Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. november 2013

Den internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder: Europa-Kommissionen skrider ind over for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer

I forbindelse med den internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder har Europa-Kommissionen i dag – i et strategidokument – meddelt, at den vil gøre en ny indsats for at bekæmpe lemlæstelse af kvinders kønsorganer i og uden for EU. Denne praksis, som internationalt anerkendes som en overtrædelse af kvinders menneskerettigheder og som en form for børnemishandling, menes at have 500 000 ofre alene i EU og over 125 mio. på verdensplan. For at bekæmpe lemlæstelse af kvindelige kønsorganer vil Kommissionen gøre fuld brug af fremtidige EU-midler for at hjælpe med at forhindre denne praksis, forbedre støtten til ofrene, støtte sundhedspersonalet samt den nationale håndhævelse af love til bekæmpelse af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer og forbedre beskyttelsen af kvinder i risikogruppen i henhold til EU's asylregler. Kommissionen og EU's Udenrigstjeneste har også forpligtet sig til at fremme bekæmpelsen af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer på verdensplan gennem bilateral og multilateral dialog. Endelig vil Kommissionen opfordre til mere forskning i, hvor mange kvinder og piger, der er i risikogruppen. Den handlingsplan, som fremlægges i dag, følger op på den offentlige høring om lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, som Kommissionen gennemførte i marts (IP/13/189).

"Tidligere på året gik Kommissionen sammen med inspirerende menneskerettighedsforkæmpere og opfordrede til nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse", udtalte næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "I dag handler vi. I en handlingsplan bekræfter Kommissionen sin forpligtelse til at bekæmpe vold mod kvinder og lemlæstelse af kvindelige kønsorganer både i EU og globalt. Men lad os gøre det helt klart: Kommissionen kan ikke klare det alene. Vi skal arbejde hånd i hånd med medlemslandene, FN, ngo'er og de berørte samfund. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan gøre lemlæstelse af kvindelige kønsorganer til fortid."

"EU er i hele sin indsats udadtil forpligtet til at føre en politik med nultolerance over for lemlæstelse af kvinders kønsorganer. Vi samarbejder med partnerlande verden over for at udrydde denne praksis, som overtræder kvinders og pigers menneskerettigheder og skader dem på flere niveauer. Med vedtagelsen af denne strategi i dag viser vi vores fælles engagement. EU's værktøjer og ressourcer, både politiske og økonomiske, vil blive brugt til at fremme initiativer og støtte love, som hjælper med at skabe en verden, hvor ingen piger udsættes for denne grusomme og uacceptable praksis", udtaler den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Catherine Ashton.

Den meddelelse, som Kommissionen udsendte i dag, indeholder en række tiltag til bekæmpelse af kvindelig kønslemlæstelse som bl.a.:

Større kendskab til fænomenet: Udvikling af indikatorer (gennem Det Europæiske Ligestillingsinstitut og på nationalt plan) for bedre at forstå, hvor mange kvinder og piger, der udsættes eller er i risiko for lemlæstelse.

Bekæmpelse af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer og hjælp til ofrene: EU-midler (som EU's Daphne-program og programmerne for livslang læring og aktive unge og den kommende Asyl- og Migrationsfond) skal støtte aktiviteter til at forebygge lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, skabe opmærksomhed om problemet, styrke indvandrekvinders og -pigers position og uddanne sundhedspersonale og andre, der arbejder med ofrene. I løbet af 2013 tildelte Kommissionen 2,3 mio. euro til projekter til bekæmpelse af lemlæstelse af kvinders kønsorganer (se eksempler i bilag 1).

Mere effektiv retsforfølgelse i medlemslandene: Støtte til håndhævelse af eksisterende nationale love, som forbyder lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, gennem analyse af strafferetlige regler og indledte retssager, formidling af undervisningsmateriale til retlige aktører og håndhævelse af ofres ret til specialiseret støtte i henhold til EU-retten.

Beskyttelse af udsatte kvinder i EU: Korrekt gennemførelse af EU's asylregler (særligt gennem det reviderede direktiv om flygtningestatus og international beskyttelse og direktivet om asylprocedurer) for at garantere beskyttelse af kvinder i risiko, skabe opmærksomhed blandt fagfolk, der arbejder med asyl, og tilskynde medlemslandene til at genbosætte børn og kvinder i risikogruppen gennem støtte fra Den Europæiske Flygtningefond og den kommende Asyl- og Migrationsfond.

Arbejde på at afskaffe lemlæstelse af kvindelige kønsorganer på verdensplan: Inddragelse af spørgsmålet om lemlæstelse af kvindelige kønsorganer i bilaterale dialoger med relevante partnerlande, samarbejde med Den Afrikanske Union og inden for FN om at fremme globale initiativer mod lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, opfordring til bedre national lovgivning og støtte til civilsamfundets initiativer i de berørte lande samt uddannelse og vejledning af personalet i EU's delegationer om spørgsmål i forbindelse med lemlæstelse af kvindelige kønsorganer.

For at sikre, at der følges op på de forskellige tiltag, og at de hele tiden er på den politiske dagsorden, har Kommissionen også forpligtet sig til at overvåge og gøre status over fremskridtet hvert år omkring den 6.februar - den internationale dag for nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse.

Baggrund

Kvindelig kønslemlæstelse omfatter ifølge Verdenssundhedsorganisationens definition alle procedurer, der involverer delvis eller fuldstændig fjernelse af kvindens ydre kønsorganer eller anden form for skade, der påføres de kvindelige kønsorganer af ikke-lægelige grunde.

Kvindelig kønslemlæstelse udføres af kulturelle, religiøse og/eller sociale årsager på unge piger op til 15 år. Kvindelig kønslemlæstelse udgør en form for børnemishandling og vold mod kvinder og piger, og det har alvorlige kort- og langsigtede fysiske og psykologiske konsekvenser.

I de EU-lande, hvor ofre for kvindelig kønslemlæstelse og kvinder og piger i farezonen bor, forekommer kvindelig kønslemlæstelse primært under et ophold i oprindelseslandet, men der er også tegn på, at lemlæstelsen foregår på EU’s territorium.

Af en nylig rapport fra Det Europæiske Institut for Ligestilling fremgår det, at der er ofre eller potentielle ofre for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer i mindst 13 EU-lande: Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Holland, Portugal, Sverige og Storbritannien. I rapporten understreges det imidlertid også, at der er behov for nøjagtige data som grundlag for at komme problemet til livs.

Den 21. september 2010 vedtog Europa-Kommissionen en "strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015", som fastlægger en række prioriteter for ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder at gøre en ende på kønsbestemt vold. Strategien omfatter en specifik henvisning til bekæmpelse af kvindelig kønslemlæstelse. På den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse den 6. februar 2013 bekræftede Europa-Kommissionen sit stærke engagement i at udrydde denne ekstremt skadelige praksis (MEMO/13/67).

Den 6. marts 2013 slog næstformand for Kommissionen, Viviane Reding, og kommissær Cecilia Malmström sig sammen med menneskerettighedsforkæmpere for at opfordre til nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse ved et rundbordsarrangement på højt niveau, hvor det blev drøftet, hvordan EU kan hjælpe medlemslandene til at udrydde denne praksis (IP/13/189). Kommissionen bebudede, at den vil støtte medlemslandene med 3,7 mio. euro til aktiviteter, der har til formål at skabe øget bevidsthed om vold mod kvinder, og yderligere 11,4 mio. euro til ngo’er og andre, der arbejder med ofrene. Den indledte også en offentlig høring om bekæmpelse af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, og resultaterne indgår i dagens meddelelse.

Ifølge rapporten vil udryddelsen af kvindelig kønslemlæstelse kræve en række handlinger med fokus på dataindsamling, forebyggelse, beskyttelse af de piger, der er i risikozonen, retsforfølgelse af de ansvarlige og udbud af tjenester til ofrene. Ofrene for kvindelig kønslemlæstelse kan påberåbe sig beskyttelse i henhold til EU’s direktiv om minimumsrettigheder for ofre, som blev vedtaget den 4. oktober 2012, og som udtrykkeligt nævner kvindelig kønslemlæstelse som en form for kønsbestemt vold (IP/12/1066).

Men mens alle EU-medlemslande har lovbestemmelser til at retsforfølge de ansvarlige for kvindelig kønslemlæstelse enten i henhold til almindelig- eller specifik strafferet, er retsforfølgelser meget sjældne. Dette skyldes vanskelligheder med at afsløre tilfælde af kvindelig kønslemlæstelse og indsamle tilstrækkelige beviser, modvilje mod at anmelde forbrydelsen og frem for alt mangel på viden om kvindelig kønslemlæstelse.

I en særskilt rapport fra Det Europæiske Institut for Ligestilling udpeges en række eksempler på god praksis fra ni medlemslande i kampen mod kvindelig kønslemlæstelse, som bl.a.:

Et hollandsk projekt til forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse, som forener fagfolk inden for sundhedssektoren, politi, skoler, tjenester til beskyttelse af børn samt indvandrerorganisationer.

En fransk organisation, som fokuserer på at indlede retsforfølgelse i sager om kvindelig kønslemlæstelse ved at agere som "civil part" i retssagerne.

En specialiseret sundhedstjeneste i Storbritannien med 15 klinikker, som tager hensyn til de specifikke behov hos kvinder, der er blevet udsat for kvindelig kønslemlæstelse.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Stop for kønsbestemt vold:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Rapport fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder – Kvindelig kønslemlæstelse i EU og Kroatien:

Nationale faktablade fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder – Kvindelig kønslemlæstelse i EU og Kroatien:

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Send dine 'nultolerance-billeder':

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter-hashtag: #zeroFGM

Følg næstformanden på Twitter

@VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter

@EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG 1: Eksempler på støtte fra Europa-Kommissionen til projekter, som hjælper medlemslande og civilsamfundsorganisationer med at skabe opmærksomhed om lemlæstelse af kvindelige kønsorganer

  • The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  • The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  • The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  • The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  • The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  • Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

BILAG 2: Anslået antal kvinder, der er ofre eller potentielle ofre for kvindelig kønslemlæstelse, og piger i risikozonen (hvor der foreligger undersøgelser)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar