Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. novembra 2013

Voľný pohyb osôb: päť akcií na zvýhodnenie občanov, zvýšenie rastu a zamestnanosti v EÚ

V politickom dokumente, ktorý nedávno prijala Európska komisia, sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť členských štátov a inštitúcií EÚ za dodržiavanie práva občanov EÚ žiť a pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ. S cieľom podporiť členské štáty v ich snahe sa v dokumente Komisie uvádza päť konkrétnych akcií na posilnenie práva voľného pohybu. Tieto kroky by mali pomôcť členským štátom ťažiť z výhod, ktoré dané právo prináša. Politický dokument objasňuje právo občanov EÚ na voľný pohyb a prístup k sociálnym dávkam a reaguje na obavy niektorých členských štátov vyplývajúce z problémov, ktoré môžu migračné toky predstavovať pre miestne orgány.

„Právo na voľný pohyb je základným právom a podstatou európskeho občianstva. Viac ako dve tretiny Európanov vnímajú voľný pohyb ako prospešný pre svoju krajinu. Preto ho musíme posilňovať a ochraňovať,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Som si vedomá toho, že niektoré členské štáty majú obavy v súvislosti s možným zneužívaním tokov mobility. Takéto zneužívanie oslabuje voľný pohyb. Európska komisia chce podať pomocnú ruku členským štátom pri riešení takýchto problémov. Práve preto dnes Komisia predložila päť akcií, ktoré pomôžu členským štátom čeliť prípadnému zneužívaniu a umožnia im efektívnejšie využiť peniaze EÚ na účely sociálneho začlenenia. Pri ochrane práva na voľný pohyb musíme spolupracovať. Európski občania sa na nás spoliehajú.“

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Komisia je odhodlaná zaistiť, aby občania EÚ mohli v praxi presadzovať svoje právo pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Členské štáty a EÚ musia spojiť sily a zabezpečiť, aby pravidlá voľného pohybu aj naďalej prinášali čo najväčší úžitok občanom a nášmu hospodárstvu. Komisia si uvedomuje, že náhly prísun veľkého množstva ľudí z iných krajín EÚ do určitej zemepisnej oblasti môže spôsobiť v danej lokalite problémy. Takáto situácia môže napríklad nadmerne zaťažiť oblasti vzdelávania a bývania či infraštruktúru. Komisia je preto pripravená spolupracovať s členskými štátmi a pomáhať miestnym samosprávam a iným subjektom naplno využívať Európsky sociálny fond.“

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom toho, že voľný pohyb, respektíve možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii je právom EÚ, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci EÚ využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej Rímskej zmluve z roku 1957.

Voľný pohyb občanov je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a kľúčom k jeho úspechu: voľný pohyb stimuluje hospodársky rast tým, že ľuďom umožňuje cestovať, nakupovať a pracovať za hranicami a spoločnostiam poskytuje väčší okruh nadaných pracovníkov. Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi prispieva k riešeniu nepomeru medzi kvalifikáciou pracovníkov a ponúkanými pracovnými pozíciami v kontexte výraznej nerovnováhy v rámci pracovných trhov EÚ a starnúcej populácie.

Pravidlá voľného pohybu v EÚ okrem toho obsahujú súbor opatrení, ktoré umožnia členským štátom predchádzať zneužívaniu.

V dnešnom oznámení sa analyzuje vplyv mobilných občanov EÚ na systémy sociálneho zabezpečenia hostiteľských členských štátov. Konkrétne dôkazy s prevahou potvrdzujú, že väčšina občanov EÚ sa premiestňuje do iného členského štátu za prácou. U týchto občanov je vyššia pravdepodobnosť než u miestnych obyvateľov, že budú zárobkovo činní, a je menej pravdepodobné, že budú poberať sociálne dávky. Percento mobilných občanov EÚ, ktorí poberajú sociálne dávky, je v porovnaní s miestnymi obyvateľmi daných členských štátov a obyvateľmi pochádzajúcimi z krajín mimo EÚ (príloha 3) v skutočnosti dosť nízke. Vo väčšine členských štátov sú mobilní občania EÚ čistými prispievateľmi do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny.

V oznámení sa stanovujú práva a povinnosti, ktoré občanom EÚ vyplývajú z legislatívy EÚ, a objasňujú sa v ňom podmienky, ktoré musia občania splniť, aby mali nárok na voľný pohyb, sociálnu pomoc a dávky sociálneho zabezpečenia. S ohľadom na problémy, ktoré vznikli v niektorých členských štátoch, sa v ňom navyše vysvetľujú opatrenia na ochranu pred zneužívaním, podvodom a chybám. V oznámení sa tiež uvádzajú nástroje sociálneho začlenenia, ktoré majú k dispozícii členské štáty a miestne komunity čeliace osobitnému tlaku v súvislosti s prítokom mobilných občanov EÚ.

V reakcii na obavy niektorých členských štátov z vykonávania pravidiel voľného pohybu v praxi stanovila Komisia päť akcií, ktoré majú štátnym a miestnym orgánom pomôcť v nasledujúcich oblastiach:

  • Boj proti účelovým manželstvám: Komisia bude pomáhať vnútroštátnym orgánom pri vykonávaní pravidiel EÚ, ktoré im umožňujú bojovať proti potenciálnemu zneužívaniu práva na voľný pohyb tým, že vypracuje príručku zaoberajúcu sa účelovými manželstvami.

  • Uplatňovanie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia: Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi na objasnení podmienky obvyklého pobytu, ktorá sa používa v rámci pravidiel EÚ na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie 883/2004/ES). Praktická príručka k tejto téme vyjde koncom roka 2013. Prísne kritériá tejto podmienky zabezpečujú, že občania, ktorí nepracujú, majú prístup k sociálnemu zabezpečeniu v inom členskom štáte iba vtedy, ak reálne sústredili svoj záujem na uvedený štát (napríklad v ňom žije ich rodina).

  • Riešenie problémov sociálneho začlenenia: Pomoc členským štátom lepšie využívať Európsky sociálny fond pri riešení sociálneho začlenenia: od 1. januára 2014 by sa malo aspoň 20 % finančných prostriedkov ESF použiť na podporu sociálneho začlenenia a boj proti chudobe v každom členskom štáte.

  • Propagácia výmeny osvedčených postupov medzi miestnymi orgánmi: Komisia bude pomáhať miestnym orgánom vymieňať si vedomosti získané v rámci celej Európy s cieľom lepšie čeliť problémom sociálneho začlenenia. Komisia vypracuje do konca roka 2013 štúdiu, v ktorej vyhodnotí vplyv voľného pohybu v šiestich veľkým mestách. Vo februári 2014 vyzve ich primátorov k diskusii o príslušných problémoch a výmene osvedčených postupov.

  • Zabezpečenie uplatňovania pravidiel voľného pohybu v praxi: Okrem toho Komisia v spolupráci s členskými štátmi zriadi do konca roka 2014 online modul odbornej prípravy s cieľom pomôcť zamestnancom miestnych orgánov v plnej miere pochopiť a uplatňovať právo občanov EÚ na voľný pohyb. V súčasnosti totiž 47 % občanov EÚ tvrdí, že problémy, s ktorými sa stretávajú, keď sa presťahujú do inej krajiny EÚ, súvisia s tým, že zamestnanci miestnych samospráv nie sú dostatočne oboznámení s právami občanov EÚ na voľný pohyb.

Súvislosti

Pred 20 rokmi sa Maastrichtskou zmluvou rozšírilo právo voľného pohybu na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na to, či sú ekonomicky činní alebo nie. Osobitné pravidlá a podmienky voľného pohybu a pobytu sú stanovené v smernici, ktorú schválili členské štáty v roku 2004 (2004/38/ES).

Pre 56 % európskych občanov je voľný pohyb najpozitívnejším úspechom Európskej únie. Čoraz viac Európanov využíva výhody tohto práva a žije v inom členskom štáte: na konci roka 2012 žilo v inom než vlastnom členskom štáte až 14,1 milióna občanov. Podľa prieskumov Eurobarometer viac ako dve tretiny Európanov (67 %) vnímajú voľný pohyb osôb v rámci EÚ za hospodársky prospešný pre svoju krajinu (pozri prílohu 1).

Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít. Na právo pobytu dlhšieho ako tri mesiace sa vzťahujú určité podmienky v závislosti od postavenia jednotlivca v príslušnej hostiteľskej krajine EÚ (bližšie informácie sú uvedené v dokumente MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar