Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. listopadu 2013

Mezinárodní den proti násilí na ženách: Evropská komise vyhlašuje válku mrzačení ženských pohlavních orgánů

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách dnes Evropská komise ve strategickém dokumentu opět vyzvala k boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropské unii i mimo ni. Odhaduje se, že oběťmi těchto praktik, které se v mezinárodním měřítku považují za porušování lidských práv žen a zneužívání dětí, je 500 000 žen jen v EU a více než 125 milionů žen po celém světě. Komise proto v budoucnu plně využije finančních prostředků EU, aby těmto praktikám zabránila, obětem i zdravotnickým pracovníkům poskytla větší podporu, napomohla prosazování příslušných právních předpisů a podle azylových předpisů EU zlepšila ochranu pro ženy, kterým toto riziko hrozí. Komise a Evropská služba pro vnější činnost také chtějí přispět k tomu, aby mrzačení ženských pohlavních orgánů bylo vymýceno na celém světě, a zapojí se prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných dialogů. Kromě toho bude Komise podporovat intenzivnější výzkum, pokud jde o počet žen a dívek, jež jsou tomuto riziku vystaveny. Dnes oznámený akční plán navazuje na veřejnou konzultaci o tomto tématu, kterou Komise zahájila v březnu (IP/13/189).

Na začátku tohoto roku se Evropská komise spojila s inspirativními aktivisty a společně vyzvali k nulové toleranci mrzačení ženských pohlavních orgánů,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Dnes tuto výzvu plníme. Ve svém akčním plánu Komise znovu potvrzuje naše odhodlání bojovat proti násilí na ženách a vymýtit mrzačení ženských pohlavních orgánů, a to jak v EU, tak na celém světě. Ale je jisté, že Komise to nedokáže sama. Proto budeme spolupracovat s členskými státy, OSN, nevládními organizacemi a s komunitami, kterých se tento problém týká. Jsem přesvědčena, že společně dosáhneme toho, aby se mrzačení ženských pohlavních orgánů stalo historií.“

Catherine Ashtonová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, uvedla: „Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů je politika, ke které se Evropská unie zavázala v rámci celé své vnější činnosti. Ve spolupráci s partnerskými zeměmi po celém světě se snažíme vymýtit tyto praktiky, které porušují práva žen a dívek a v mnoha ohledech je poškozují. Tento společný závazek dnes manifestujeme tím, že přijímáme tuto strategii. Politické i ekonomické nástroje a zdroje EU budou použity na podporu iniciativ a zákonů, které mají pomoci vytvořit svět, kde se již žádná dívka s touto krutou a nepřípustnou praktikou nesetká.“

V dnešním sdělení uvádí Komise řadu akcí zaměřených na odstranění mrzačení ženských pohlavních orgánů, mimo jiné:

Lepší porozumění tomuto jevu: Budou vypracovány ukazatele (Evropským institutem pro rovnost žen a mužů a také na úrovni jednotlivých států), aby bylo možné lépe porozumět tomu, proč je tolik žen a dívek postiženo nebo proč jim toto riziko hrozí.

Prevence mrzačení ženských pohlavních orgánů a pomoc obětem: Finanční prostředky EU (jako je program EU s názvem Daphne, program celoživotního učení, program Mládež v akci a plánovaný Azylový a migrační fond) budou použity na podporu prevence těchto praktik, zlepšení informovanosti o tomto problému, zlepšení postavení migrujících žen a dívek a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků a osob pracujících s oběťmi. V průběhu roku 2013 rozdělila Komise 2,3 milionu EUR na projekty, které se konkrétně zabývají bojem proti mrzačení ženských pohlavních orgánů (příklady jsou uvedeny v příloze 1).

Účinnější vymáhání práva ze strany členských států: Podpora prosazování stávajících právních předpisů členských států, které tyto praktiky zakazují, pomocí analýzy trestního práva a případů, které se již dostaly před soud, šíření odborných materiálů mezi právníky a prosazování práv obětí na podporu specialistů, jak je tomu podle práva EU.

Ochrana žen vystavených riziku na území EU: Bude zajištěno správné provádění azylových předpisů EU (konkrétně revidované směrnice o způsobilosti pro udělení azylu a směrnice o azylovém řízení), aby se zaručila ochrana žen, kterým hrozí riziko, zlepšila se informovanost odborníků pracujících s azylanty a aby členské státy měly větší motivaci k přesídlování dětí a žen vystavených riziku prostřednictvím Evropského uprchlického fondu a plánovaného Azylového a migračního fondu.

Úsilí o odstranění mrzačení ženských pohlavních orgánů na celosvětové úrovni: Tento problém se bude projednávat během dvoustranných dialogů s příslušnými partnerskými zeměmi ve spolupráci s Africkou unií a OSN, aby se dostalo podpory celosvětovým iniciativám zabývajícím se touto otázkou, budou se vyžadovat lepší vnitrostátní právní předpisy a podpoří se iniciativy občanské společnosti v příslušných zemích a odborná příprava a vedení v těchto otázkách pro zaměstnance v delegacích Unie.

Aby se na tyto různé činnosti navázalo a aby byly neustále na programu, zavázala se Komise také ke každoročnímu monitorování a hodnocení pokroku, a sice kolem 6. února, což je Mezinárodní den nulové tolerance vůči mrzačení ženských genitálií.

Souvislosti

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) zahrnuje mrzačení ženských pohlavních orgánů všechny postupy, jejichž součástí je částečné nebo úplné odstranění vnějších genitálií nebo jiné poškození ženských pohlavních orgánů z jiných než lékařských důvodů.

Toto mrzačení se provádí z kulturních, náboženských nebo sociálních důvodů u dívek do 15 let. Jedná se vlastně o zneužívání dětí a násilí na ženách a dívkách, které zanechává závažné krátkodobé i dlouhodobé fyzické a psychické následky.

V zemích EU, kde žijí oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo dívky a ženy ohrožené těmito praktikami, se mrzačení provádí většinou během pobytu v zemi původu, ale existují náznaky, že se tak děje i na území EU.

V nedávné zprávě Evropského institutu pro rovnost žen a mužů se uvádí, že oběti či potenciální oběti žijí nejméně ve 13 zemích EU: v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. Zároveň se však zdůrazňuje, že základem pro řešení tohoto problému jsou přesné údaje.

Evropská komise dne 21. září 2010 přijala strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015, v níž stanovila soubor priorit v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně ukončení násilí založeného na pohlaví. V této strategii se boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů výslovně zmiňuje. Evropská komise dne 6. února 2013, což je Mezinárodní den proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, znovu potvrdila své pevné odhodlání tyto mimořádně kruté praktiky vymýtit (MEMO/13/67).

Místopředsedkyně Komise Redingová a komisařka Cecilia Malmströmová se dne 6. března 2013 spojily s aktivisty za lidská práva a společně vyzvali k nulové toleranci mrzačení ženských pohlavních orgánů, a sice během diskuse u kulatého stolu na vysoké úrovni o tom, jak by Evropská unie mohla pomoci členským státům tyto praktiky vymýtit (IP/13/189). Komise oznámila, že na činnosti členských států v oblasti zvyšování povědomí o násilí vůči ženám vyčlení 3,7 milionu EUR a pro nevládní organizace a ostatní organizace, které pracují s oběťmi, dalších 11,4 milionu EUR. Zahájila rovněž veřejnou konzultaci na toto téma, jejíž výsledky přispěly k vypracování dnešního sdělení.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že pro vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů je nutné přijmout celou řadu opatření zaměřených na sběr údajů, prevenci, ochranu ohrožených dívek, stíhání pachatelů a poskytování služeb obětem. Oběti těchto praktik se mohou dovolávat ochrany na základě směrnice EU o právech obětí, která byla přijata dne 4. října 2012. Tato směrnice výslovně odkazuje na toto mrzačení jako na formu násilí založeného na pohlaví (IP/12/1066).

I když všechny členské státy EU přijaly právní ustanovení, jež jim umožňují stíhat osoby, které provádějí mrzačení ženských pohlavních orgánů, ať už v rámci obecného nebo zvláštního trestního práva, dochází ke stíhání těchto osob jen velmi zřídka. Důvodem jsou potíže při odhalování případů, nedostatek důkazů, neochota oznámit trestný čin a zejména nedostatek znalostí o mrzačení ženských pohlavních orgánů.

V samostatné zprávě Evropského institutu pro rovnost žen a mužů je zmíněn soubor osvědčených postupů pro boj proti těmto praktikám z devíti členských států, například:

nizozemský projekt zaměřený na prevenci mrzačení ženských pohlavních orgánů, který sdružuje zdravotnické pracovníky, policii, školy, služby na ochranu dětí a organizace migrantů,

francouzská organizace, která se zaměřuje na podávání žalob v případech mrzačení ženských pohlavních orgánů, v nichž vystupuje jako občanská strana,

specializovaná zdravotní služba ve Spojeném království s 15 klinikami, která se zaměřuje na specifické potřeby žen postižené mrzačením pohlavních orgánů.

Další informace

Evropská komise – konec genderovému násilí:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Zpráva Evropského institutu pro rovnost žen a mužů – Mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU a Chorvatsku

Informační přehledy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů – Mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU a Chorvatsku

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Zašlete Vaše „fotografie na téma nulová tolerance“:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtag na Twitteru: #zeroFGM

Sledujte místopředsedkyni Redingovou na Twitteru:

@VivianeRedingEU

Sledujte spravedlnost EU na Twitteru:

@EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha 1: Příklady projektů financovaných Evropskou komisí na podporu členských států a organizací občanské společnosti při zlepšování informovanosti o mrzačení ženských pohlavních orgánů

  • The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  • The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  • The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  • The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  • The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  • Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Příloha 2: Odhadovaný počet žen, které se staly obětí nebo se mohou stát obětí, a dívek, jimž hrozí mrzačení ženských pohlavních orgánů (pokud jsou k dispozici studie)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar