Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. novembra 2013

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách: Európska komisia bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách dnes Európska komisia v strategickej správe informovala o svojich nových krokoch v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii a iných krajinách. Táto praktika, ktorá je medzinárodne považovaná za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem zneužívania detí, podľa odhadov postihuje len v samotnej EÚ asi 500 000 obetí, pričom celosvetovo je to viac než 125 miliónov osôb. Komisia s cieľom bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v budúcnosti naplno využije finančné prostriedky EÚ, aby pomohla predchádzať tomuto konaniu, zlepšila podporu obetiam, podporila zdravotníkov a presadzovanie vnútroštátnych zákonov proti tejto praxi a zároveň zlepšila ochranu ohrozených žien v rámci európskych predpisov o azyle. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa takisto zaviazali podporovať celosvetové odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov prostredníctvom bilaterálneho a multilaterálneho dialógu. Komisia napokon podporí aj výskum, ktorého cieľom je zistiť počty ohrozených žien a dievčat. Dnešný akčný plán je pokračovaním verejnej konzultácie o mrzačení ženských pohlavných orgánov, ktorý Komisia spustila v marci (IP/13/189).

„Začiatkom tohto roka sa Európska komisia zapojila do inšpiratívnej kampane, ktorej cieľom bolo vyzvať na nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov,“ vraví podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Dnes ohlasujeme prvé konkrétne činy. V akčnom pláne Komisia opätovne pripomína svoj záväzok bojovať proti násiliu páchanému na ženách a eliminovať mrzačenie ženských pohlavných orgánov, a to tak v EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni. Jedno však musí byť jasné: Komisia to sama nedokáže. Budeme úzko spolupracovať s členskými štátmi, OSN, mimovládnymi organizáciami i samotnými postihnutými spoločenstvami. Som presvedčená, že spolu sa nám podarí dosiahnuť to, aby sme onedlho mohli o mrzačení ženských pohlavných orgánov hovoriť už len v minulom čase.“

„Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov je politikou, ku ktorej sa Európska únia zaviazala v celej svojej vonkajšej činnosti. Spolupracujeme s partnerskými krajinami na celom svete v snahe vykoreniť túto praktiku, ktorá je porušovaním práv žien a dievčat a ktorá ich zráňa na mnohých úrovniach. Dnešné prijatie tejto stratégie je prejavom nášho spoločného odhodlania. Politické a ekonomické nástroje a zdroje EÚ použijeme na podporu iniciatív a právnych predpisov, ktorých cieľom bude pomôcť vytvoriť svet, v ktorom žiadne dievča nebude musieť podstupovať túto krutú a neodpustiteľnú praktiku,“ vraví podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová.

V dnešnom politickom oznámení Komisie sa uvádza rad krokov, ktorých cieľom je dosiahnuť odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a to vrátane týchto krokov:

lepšie chápanie tohto javu: vypracovanie ukazovateľov (prostredníctvom Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a na vnútroštátnej úrovni) na lepšie zistenie počtov žien a dievčat, ktoré sú postihnuté takýmto mrzačením a sú ním ohrozené;

predchádzanie mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a podpory obetiam: využívanie finančných prostriedkov EÚ (ako napr. EÚ nazvaný Daphne, program zameraný na celoživotné vzdelávanie a program Mládež v akcii, ako aj budúci Fond pre azyl a migráciu) na podporu činnosti s cieľom predchádzať mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, zvyšovať povedomie o tomto probléme, zmocňovať ženy a dievčatá z prostredia migrantov a zabezpečovať odbornú prípravu profesionálnych zdravotníkov a jednotlivcov pracujúcich s obeťami. Počas roku 2013 Komisia prerozdelila 2,3 milióna EUR na projekty, ktorých špecifickým cieľom je bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (pozri príklady v prílohe 1);

účinnejšie stíhanie v členských štátoch: podpora presadzovania existujúcich vnútroštátnych zákonov zakazujúcich mrzačenie ženských pohlavných orgánov prostredníctvom analýzy trestnoprávnych zákonov a súdnych prípadov, ktoré boli doposiaľ vznesené, rozširovanie školiacich materiálov pre právnych profesionálov a presadzovanie práv obetí na špecializovanú podporu podľa právnych predpisov EÚ;

ochrana ohrozených žien na území EÚ: zabezpečenie správneho vykonávania pravidiel EÚ o azyle (najmä revidovanej smernice o priznaní azylu a smernice o azylovom konaní) s cieľom zaručiť ochranu ohrozených žien, zvýšiť informovanosť profesionálov pracujúcich s azylantmi a podporiť členské štáty, aby presídlili ohrozené deti a ženy prostredníctvom podpory z Európskeho fondu pre utečencov a budúceho Fondu pre azyl a migráciu.

Snaha o odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celosvetovej úrovni: riešenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov pri bilaterálnych dialógoch s príslušnými partnerskými krajinami, spolupráca s Africkou úniou a OSN na podpore globálnych iniciatív proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, presadzovanie zlepšovania vnútroštátnych právnych predpisov a podpora iniciatív občianskej spoločnosti v postihnutých krajinách, školenie a usmerňovanie pracovníkov delegácií EÚ o otázkach súvisiacich s bojom proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.

Aby sa dalo zaistiť, že jednotlivé akcie neutíchajú a nepretržite ostávajú v politickom programe, Komisia sa zároveň zaviazala aj monitorovať a zisťovať dosiahnutý pokrok každoročne v období okolo 6. februára, čo je Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.

Súvislosti

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa mrzačenie ženských pohlavných orgánov všetky postupy, ktorých súčasťou je čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších rodidiel alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako medicínskych dôvodov.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva z kultúrnych, náboženských a/alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov predstavuje jednu z foriem zneužívania detí a násilia páchaného voči ženám a dievčatám; sprevádzajú ho rozsiahle krátkodobé a dlhodobé fyzické a psychické následky.

V krajinách EÚ, v ktorých žijú obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov alebo dievčatá a ženy ohrozené touto praktikou, sa mrzačenie vykonáva počas pobytu v krajine pôvodu, no existujú aj náznaky, že k nemu dochádza aj na území EÚ.

Podľa nedávnej správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) žijú obete alebo potenciálne obete tejto praktiky minimálne v 13 krajinách EÚ: Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. V správe sa však takisto zdôrazňuje, že v záujme riešenia tohto problému sú potrebné podrobnejšie údaje.

Európska komisia 21. septembra 2010 prijala Stratégiu rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015, v ktorej stanovila súbor priorít v oblasti rodovej rovnosti vrátane ukončenia násilia založeného na rodovej príslušnosti. V tejto stratégii sa výslovne spomína boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Dňa 6. februára 2013, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, Európska komisia opätovne potvrdila svoje pevné odhodlanie vykoreniť túto mimoriadne krutú praktiku (MEMO/13/67).

Dňa 3. marca 2013 sa podpredsedníčka Redingová a komisárka Cecilia Malmströmová pripojili ku kampani za ľudské práva a vyzvali na nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov na diskusii za okrúhlym stolom na vysokej úrovni, ktorej cieľom bolo diskutovať o spôsoboch, akými Európska únia môže členským štátom pomôcť eliminovať túto praktiku (IP/13/189). Komisia oznámila, že poskytne 3,7 milióna EUR na podporu aktivít členských štátov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách a ďalších 11,4 milióna EUR pre mimovládne a iné organizácie, ktoré pracujú s obeťami. Zároveň spustila verejnú konzultáciu o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorej výsledky pomohli vypracovať toto politické oznámenie.

Podľa správy bude na účely skoncovania s mrzačením ženských pohlavných orgánov potrebné uskutočniť celý rad opatrení zameraných na zber údajov, prevenciu, ochranu ohrozených dievčat, stíhanie páchateľov a poskytovanie služieb obetiam. Obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov sa môžu spoliehať na ochranu poskytovanú na základe smernice EÚ o právach obetí prijatej 4. októbra 2012, v ktorej sa výslovne uvádza, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je formou násilia založeného na rodovej príslušnosti (IP/12/1066).

Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ prijali právne ustanovenia, ktoré im umožňujú stíhať osoby páchajúce mrzačenie ženských pohlavných orgánov, či už v rámci všeobecných alebo osobitných trestnoprávnych predpisov, k ich stíhaniu dochádza len veľmi zriedka. Dôvodom sú ťažkosti pri odhaľovaní prípadov, zbieraní dostatočných dôkazov, neochota oznámiť trestný čin a najmä nedostatok znalostí o mrzačení ženských pohlavných orgánov.

V osobitnej správe EIGE bol identifikovaný súbor osvedčených postupov boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov z deviatich členských štátov, ako napr.:

holandský projekt zameraný na prevenciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov, do ktorého sa zapájajú zdravotníci, polícia, školy, služby na ochranu detí a organizácie migrantov;

francúzska organizácia, ktorej cieľom je postaviť vinníkov v prípadoch mrzačenia ženských pohlavných orgánov pred súd, pričom v týchto konaniach vystupuje ako „strana zúčastnená na konaní“;

špecializovaná zdravotnícka služba v Spojenom kráľovstve zahŕňajúca 15 kliník, ktoré sa zameriavajú na osobitné potreby žien, ktoré sa stali obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Ukončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť – Mrzačenie ženských pohlavných orgánov v EÚ a Chorvátsku

Údaje za jednotlivé štáty od Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť – Mrzačenie ženských pohlavných orgánov v EÚ a Chorvátsku

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie zodpovednej za oblasť spravodlivosti Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Svoje fotografie k nulovej tolerancii môžete zasielať na:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Témy na Twitteri: #zeroFGM

Sledujte podpredsedníčku EK na Twitteri

@VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť EÚ na Twitteri:

@EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Príloha 1: Príklady projektov financovaných Európskou komisiou na podporu členských štátov a organizácií občianskej spoločnosti pri zvyšovaní povedomia o mrzačení ženských pohlavných orgánov

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  2. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  3. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  4. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  5. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  1. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Príloha 2: Odhadovaný počet obetí, potenciálnych obetí a dievčat ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov (v závislosti od dostupnosti štúdií)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate – Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar