev Evropskega sklada za begunce in prihodnjega Sklada za migracije in azil;

 5. prizadevanja za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolnih organov na svetovni ravni: problematiko pohabljanja ženskih spolnih organov je treba obravnavati v dvostranskem dialogu z relevantnimi partnerskimi državami, sodelovati z Afriško unijo in Združenimi narodi pri promociji globalnih pobud za boj proti tovrstnemu pohabljanju, si prizadevati za izboljšanje nacionalne zakonodaje in podpirati pobude civilne družbe v prizadetih državah ter usposobiti in usmerjati osebje delegacij EU v zvezi z vprašanji, povezanimi s pohabljanjem ženskih spolnih organov.

Da se najrazličnejši začeti ukrepi ne bi opuščali, temveč bi se izpeljali do konca in se vedno znova uvrščali na politični dnevni red, se je Komisija zavezala, da bo enkrat letno spremljala njihovo izvajanje ter ocenjevala doseženi napredek, in sicer okoli 6. februarja, ki je mednarodni dan ničte tolerance do pohabljanja ženskih spolnih organov.

Ozadje

Pohabljanje ženskih spolnih organov po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije zajema vse postopke, ki vključujejo delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih spolnih organov ali druge poškodbe ženskih spolnih organov iz nemedicinskih razlogov.

Izvaja se iz kulturnih, verskih in/ali družbenih razlogov, žrtve pa so deklice od zgodnjega otroštva do starosti 15 let. Pohabljanje ženskih spolnih organov je oblika zlorabe otrok ter nasilja nad ženskami in deklicami s hudimi kratko- in dolgoročnimi telesnimi in duševnimi posledicami.

Pri žrtvah ali potencialnih žrtvah, ki živijo v državah EU, se praksa običajno izvede med obiskom v njihovi državi izvora, v nekaterih primerih pa tudi na ozemlju EU.

Evropski inštitut za enakost spolov v nedavno objavljenem poročilu ugotavlja, da žrtve ali potencialne žrtve pohabljanja spolnih organov živijo v najmanj 13 državah članicah EU: v Avstriji, Belgiji, na Danskem, na Finskem, v Franciji, na Irskem, v Italiji, v Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu. Vendar je v poročilu poudarjena tudi potreba po natančnejših podatkih, ki bi bili osnova za reševanje tega problema.

Evropska komisija je 21. septembra 2010 sprejela Strategijo za enakost žensk in moških 2010–2015, v katero je vključila vrsto prednostnih nalog na področju enakosti spolov, vključno z odpravo nasilja na podlagi spola. Strategija pri tem izrecno navaja tudi boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Prav tako je Komisija 6. februarja 2013, na mednarodni dan boja proti pohabljanju ženskih spolnih organov, ponovno potrdila svojo odločno zavezanost, da pomaga izkoreniniti to izjemno škodljivo prakso (MEMO/13/67).

Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding in evropska komisarja Cecilia Malmström sta se 6. marca 2013 pridružili zagovornikom človekovih pravic v pozivu k ničti toleranci do pohabljanja ženskih spolnih organov v okviru okrogle mize na visoki ravni, kjer se je odvijala razprava o tem, kako lahko Evropska unija pomaga državam članicam pri odpravljanju te prakse (IP/13/189). Komisija je napovedala, da bo dejavnosti držav članic za ozaveščanje o nasilju nad ženskami podprla s sredstvi v višini 3,7 milijona evrov, dodatnih 11,4 milijona evrov pa bo namenjenih nevladnim organizacijam in vsem ostalim, ki delajo z žrtvami. Začela je tudi javno posvetovanje o reševanju problematike pohabljanja ženskih spolnih organov. Na podlagi rezultatov posvetovanja je pripravila današnje strateško sporočilo.

Za odpravo pohabljanja ženskih spolnih organov bo potrebna vrsta ukrepov, od zbiranja podatkov, preventive in zaščite ogroženih deklic do preganjanja storilcev in zagotavljanja pomoči žrtvam, navaja poročilo. Žrtve te prakse ščiti direktiva EU o pravicah žrtev, sprejeta 4. oktobra 2012, ki izrecno navaja pohabljanje ženskih spolnih organov kot obliko nasilja na podlagi spola (IP/12/1066).

Toda čeprav zakonodaje vseh držav članic EU zagotavljajo pravno podlago za pregon storilcev tovrstnih nasilnih dejanj v okviru splošnih ali posebnih kazenskopravnih predpisov, so primeri sodnega pregona zelo redki. Razlogi za to so težave pri odkrivanju primerov in zbiranju zadostnih dokazov, nepripravljenost za prijavo zločina, predvsem pa pomanjkanje znanja o pohabljanju ženskih spolnih organov.

Evropski inštitut za enakost spolov je v ločenem poročilu navedel vrsto dobrih praks v boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov, ki se izvajajo v devetih državah članicah, med drugim:

 1. nizozemski projekt za preprečevanje te prakse s povezovanjem zdravstvenega osebja, policije, šol, služb za zaščito otrok in priseljenskih organizacij;

 2. francoska organizacija, ki si prizadeva za sodni pregon v primerih pohabljanja ženskih spolnih organov, tako da v sodnih postopkih nastopa kot civilna stranka;

 3. specializirana zdravstvena služba v Združenem kraljestvu s 15 klinikami, ki se posvečajo posebnim potrebam žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov.

Dodatne informacije

Evropska komisija – odprava nasilja na podlagi spola:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Poročilo Evropskega inštituta za enakost spolov – Pohabljanje ženskih spolnih organov v EU in na Hrvaškem:

Poročilo Evropskega inštituta za enakost spolov, podatki po državah – Pohabljanje ženskih spolnih organov v EU in na Hrvaškem

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Pošljite svoje fotografije s sporočilom o ničti toleranci:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Oznaka teme na Twitterju: #zeroFGM

Spremljajte podpredsednico na Twitterju

@VivianeRedingEU

Spremljajte Generalni direktorat za pravosodje na Twitterju

@EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga 1: Primeri projektov, ki jih financira Evropska komisija in so namenjeni podpori organizacij držav članic in organizacij civilne družbe pri ozaveščanju o pohabljanju ženskih spolnih organov

 1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

 1. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

 2. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

 3. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

 4. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

 1. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Priloga 2: Ocene števila žrtev, potencialnih žrtev in deklic, ki jim grozi pohabljenje njihovih spolnih organov (kjer so študije na voljo)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar