Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. marraskuuta 2013

Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi: Euroopan komissio pyrkii estämään naisten sukuelinten silpomisen

Tänään vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Sen johdosta Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jonka tavoitteena on tehostaa toimia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Naisten sukuelinten silpominen katsotaan kansainvälisesti naisten ihmisoikeuksien rikkomiseksi ja lasten kaltoinkohteluksi. Pelkästään EU:ssa sukuelinten silpomisen uhrien määräksi arvioidaan 500 000 naista ja maailmanlaajuisesti yli 125 miljoonaa naista. Torjuakseen naisten sukuelinten silpomista komissio aikoo hyödyntää täysimääräisesti EU:n tulevia rahoitusmahdollisuuksia, lisätä tukea uhreille, tukea terveysalan ammattilaisia, edistää naisten sukuelinten silpomisen kieltävien kansallisten säädösten täytäntöönpanoa sekä tehostaa sukuelinten silpomisvaarassa olevien naisten suojelua EU:n turvapaikkasääntöjen mukaisesti. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat myös sitoutuneet edistämään naisten sukuelinten silpomisen lopettamista maailmanlaajuisesti käymällä kahdenvälistä ja monenvälistä vuoropuhelua. Lisäksi komissio aikoo edistää tutkimusta, jotta saadaan selville niiden naisten ja tyttöjen lukumäärä, jotka ovat vaarassa joutua sukuelinten silpomisen uhriksi. Tänään julkaistu tiedonanto on jatkoa komission maaliskuussa käynnistämälle julkiselle kuulemiselle naisten sukuelinten silpomisesta (IP/13/189).

”Aiemmin tänä vuonna Euroopan komissio vaati yhdessä alan aktivistien kanssa nollatoleranssia naisten sukuelinten silpomiselle”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Tänään me vastaamme tähän vaatimukseen." Hänen mukaansa komissio vahvistaa tänään antamassaan tiedonannossa sitoumuksensa torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lopettaa naisten sukuelinten silpominen EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Redingin mukaan komissio ei kuitenkaan kykene tähän yksin, vaan tarvitsee yhteistyökumppaneikseen jäsenvaltiot, YK:n, kansalaisjärjestöt sekä ne yhteisöt, joita asia koskettaa. "Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä voimme lopettaa naisten sukuelinten silpomisen."

"Euroopan unioni on sitoutunut kaikissa ulkoisissa toimissaan edistämään naisten sukuelinten silpomisen nollatoleranssia ja pyrkii eri puolilla maailmaa kumppanimaidensa kanssa lopettamaan tämän tavan, joka loukkaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja vahingoittaa heitä monella tavalla", totesi unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan komission varapuheenjohtaja Catherine Asthon. Hänen mukaansa komission tänään antama tiedonanto ilmentää tätä yhteistä sitoumusta. "EU aikoo hyödyntää kaikkia välineitään sekä poliittisia ja taloudellisia resurssejaan edistääkseen ja tukeakseen aloitteita ja lakeja sellaisen maailman luomiseksi, jossa yhdenkään tytön ei enää tarvitse joutua tämän julman ja sietämättömän käytännön uhriksi".

Komission tänään antamassa tiedonannossa esitetään useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lopettaa naisten sukuelinten silpominen:

Ilmiön parempi ymmärtäminen: kehitetään indikaattoreita (Euroopan tasa-arvoinstituutissa ja kansallisesti) sitä varten, että sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneiden tai silpomisvaarassa olevien tyttöjen ja naisten lukumäärä tiedettäisiin tarkemmin.

Naisten sukuelinten silpomisen torjunta ja uhrien tukeminen: hyödynnetään EU:n rahoitusta (esim. EU:n Daphne-ohjelma, elinikäisen oppimisen ohjelma ja Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma sekä tuleva turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto) naisten sukuelinten silpomisen torjuntaan tähtäävien toimien tukemiseen, tiedotetaan ongelmasta, lisätään maahanmuuttajanaisten ja ‑tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia ja tarjotaan koulutusta terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja muille uhrien parissa työskenteleville. Komissio osoitti vuonna 2013 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa hankkeille, joiden tavoitteena on torjua naisten sukuelinten silpomista (ks. esimerkit liitteessä 1).

Syytteeseenpanon tehostaminen jäsenvaltioissa: tuetaan naisten sukuelinten silpomisen kieltävien kansallisten säädösten täytäntöönpanoa analysoimalla rikoslainsäädäntöä ja oikeustapauksia, jaetaan koulutusmateriaalia oikeusalan ammattilaisille ja pannaan täytäntöön uhrien oikeus saada erityistukea EU:n lainsäädännön nojalla.

EU:n alueella silpomisvaarassa olevien naisten suojelu: varmistetaan EU:n turvapaikkasääntöjen asianmukainen täytäntöönpano (erityisesti tarkistettu aseman määrittelyä koskeva direktiivi sekä turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi) vaarassa olevien naisten suojelun varmistamiseksi, lisätään turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten tietämystä ja kannustetaan jäsenvaltioita uudelleensijoittamaan vaarassa olevia naisia ja lapsia tarjoamalla tukea Euroopan pakolaisrahastosta ja tulevasta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta.

Toimenpiteet naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmanlaajuisesti: otetaan naisten sukuelinten silpominen esille kahdenvälisessä vuoropuhelussa niiden kumppanimaiden kanssa, joita asia koskettaa, tehdään yhteistyötä Afrikan unionin kanssa sekä YK:ssa naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseen tähtäävien maailmanlaajuisten aloitteiden edistämiseksi, tuetaan kansallisen lainsäädännön tehostamista, edistetään kansalaisyhteiskunnan aloitteita kyseisissä maissa sekä tarjotaan EU:n edustustojen henkilökunnalle koulutusta ja ohjeistusta naisten sukuelinten silpomiseen liittyvissä kysymyksissä.

Jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden seuranta ja niiden pysyttäminen poliittisella asialistalla, komissio on myös sitoutunut valvomaan edistystä ja raportoimaan siitä vuosittain noin 6. helmikuuta, joka on naisten sukuelinten silpomisen vastainen kansainvälinen nollatoleranssipäivä.

Tausta

Naisten sukuelinten silpominen kattaa Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan kaikki toimenpiteet, joilla naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois joko osittain tai kokonaan tai joilla naisen sukuelimiä vahingoitetaan jollakin muulla tavalla ilman lääketieteellistä syytä.

Sukuelinten silpominen voidaan suorittaa tytölle varhaislapsuuden ja 15 ikävuoden välisenä aikana kulttuuristen, uskonnollisten ja/tai yhteiskunnallisten syiden takia. Naisten sukuelinten silpomisessa on kyse lasten kaltoinkohtelusta sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Sillä on vakavia pitkä- ja lyhytaikaisia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia.

Niissä EU-maissa, joissa elää sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneita tai silpomisvaarassa olevia tyttöjä ja naisia, toimenpide toteutetaan yleensä vierailulla alkuperämaahan, mutta joidenkin tietojen mukaan sukuelinten silpomista tapahtuu myös EU:n alueella.

Euroopan tasa-arvoinstituutin tuoreesta raportista käy ilmi, että uhreja tai potentiaalisia uhreja on ainakin kolmessatoista EU:n jäsenvaltiossa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Raportissa todetaan, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tarkkoja tietoja.

Euroopan komissio julkaisi 21. syyskuuta 2010 tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015”, jossa esitettiin useita sukupuolten tasa-arvoa koskevia ensisijaisia tavoitteita, kuten sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen. Strategiassa mainittiin erikseen naisten sukuelinten silpomisen torjunta. Naisten sukuelinten silpomisen vastaisena kansainvälisenä teemapäivänä 6. helmikuuta 2013 Euroopan komissio vahvisti sitoutumisensa tämän äärimmäisen haitallisen käytännön kitkemiseen (MEMO/13/67).

Varapuheenjohtaja Reding ja komissaari Malmström esittivät 6. maaliskuuta 2013 yhdessä ihmisoikeusaktivistien kanssa vaatimuksen nollatoleranssista naisten sukuelinten silpomisen suhteen. Vaatimus esitettiin korkean tason konferenssissa, jossa pohdittiin, miten Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita kitkemään tämän käytännön (IP/13/189). Komissio ilmoitti myöntävänsä 3,7 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden toimiin, joilla lisätään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sekä 11,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta kansalaisjärjestöille ja muille uhrien parissa työskenteleville tahoille. Lisäksi se käynnisti julkisen kuulemisen naisten sukuelinten silpomisen torjunnasta. Kuulemisen tulokset on otettu huomioon komission tänään antamassa tiedonannossa.

Jotta naisten sukuelinten silpominen voidaan lopettaa, Euroopan tasa-arvoinstituutin raportin mukaan tarvitaan monenlaisia toimia, jotka koskevat tietojen keruuta, ehkäisemistä, riskiryhmiin kuuluvien tyttöjen suojelua, syyllisten asettamista syytteeseen sekä palvelujen tarjoamista uhreille. Uhrit voivat saada suojelua rikoksen uhrien oikeuksia koskevan EU:n direktiivin nojalla, joka annettiin 4. lokakuuta 2012 ja jossa nimenomaan mainitaan naisten sukuelinten silpominen eräänä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotona (IP/12/1066).

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet säännökset, joiden nojalla naisten sukuelinten silpomiseen syyllistyneet voidaan asettaa syytteeseen joko yleisten tai erityisten rikosoikeuden säännösten nojalla, syytteeseenpanoon päädytään vain hyvin harvoin. Tämä johtuu ongelmista tapausten havaitsemisessa ja riittävien todisteiden keräämisessä, uhrien haluttomuudesta tehdä rikosilmoitus sekä ennen kaikkea puutteellisesta tietämyksestä naisten sukuelinten silpomisesta.

Euroopan tasa-arvoinstituutti on julkaissut toisen raportin, jossa esitellään useita naisten sukuelinten silpomisen poistamiseen tähtääviä hyviä toimintatapoja yhdeksästä jäsenvaltiosta:

Alankomaalaisessa hankkeessa ehkäistiin naisten sukuelinten silpomista käynnistämällä terveydenhuoltoalan ammattilaisten, poliisin, koulujen, lastensuojelun ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyö.

Ranskalainen järjestö on erikoistunut naisten sukuelinten silpomista koskevien tapausten syytteeseenpanoon toimimalla asianomistajana oikeudenkäynneissä.

Brittiläinen terveydenhuoltoalan organisaatio tarjoaa 15 klinikalla palveluja, jotka vastaavat sukuelinten silpomisen uhreiksi joutuneiden naisten erityisiä tarpeita.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Euroopan tasa-arvioinstituutin raportti naisten sukuelinten silpomisesta EU:ssa ja Kroatiassa

Euroopan tasa-arvioinstituutin maakohtaiset tietosivut naisten sukuelinten silpomisesta EU:ssa ja Kroatiassa

Oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Facebookissa: Naisten sukuelinten silpomisen torjumiseen liittyviä kuvia voi lähettää seuraavan sivun kautta:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitterin aihetunniste: #zeroFGM

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä:

@VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä:

@EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Liite 1: Esimerkkejä Euroopan komission rahoittamista hankkeista, joilla tuetaan jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen toimia tietoisuuden lisäämiseksi naisten sukuelinten silpomisesta

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  2. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  3. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  4. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  1. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  2. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Liite 2: Arvio sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneiden naisten, potentiaalisten uhrien ja riskiryhmään kuuluvien tyttöjen määristä (jos käytettävissä on tutkimustietoja)

Maa

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar