Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. novembrī

Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievietēm — Eiropas Komisija veic pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Šodien, Starptautiskajā dienā vardarbības izskaušanai pret sievietēm, Eiropas Komisija – stratēģijas dokumentā – paziņoja par jaunu pasākumu, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Domājams, ka no šādas prakses, kas starptautiskā mērogā atzīta par sieviešu tiesību pārkāpumu un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, tikai ES vien ir cietuši 500 000 sieviešu un meiteņu, bet pasaulē — vairāk nekā 125 miljoni. Cīņai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Komisija pilnībā izmantos nākamā ES budžeta finansējumu, lai palīdzētu novērst šādu praksi, uzlabotu atbalstu cietušajām, atbalstītu veselības aprūpes personālu, kā arī atbalstītu to dalībvalstu tiesību aktu piemērošanu, kas vērsti pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un uzlabotu aizsardzību, ko sievietēm riska grupā paredz Eiropas noteikumi patvēruma jomā. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests ir arī apņēmušies, izmantojot divpusēju un daudzpusēju dialogu, veicināt sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanu visā pasaulē. Tāpat Komisija sekmēs vairāk pētījumu par riskam pakļauto sieviešu un meiteņu skaitu. Šodien publicētais rīcības plāns ir sagatavots, izmantojot martā saistībā ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Komisijas rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātus (IP/13/189).

"Man šķiet pilnīgi nepieņemami, ka 21. gadsimtā vēl tiek piekopta šāda prakse. Tomēr kaut kas ir pavirzījies arī uz priekšu. Pateicoties ES projektiem ar UNICEF, piemēram, Senegālā tikai desmit gadu laikā vairāk nekā 5300 kopienās šāda prakse ir izbeigta, ierindojot šo valsti gandrīz pirmajā vietā pasaulē starp valstīm, kuras paziņojušas par šīs prakses pilnīgu pārtraukšanu, ko paredzēts paveikt līdz 2015. gadam. Turpināsim virzīties uz priekšu, lai panāktu, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana tiktu pilnībā izbeigta, un pārliecinātos, ka šī prakse izzūd uz visiem laikiem", piebilda ES attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Šodien pieņemtajā politikas paziņojumā Komisija paredz vairākus pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piemēram:

sekmēt šīs problēmas labāku izpratni, proti, izstrādāt rādītājus (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā un valstu līmenī), lai labāk izprastu riska grupas apjomu un to, cik daudz sieviešu un meiteņu ietekmē kropļošana;

novērst sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un atbalstīt cietušās, izmantojot ES finansējumu (piemēram, Eiropas Savienības Daphne programmu, mūžizglītības programmu, programmu "Jaunatne darbībā” un jauno Patvēruma un migrācijas fondu), lai atbalstītu sieviešu dzimumorgānu kropļošanas novēršanas pasākumus, veicinātu sabiedrības informētību par šo problēmu, palielinātu migrantu sieviešu un meiteņu iespējas un apmācītu veselības aprūpes profesionāļus un tos, kuri strādā ar cietušajām. Komisija 2013. gadā piešķīra 2,3 miljonus eiro projektiem ar konkrētu mērķi cīnīties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (skat. piemērus 1. pielikumā);

efektīvāk saukt pie atbildības vainīgos dalībvalstīs, proti, analizējot krimināllikumus un līdz šim iesniegtās prasības Tiesā, atbalstīt attiecīgajā valstī spēkā esošo tiesību aktu izpildi, kuri aizliedz sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, izplatīt mācību materiālus praktizējošiem juristiem un nodrošināt cietušajām tiesības saņemt speciālistu palīdzību, kā paredz ES tiesību akti;

aizsargāt riskam pakļautās sievietes ES teritorijā, nodrošinot pareizu ES patvēruma noteikumu (it īpaši pārskatītās Kvalifikācijas direktīvas un Patvēruma procedūru direktīvas) īstenošanu, lai nodrošinātu riskam pakļauto sieviešu aizsardzību, palielinot ar patvēruma meklētājiem strādājošo speciālistu informētību un aicinot dalībvalstis pārvietot riskam pakļautos bērnus un sievietes, sniedzot viņām atbalstu ar Eiropas Bēgļu fonda un jaunā Patvēruma un migrācijas fonda palīdzību;

veikt pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu pasaulē, risinot sieviešu dzimumorgānu kropļošanas problēmu divpusējos dialogos ar attiecīgām partnervalstīm, sadarbībā ar Āfrikas Savienību un ANO veicinot pasaules mēroga iniciatīvas cīņai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, sekmējot valstu tiesību aktu uzlabošanu un atbalstot pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas valstīs, kurās ir aktuāla šī problēma, apmācot un konsultējot ES delegāciju darbiniekus ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu saistītos jautājumos.

Lai nodrošinātu sākto pasākumu turpināšanu un pastāvīgu iekļaušanu politikas dienaskārtībā, Komisija ir uzņēmusies uzraudzīt un izvērtēt sasniegto reizi gadā ap 6. februāri — Starptautisko dienu absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.

Vispārīga informācija

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir visas procedūras, kuras veic ar medicīnu nesaistītu iemeslu dēļ un kuru rezultātā daļēji vai pilnībā tiek noņemti sieviešu ārējie dzimumorgāni, vai tiem nodarīts cits kaitējums, kā to definējusi Pasaules veselības organizācija (PVO).

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana tiek veikta kultūras, reliģisku un/vai sociālu apsvērumu dēļ nepilngadīgām meitenēm vecumā līdz 15 gadiem. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir bērnu ļaunprātīga izmantošana un vardarbība pret sievietēm un meitenēm; tā rada smagas īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās un psiholoģiskās sekas.

ES valstīs, kurās dzīvo cietušās sievietes un riskam pakļautās meitenes un sievietes, sieviešu dzimumorgānu kropļošana galvenokārt tiek veikta, uzturoties izcelsmes valstī, bet ir norādes, ka šāda prakse tiek piekopta arī ES teritorijā.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta jaunākajā ziņojumā konstatēts, ka vismaz 13 ES valstīs ir cietušās vai potenciālās cietušās: Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. Tomēr tajā arī uzsvērts, ka problēmas risināšanai nepieciešami precīzi dati.

Eiropas Komisija 2010. gada 21. septembrī pieņēma sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010.–2015. gadam, nosakot virkni prioritāšu dzimumu līdztiesības jomā, tostarp ar dzimumu saistītas vardarbības izbeigšanu. Stratēģijā bija iekļauta īpaša atsauce uz cīņu pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. 2013. gada 6. februārī, kas ir Starptautiskā diena pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, Eiropas Komisija atkārtoti apliecināja savu ciešo apņemšanos izskaust šo ārkārtīgi kaitīgo praksi (MEMO/13/67).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un komisāre Sesīlija Malmstrēma 2013. gada 6. martā augsta līmeņa diskusijā, lai apspriestu, kā Eiropas Savienība var palīdzēt dalībvalstīm izskaust šo praksi (IP/13/189), pievienojās cilvēktiesību aizstāvjiem aicinājumā nepieļaut sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Komisija arī paziņoja, ka tiks nodrošināts finansējums 3,7 miljonu eiro apmērā to dalībvalstu pasākumu atbalstam, kuru mērķis ir palielināt informētību par vardarbību pret sievietēm, kā arī papildu 11,4 miljoni eiro tiks nodrošināti NVO un citām struktūrām, kas sniedz atbalstu cietušajām. Komisija arī sāka sabiedrisko apspriešanu par risinājumiem sieviešu dzimumorgānu kropļošanas problēmai, kurā apkopotie rezultāti palīdzējuši sagatavot šodien pieņemto politikas paziņojumu.

Ziņojumā teikts, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanai būs nepieciešama virkne pasākumu, kuros galvenā uzmanība vērsta uz datu vākšanu, šādas prakses novēršanu, riskam pakļauto meiteņu aizsardzību, izdarītāju saukšanu pie atbildības un pakalpojumu sniegšanu cietušajiem. Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas upuri var paļauties uz aizsardzību saskaņā ar 2012. gada 4. oktobrī pieņemto ES Direktīvu par cietušo tiesībām, kurā sieviešu dzimumorgānu kropļošana nepārprotami minēta kā vardarbība dzimuma dēļ (IP/12/1066).

Taču, lai gan visās ES dalībvalstīs ir spēkā tiesību normas sieviešu dzimumorgānu kropļotāju saukšanai pie atbildības, pamatojoties uz vispārīgiem vai speciālajiem krimināllikumiem, faktiski viņi pie atbildības tiek saukti ļoti reti. Tam par iemeslu ir grūtības konstatēt šādus gadījumus, apkopot pietiekamus pierādījumus, nevēlēšanās ziņot par šādiem noziegumiem un, pats svarīgākais, zināšanu trūkums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta sagatavotā ziņojumā deviņās dalībvalstīs apzināti vairāki labas prakses piemēri sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanai, piemēram:

Nīderlandes projekts, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, iesaistot veselības aprūpes speciālistus, policiju, skolas, bērnu aizsardzības dienestus un migrantu organizācijas;

Francijas organizācija, kura galveno uzmanību pievērš saukšanai pie atbildības par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, tiesā piedaloties kā “civilprasītājs”;

specializēts veselības aprūpes dienests Apvienotajā Karalistē ar 15 klīnikām, kas specializētas darbam ar sievietēm, kuras cietušas no dzimumorgānu kropļošanas.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – Vardarbības dzimuma dēļ izskaušana:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums – Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ES un Horvātijā

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta faktu lapas par valstīm – Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ES un Horvātijā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Iesūtiet fotogrāfijas akcijai "Zero Tolerance":

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter atsauces tags: #zeroFGM

Priekšsēdētāja vietnieces Redingas Twitter konts:

@VivianeRedingEU

ES Tieslietu Twitter konts:

@EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. pielikums. Piemēri Eiropas Komisijas finansētiem projektiem ar mērķi atbalstīt dalībvalstu un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras veicina informētību par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  2. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  3. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  4. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  5. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  1. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

2. pielikums. Aprēķinātais cietušo sieviešu, potenciālo cietušo un dzimumorgānu kropļošanas riskam pakļauto meiteņu skaits (pamatojoties uz pieejamajiem pētījumiem)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar