Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 november 2013

Fri rörlighet: fem åtgärder som ska gynna medborgare, tillväxt och sysselsättning i EU

EU-ländernas och EU-institutionernas gemensamma ansvar för att försvara EU-medborgarnas rätt att bo och arbeta i ett annat EU-land betonas i ett meddelande som precis har antagits av EU-kommissionen. För att stödja EU-ländernas insatser på detta område innehåller kommissionens meddelande fem konkreta åtgärder som ska stärka rätten till fri rörlighet och samtidigt hjälpa EU-länderna att dra nytta av de positiva effekter den för med sig. I meddelandet förtydligas EU-medborgarnas rättigheter till fri rörlighet och tillgång till sociala förmåner och den oro vissa EU-länder har uttryckt för de utmaningar migrationsströmmar kan utgöra för lokala myndigheter bemöts.

Rätten till fri rörlighet är en grundläggande rättighet och en central del av EU-medborgarskapet. Mer än två tredjedelar av européerna anser att fri rörlighet gynnar deras land. Vi måste stärka och skydda denna rättighet, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding som ansvarar för rättsliga frågor. Jag är medveten om att vissa EU-länder är oroliga för att rättigheten ska missbrukas. Missbruk försvagar den fria rörligheten. För att hjälpa EU-länderna att ta itu med sådana utmaningar lägger kommissionen i dag fram fem åtgärder som ska hjälpa dem att ta itu med potentiella fall av missbruk och använda EU:s pengar för social inkludering mer effektivt. Vi måste samarbeta för att skydda rätten till fri rörlighet. EU:s medborgare räknar med oss.

Kommissionen arbetar för att se till att EU:s medborgare i praktiken kan arbeta och leva i vilket annat EU-land som helst. EU-länderna och EU måste samarbeta för att säkra att bestämmelserna om fri rörlighet fortsätter att ge så stora fördelar som möjligt för medborgarna och ekonomin. Kommissionen är medveten om att det kan uppstå problem på lokal nivå om det plötsligt kommer stora mängder personer från andra EU-länder till ett visst geografiskt område. Det kan till exempel utsätta utbildningssystemet, bostadssituationen och infrastrukturen för påfrestningar. Kommissionen är därför redo att samarbeta med EU-länderna och hjälpa lokala myndigheter och andra att använda Europeiska socialfonden fullt ut, säger sysselsättningskommissionär László Andor.

Fri rörlighet – eller möjligheten att bo, arbeta och studera i hela EU – är den rättighet som européerna värdesätter mest, och över 14 miljoner EU-medborgare bor i ett annat EU-land än sitt eget. Arbetstagare har kunnat utnyttja denna rättighet ända sedan EU grundades. Principen fastslogs redan i EU:s första fördrag i Rom 1957.

Fri rörlighet är också en viktig del av den inre marknaden och har varit centralt för att den ska bli framgångsrik: rörligheten främjar ekonomisk tillväxt genom att göra det möjligt att resa, handla och arbeta över gränserna och tillåta företag att rekrytera kompetent personal från hela EU. Arbetskraftens rörlighet mellan EU-länder bidrar till bättre matchning av kompetenser och arbetstillfällen, mot bakgrund av stora obalanser på arbetsmarknaderna i EU och en åldrande befolkning.

Slutligen innehåller EU:s regler om fri rörlighet ett antal skyddsåtgärder som gör det möjligt för EU-länderna att förhindra missbruk.

I dagens meddelande analyseras hur välfärdssystemen i EU-länderna påverkas av EU-medborgares rörlighet. De flesta EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land gör det för att arbeta. Jämfört med medborgarna i värdlandet är det mer sannolikt att de förvärvsarbetar och mindre sannolikt att de utnyttjar sociala förmåner. Faktum är att andelen rörliga EU-medborgare som mottar bidrag är relativt liten jämfört med inhemska medborgare och personer som inte är medborgare i EU (bilaga 3). I de flesta EU-länder är rörliga EU-medborgare nettobetalare till värdlandets välfärdssystem.

I meddelandet beskrivs EU-medborgarnas rättigheter och skyldigheter enligt EU:s lagstiftning. Det förtydligar de krav medborgare måste uppfylla för att ha rätt till fri rörlighet, socialt bistånd och sociala förmåner. Mot bakgrund av de problem som har uppstått i vissa EU-länder förklaras även skyddsåtgärderna för att motverka missbruk, bedrägerier och fel. Meddelandet innehåller vidare en översikt över de instrument för social inkludering som finns att tillgå för EU-länder och lokalsamhällen som ställs in för särskilda påfrestningar i samband med inflyttning av rörliga EU-medborgare.

För att bemöta vissa EU-länders oro över tillämpningen av reglerna om fri rörlighet lägger kommissionen fram fem åtgärder för att hjälpa nationella och lokala myndigheter att göra följande:

  • Bekämpa skenäktenskap: genom att utarbeta en handbok om skenäktenskap ska kommissionen hjälpa de nationella myndigheterna att tillämpa EU-regler som gör det möjligt att bekämpa potentiellt missbruk av rätten till fri rörlighet.

  • Tillämpa EU:s regler för samordning av den sociala tryggheten: kommissionen har ett nära samarbete med EU-länderna för att förtydliga kravet på stadigvarande bosättning i EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning 883/2004/EG) i en praktisk handbok som ska tas fram före slutet på året. Kravet ska garantera att de som inte förvärvsarbetar bara ska få tillgång till social trygghet i ett annat EU-land när de faktiskt har flyttat sina huvudsakliga intressen till det landet (t.ex. när familjen bor där).

  • Ta itu med utmaningarna för social inkludering: hjälpa EU-länder att ytterligare använda Europeiska socialfonden för att uppnå social inkludering: från den 1 januari 2014 ska minst 20 % av ESF:s medel gå till att främja social inkludering och bekämpa fattigdom i alla EU-länder.

  • Främja utbyte av bästa praxis mellan lokala myndigheter: kommissionen ska hjälpa de lokala myndigheterna att sprida kunskap från olika EU-länder om hur man lösa problem som gäller social inkludering. I slutet av 2013 kommer kommissionen att lägga fram en undersökning av hur den fria rörligheten har påverkat sex storstäder. I februari 2014 kommer borgmästare att bjudas in för att diskutera problem och utbyta lösningar.

  • Säkerställa att EU:s regler om fri rörlighet tillämpas: före slutet av 2014 ska kommissionen tillsammans med EU-länderna även ta fram en internetbaserad kurs för att hjälpa personal på lokala myndigheter att fullt ut förstå och tillämpa EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet. I dag anser 47 % av EU:s medborgare att de problem de stöter på när de flyttar till ett annat EU-land beror på att tjänstemännen på lokala myndigheter inte har tillräckliga kunskaper om EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.

Bakgrund

Fri rörlighet för alla EU-medborgare, oavsett om de arbetar eller inte, infördes för 20 år sedan genom Maastrichtfördraget. Särskilda regler och villkor för fri rörlighet och bosättning finns i ett direktiv som EU-länderna enades om 2004 (2004/38/EG).

Mer än hälften (56 %) av EU-medborgarna anser att den fria rörligheten är det mest positiva med EU. Fler och fler utnyttjar rättigheten och flyttar till andra EU-länder: i slutet av 2012 bodde 14,1 miljoner EU-medborgare i ett annat EU-land än sitt hemland. I Eurobarometerundersökningarna anser över två tredjedelar av européerna (67 %) att den fria rörligheten för människor inom EU är ekonomiskt gynnsam för deras land (se bilaga 1).

Alla EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i ett annat EU-land i tre månader utan några villkor eller formkrav. För att ha rätt att uppehålla sig mer än tre månader måste vissa villkor uppfyllas, beroende på ens status i EU-landet (se MEMO/13/1041 för mer information).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar