Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. november 2013

Euroopa Komisjon võitleb rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval naiste suguelundite moonutamise vastu

Rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva puhul kuulutas Euroopa Komisjon täna oma strateegiadokumendis välja uue algatuse, et võidelda naiste suguelundite moonutamise vastu Euroopa Liidus ja ka väljaspool liitu. Naiste suguelundite moonutamist peetakse rahvusvaheliselt naiste inimõiguste rikkumiseks ja laste väärkohtlemise vormiks. Selle ohvriteks arvatakse ainuüksi ELis olevat 500 000 ning üleilmselt rohkem kui 125 miljonit naist ja tüdrukut. Naiste suguelundite moonutamisega võitlemiseks kasutab komisjon täiel määral ELi tulevases eelarves kättesaadavaid vahendeid, et selline tegevus lõpetada, suurendada ohvritele antavat toetust, toetada meditsiinitöötajaid ning tagada õigusaktide täitmine liikmesriikides. Samuti on plaanis tõhustada riskigruppi kuuluvatele naistele pakutavat kaitset kooskõlas Euroopa varjupaigaeeskirjadega. Komisjon ja Euroopa välisteenistus on võtnud südameasjaks naiste suguelundite moonutamine kaotada. Selleks peetakse üleilmselt kahe- ja mitmepoolseid dialooge. Lisaks eelnenule soovib komisjon täpsustada ohustatud naiste ja tüdrukute arvu. Tänane tegevuskava on jätkuks komisjoni märtsis algatatud avalikule konsultatsioonile naiste suguelundite moonutamise teemal (IP/13/189).

„Käesoleva aasta alguses kutsus Euroopa Komisjon koostöös aktivistidega üles nulltolerantsile naiste suguelundite moonutamise suhtes,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Täna me tegutseme. Oma tegevuskavas kinnitab komisjon veelkord võetud kohustust naistevastase vägivallaga võitlemisel ning naiste suguelundite moonutamise kaotamisel nii ELis kui üleilmselt. Kuid olgem ausad: komisjon ei suuda seda üksi teha. Me töötame käsikäes liikmesriikide, ÜRO, valitsusväliste organisatsioonide ja probleemist mõjutatud kogukondadega. Olen kindel, et koos suudame me naiste suguelundite moonutamise ajalooks muuta.”

„Nulltolerants naiste suguelundite moonutamise suhtes on Euroopa Liidu välispoliitikas olulise tähtsusega. Me töötame koos partnerriikidega kogu maailmas selle nimel, et kaotada see naiste ja tüdrukute õigusi rikkuv ja neid mitmel moel kahjustav tava. Tänane strateegia on näide meie ühistest jõupingutustest. Me kasutame ELi poliitilisi ja rahalisi vahendeid selliste algatuste ja õigusaktide toetamiseks, mis aitavad meil luua maailma, kus ükski tüdruk ei peaks seda julma ja talumatut kogemust läbi tegema,” ütles ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Catherine Ashton.

Komisjoni tänane poliitiline teatis esitab rea meetmeid naiste suguelundite moonutamise kaotamiseks, sealhulgas:

probleemi parem mõistmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi abiga ja liikmesriikide tasandil töötatakse välja näitajad, et selgitada välja nende naiste ja tüdrukute arv, keda see probleem puudutab ning kes kuuluvad riskigruppi;

naiste suguelundite moonutamise ärahoidmine ja ohvrite toetamine: ELi rahaliste vahendite (näiteks ELi Daphne programm, elukestva õppe programm, programm „Aktiivsed noored” ja Varjupaiga- ja Rändefond) kasutamine naiste suguelundite moonutamise ärahoidmiseks, selleteemalise teadlikkuse parandamiseks, sisserännanud naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamiseks ning tervishoiutöötajate ja ohvritega töötavate inimeste koolitamiseks; 2013. aastal eraldas komisjon naiste suguelundite moonutamisega võitlemise projektidele 2,3 miljonit eurot (vt näited 1. lisas);

tõhusam süüdistuste esitamine liikmesriikides: toetatakse asjakohaste õigusaktide täitmist liikmesriikides, analüüsides kriminaalõigust ja seni algatatud kohtuasju, levitades õigusala töötajatele koolitusmaterjale ning kaitstes ohvrite õigust kasutada ELi õigustiku kohaseid spetsialiseeritud abiteenuseid;

ohustatud naiste kaitse ELi territooriumil: tagatakse Euroopa varjupaigaeeskirjade (eriti muudetud varjupaigatingimuste direktiivi ja varjupaigamenetluste direktiivi) korrektne kohaldamine, et kaitsta ohus olevaid naisi, süvendada rände valdkonnas töötavate inimeste teadlikkust ning õhutada liikmesriike ohus olevaid naisi ja tüdrukuid ümber asustama, toetades neid Euroopa Pagulasfondi ja Varjupaiga- ja Rändefondi vahenditest;

töö selle nimel, et naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas kaotada: probleemi lahendamiseks peetakse mitmepoolseid dialooge asjaomaste partnerriikidega; üleilmsete algatuste edendamisel tehakse koostööd Aafrika Liidu ja ÜROga; toetatakse liikmesriikide õigusaktide täiustamist ja kodanikuühiskonna algatusi probleemiga hõlmatud riikides ning koolitatakse ja juhendatakse ELi delegatsioonide töötajaid.

Komisjon soovib, et naiste suguelundite moonutamise probleem oleks jätkuvalt poliitilises tegevuskavaks ning et võetud meetmete üle teostataks järelkontrolli. Edusammude iga-aastaseks hindamiseks ja seireks on komisjon kuulutanud 6. veebruari rahvusvaheliseks naiste suguelundite moonutamise vastaseks päevaks.

Taustteave

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni kohaselt tähendab naiste suguelundite moonutamine mis tahes protseduure, millega kaasneb naiste välissuguelundite osaline või täielik eemaldamine või suguelundite muul viisil vigastamine mittemeditsiinilistel põhjustel.

Suguelundeid moonutatakse kultuurilistel, usulistel ja/või sotsiaalsetel põhjustel tüdrukutel vanuses imikueast kuni 15 eluaastani. Suguelundite moonutamine on üks laste ärakasutamise ning naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vorme, millel on rasked lühiajalised ja pikaajalised füüsilised ja psühholoogilised tagajärjed.

ELi riikides elavad ohvrid või riskirühma kuuluvad tüdrukud ja naised langevad selle jõhkra kuriteo ohvriks peamiselt oma päritoluriigis viibimise ajal, kuid leidub tõendeid selle kohta, et naiste suguelundite moonutamist esineb ka ELi territooriumil.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi hiljutises aruandes leiti, et ohvreid või potentsiaalseid ohvreid leidub vähemalt 13 ELi riigis: Austrias, Belgias, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Portugalis, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Samas rõhutatakse aruandes ka, et probleemi lahendamiseks on vaja usaldusväärseid andmeid.

Euroopa Komisjon võttis 21. septembril 2010 vastu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2010–2015, milles välja toodud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide hulka kuulub ka soolise vägivalla lõpetamine. Strateegias osutatakse eraldi ka võitlusele naiste suguelundite moonutamisega. 6. veebruaril 2013, mis oli rahvusvaheline naiste suguelundite moonutamise vastane päev, kinnitas Euroopa Komisjon taas kord oma kindlat eesmärki see vastuvõetamatu tava kaotada (MEMO/13/67).

6. märtsil 2013 ühinesid komisjoni asepresident Viviane Reding ja volinik Cecilia Malmström inimõiguste aktivistidega, et kutsuda kõrgetasemelisel ümarlaual üles naiste suguelundite moonutamise lõpetamisele ja arutada, kuidas Euroopa Liit saab liikmesriike selle kahetsusväärse tava väljajuurimisel abistada (IP/13/189). Komisjon teatas 3,7 miljoni euro eraldamisest, et toetada teadlikkuse parandamise meetmeid liikmesriikides. Täiendavad 11,4 miljonit eurot eraldatakse valitsusvälistele organisatsioonidele ja teistele, kes teevad tööd ohvritega. Komisjon algatas naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemise teemal ka avaliku konsultatsiooni, mille tulemused aitasid tänast poliitilist teatist ette valmistada.

Aruande kohaselt tuleb naiste suguelundite moonutamise kaotamiseks võtta mitmesuguseid meetmeid, mis keskenduvad andmete kogumisele, ennetusele, riskirühma kuuluvate tüdrukute kaitsele, süüdlaste kohtulikule vastutusele võtmisele ja ohvriabiteenuste pakkumisele. Ohvreid kaitstakse 4. oktoobril 2012 vastu võetud ELi ohvriõiguste direktiivi alusel, milles naiste suguelundite moonutamine mainitakse eraldi ära ühe soolise vägivalla vormina (IP/12/1066).

Vaatamata sellele, et kõik ELi liikmesriigid on kehtestanud õigusaktid naiste suguelundite moonutamise kriminaliseerimiseks, jõuavad sellised asjad kohtusse äärmiselt harva. See on tingitud nii raskustest juhtumite tuvastamisel ja piisavate tõendite kogumisel kui ka sellest, et ohvrid ei ole väga altid kuriteost teada andma, ent veelgi enam teadmiste puudumisest selle kuriteoliigi kohta.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eraldi raportis on välja toodud head tavad üheksast naiste suguelundite moonutamisega võitlevast liikmesriigist, nagu:

Madalmaade ennetustöö projekt, mis rajaneb koostööl tervishoiuspetsialistide, politsei, koolide, lastekaitse ja sisserändajate organisatsioonide vahel;

Prantsusmaa organisatsioon, kelle eesmärk on naiste suguelundite moonutamise juhtudele kohtuliku käigu andmine ja kes osaleb kohtuistungitel nö tsiviilõigusliku osapoolena;

spetsialiseeritud tervishoiuteenuste pakkumine Ühendkuningriigis, kus 15 kliinikut tegelevad selliste kuritegude ohvriks langenud naiste erivajadustega.

Lisateave

Euroopa Komisjon − soolise vägivalla lõpetamine:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi aruanne − naiste suguelundite moonutamine ELis ja Horvaatias:

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi riikide teabelehed − naiste suguelundite moonutamine ELis ja Horvaatias:

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Saada oma fotod nulltolerantsi teemal:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitteri teemaviide: #zeroFGM

Asepresident Reding Twitteris:

@VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris:

@EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. lisa. Näited Euroopa Komisjoni rahastatud projektidest, mis aitavad liikmesriikidel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel parandada teadlikkust naiste suguelundite moonutamise probleemi kohta

  • The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  • The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  • The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  • The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  • The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  • Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

2. lisa. Naistest ohvrite, potentsiaalsete ohvrite ja riskirühma kuuluvate tüdrukute hinnanguline arv (kui uuringud on kättesaadavad)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar