Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 25 d.

Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Europos Komisija imasi veiksmų prieš moters lytinių organų žalojimą

Šiandien Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos proga Europos Komisija strateginiame dokumente paskelbė apie naujas pastangas kovoti su moters lytinių organų žalojimu (MLOŽ) Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Manoma, kad vien ES yra 500 000 šios procedūros, kuri tarptautiniu mastu pripažįstama moterų žmogaus teisių pažeidimu ir prievartos prieš vaikus apraiška, aukų, o visame pasaulyje jų skaičius viršija 125 mln. Kovodama su MLOŽ, Europos Komisija visapusiškai naudos būsimą ES finansavimą, kad padėtų užkirsti jam kelią, suteiktų geresnę paramą aukoms, pagelbėtų sveikatos priežiūros specialistams ir užtikrintų nacionalinių kovos su MLOŽ įstatymų vykdymą ir, vadovaudamasi ES prieglobsčio taisyklėmis, geriau apsaugotų rizikos grupei priklausančia smoteris. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba per dvišalius ir daugiašalius dialogus taip pat įsipareigojo siekti, kad MLOŽ būtų atsisakyta visame pasaulyje. Galiausiai, Komisija skatins atlikti daugiau tyrimų, kad būtų nustatytas rizikos grupei priklausančių moterų ir mergaičių skaičius. Šiandienos veiksmų planas parengtas po kovo mėn. Komisijos paskelbtų viešųjų konsultacijų dėl MLOŽ (IP/13/189).

Šių metų pradžioje Europos Komisija prisijungė prie pavyzdinių žmogaus teisių aktyvistų su raginimuvisiškai netoleruoti moters lytinių organų žalojimo, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Šiandien pristatome šio bendradarbiavimo rezultatus. Veiksmų plane Komisija pakartoja savo įsipareigojimą kovoti su smurtu prieš moteris ir visiškai panaikinti MLOŽ ES ir visame pasaulyje. Tačiau tiesa yra ta, kad Komisija negali to pasiekti viena. Dirbsime išvien su valstybėmis narėmis, JT, NVO ir su atitinkamomis bendruomenėmis. Esu įsitikinusi – kartu pasieksime, kad moters lytinių organų žalojimas taps istorija.“

„Visiškas nepakantumas moters lytinių organų žalojimui yra politikos kryptis, kuriai Europos Sąjunga yra įsipareigojusi savo išorės veiksmų srityje. Su šalimis partnerėmis visame pasaulyje dedame pastangas, kad šio akto, kuriuo pažeidžiamos moterų ir mergaičių teisės bei įvairiais būdais žalojamos, būtų visiškai atsisakyta. Tai, kad ši strategija šiandien yra priimta, yra mūsų bendro įsipareigojimo įrodymas. ES politinės bei ekonominės priemonės ir ištekliai bus naudojami iniciatyvoms skatinti ir įstatymams remti, kad būtų sukurtas pasaulis, kuriame nė vienai mergaitei netektų susidurti su šia žiauria ir netoleruotina praktika,“ – kalbėjo Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton.

Šiandien Komisijos paskelbtame komunikate nustatomi veiksmai, kuriais siekiama, kad būtų atsisakyta MLOŽ, ir užtikrinti:

geresnį šio reiškinio supratimą. Siekiant geriau suprasti, kiek yra moterų ir mergaičių, patyrusių MLOŽ, arba kiek jų gresia šis pavojus, reikėtų parengti atitinkamus rodiklius (padedant Europos lyčių lygybės institutui ir nacionaliniu lygmeniu);

MLOŽ prevenciją ir paramą aukoms. Pasitelkus ES finansavimą (pavyzdžiui, pagal ES „Daphne“ programą, Mokymosi visą gyvenimą programą, programą „Veiklus jaunimas“ ir iš būsimo Prieglobsčio ir migracijos fondo) remti veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią MLOŽ, didinti informuotumą apie šią problemą, suteikti daugiau galių migrantėms moterims ir mergaitėms, mokyti sveikatos priežiūros specialistus ir specialistus, dirbančius su šios procedūros aukomis. 2013 m. projektams, skirtiems būtent kovai su MLOŽ, Komisija paskirstė 2,3 mln. EUR (žr. pavyzdžius 1 priede);

veiksmingesnes bausmes valstybėse narėse. Reikia remti galiojančių įstatymų, kuriais draudžiamas MLOŽ, vykdymą, analizuojant baudžiamosios teisės sistemas ir teismuose jau nagrinėtas bylas, dalijant mokomąją medžiagą teisininkams, įgyvendinant iš ES teisės kylančią aukų teisę gauti specialistų pagalbą;

rizikos grupei priklausančių moterų apsaugą ES teritorijoje. Siekiant apsaugoti rizikos grupei priklausančias moteris, reikia tinkamai įgyvendinti ES prieglobsčio taisykles (ypač persvarstytas Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų ir Prieglobsčio procedūrų direktyvas) , didinti prieglobsčio srityje dirbančių asmenų informuotumą ir skatinti valstybes nares perkelti vaikus ir moteris, kuriems kyla šis pavojus, į kitą gyvenamąją vietą ir suteikti jiems pagalbą iš Europos pabėgėlių fondo ir būsimo Prieglobsčio ir migracijos fondo;

Kad MLOŽ būtų atsisakyta visame pasaulyje. Keliant MLOŽ klausimą dvišaliuose dialoguose su atitinkamomis šalimis partnerėmis, bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga ir Jungtinėmis Tautomis, reikia skatinti pasaulio masto iniciatyvas prieš MLOŽ, raginti priimti geresnius nacionalinius įstatymus ir remti pilietinės visuomenės iniciatyvas nukentėjusiose šalyse, mokyti ir pateikti nurodymus MLOŽ tema ES delegacijose dirbantiems asmenims.

Siekdama užtikrinti įvairių veiksmų tęstinumą ir nuolat sugrįžti prie šio politinės dienotvarkės klausimo, Komisija taip pat įsipareigojo stebėti veiksmų atlikimą ir kasmet apytikriai vasario 6 d., Tarptautinę visiško nepakantumo MLOŽ dieną, juos įvertinti.

Pagrindiniai faktai

Moters lytinių organų žalojimas apima bet kokias dalinio ar visiško moters išorinių lytiniųorganų pašalinimo procedūras ar kitokį moterų lytinių organų žalojimą nemedicininiais tikslais, kaip nustatyta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO).

Mergaičių – pradedant kūdikiais ir baigiant penkiolikmetėmis – lytiniai organai žalojamos dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių. Moters lytinių organų žalojimas – prievartos prieš vaikus ir smurto prieš moteris bei mergaites forma. Jis turi sunkių trumpalaikių ir ilgalaikių fizinių ir psichologinių padarinių.

ES gyvenančios MLOŽ aukoms ir rizikos grupei priklausančioms moterims bei mergaitėms procedūra paprastai atliekama lankantis savo kilmės šalyje, tačiau taip pat yra požymių, kad MLOŽ atliekamasir ES teritorijoje.

Neseniai paskelbtoje Europos lyčių lygybės instituto ataskaitoje nustatyta, kad MLOŽaukų yra ar jų galėtų būti bent 13 ES šalių: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Drauge joje pabrėžtas poreikis kaupti tikslius duomenis, kuriais remiantis būtų galima imtis spręsti šią problemą.

Europos Komisija 2010 m. rugsėjo 21 d. priėmė 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją, kurioje nustatyta įvairių lyčių lygybės prioritetų, tarp kurių ir siekis užkirsti kelią smurtui dėl lyties. Strategijoje yra ir konkreti nuoroda į kovą su MLOŽ. 2013 m. vasario 6 d., minint Tarptautinę kovos su moters lytinių organų žalojimu dieną, Europos Komisija dar kartą patvirtino savo siekį visiškai uždrausti šią itin žalingą procedūrą(MEMO/13/67).

2013 m. kovo 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviana Reging ir Komisijos narė Cecilija Malmström prisijungė prie žmogaus teisių aktyvistų, kad paragintų visiškai netoleruoti MLOŽ, aukšto lygio apskritojo stalo susitikime, skirtame aptarti, kaip Europos Sąjunga valstybėms narėms gali padėti panaikinti šią procedūrą(IP/13/189). Komisija paskelbė skirsianti 3,7 mln. EUR veiklai, kuria valstybėse narėse būtų didinamas informuotumas apie smurtą prieš moteris, ir 11,4 mln. EUR – NVO ir kitoms su smurto aukomis dirbančioms organizacijoms. Be to, Komisija surengė viešas konsultacijas dėl kovos su MLOŽ, kurių rezultatai padėjo rengti šiandien paskelbtą strateginį dokumentą.

Ataskaitoje teigiama, kad siekiant visiškai atsisakyti šios procedūros, reikės imtis įvairiausių veiksmų, itin daug dėmesio skiriant duomenų rinkimui, prevencijai, rizikos grupei priklausančių mergaičių apsaugai, žalotojų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos paslaugoms, skirtoms nukentėjusiems asmenims. Moters lytinių organų žalojimo aukų apsauga užtikrinama pagal 2012 m. spalio 4 d. priimtą ES nusikaltimų aukų teisių direktyvą, kurioje aiškiai nurodoma, kad MLOŽ laikomas smurtu dėl lyties (IP/12/1066).

Visos ES valstybės narės turi galiojančias bendrosios ar baudžiamosios teisės nuostatas, skirtas MLOŽ atliekantiems žalotojams bausti, tačiau praktiškai jie itin retai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Taip yra dėl to, kad sunku nustatyti konkrečius atvejus, sukaupti pakankamai įrodymų, vengiama pranešti apie tokius nusikaltimus ir – svarbiausia – trūksta geresnio supratimo apie moterų lytinių organų žalojimą.

Atskiroje Europos lyčių lygybės instituto ataskaitoje pateikta devynių valstybių narių kovos su MLOŽgerosios patirties pavyzdžių, kaip antai:

olandai vykdo projektą, kuriuo siekiama užkirsti kelią MLOŽ ir kuriame dalyvauja sveikatos priežiūros specialistai, policijos, mokyklų, vaikų apsaugos tarnybų ir migrantų organizacijų atstovai;

prancūzų organizacija, siekianti patraukti baudžiamojon atsakomybėn šią procedūrą atliekančius nusikaltėlius ir teismuose dalyvaujanti kaip pilietinė šalis;

Jungtinėje Karalystėje veikia specializuota sveikatos priežiūros tarnyba, kuriai priklausančios 15 klinikų rūpinasi MLOŽ patyrusiomis moterimis.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Smurtui dėl lyties – ne.

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Europos lyčių lygybės instituto ataskaita „Moters lytinių organų žalojimas ES ir Kroatijoje“

Europos lyčių lygybės instituto nacionalinių duomenų suvestinės „Moters lytinių organų žalojimas ES ir Kroatijoje“

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding" http://ec.europa.eu/reding

Facebook puslapis: Nuotraukas „Visiško MLOŽ netoleravimo“ tema siųskite adresu

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter raktažodis: #zeroFGM

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter:

@VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter:

@EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56,

1 priedas. Europos Komisijos finansuotų projektų, kuriais remiamos valstybių nariųir pilietinės visuomenės organizacijų pastangosdidinti informuotumą apie moters lytinių organų žalojimą, pavyzdžiai

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  1. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  2. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  3. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  4. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  5. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

2 priedas. MLOŽ aukų, galimų aukų ir rizikos grupei priklausančių mergaičių apytikris skaičius (šalyse, kuriose atlikti atitinkami tyrimai)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar