Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 25 d.

Laisvas asmenų judėjimas: penki veiksmai, naudingi ES piliečiams, augimui ir užimtumui

Europos Komisijos ką tik priimtame politikos dokumente pabrėžiama valstybių narių ir ES institucijų bendra atsakomybė už ES piliečių teisių gyventi ir dirbti kitoje ES šalyje užtikrinimą. Kad paremtų valstybių narių su tuo susijusius veiksmus, Komisija dokumente apibūdina penkis konkrečius veiksmus, kuriais būtų stiprinama laisvo judėjimo teisė, ir kartu padedama valstybėms narėms pasinaudoti teigiamais laisvo judėjimo aspektais. Politikos dokumente išaiškinamos ES piliečių teisės laisvai judėti ir naudotis socialinėmis išmokomis ir nagrinėjami tam tikrų valstybių narių iškelti klausimai, susiję su problemomis, kurias migracijos srautai gali kelti vietos valdžios institucijoms.

Laisvo judėjimo teisė yra pagrindinė teisė; ji yra viena svarbiausių ES pilietybės aspektų. Daugiau kaip du trečdaliai europiečių sako, kad laisvas judėjimas naudingas jų šaliai. Turime jį stiprinti ir ginti, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Žinau, kad yra valstybių narių, nuogąstaujančių dėl galimo piktnaudžiavimo judumo nuostatomis. Piktnaudžiavimas silpnina laisvo judėjimo galimybes. Europos Komisija pasirengusi padėti valstybėms narėms spręsti šiuos klausimus. Todėl šiandien Komisija paskelbė penkis veiksmus, kurie padės valstybėms narės nagrinėti galimo piktnaudžiavimo atvejus ir veiksmingiau naudoti ES lėšas, skirtas socialinei įtraukčiai. Ginkime drauge teisę laisvai judėti. To tikisi Europos piliečiai.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Komisija įsipareigojusi užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų praktiškai naudotis savo teisėmis dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Valstybės narės ir ES turi bendradarbiaudamos siekti, kad laisvo judėjimo taisyklės ir toliau būtų kuo naudingesnės mūsų piliečiams ir mūsų šalių ekonomikai. Komisija pripažįsta, kad dėl didelio, staigaus žmonių antplūdžio į tam tikrą geografinę sritį iš kitų ES šalių gali kilti vietinio masto problemų. Pavyzdžiui, dėl to gali kilti sunkumų, susijusių su švietimu, būstu ir infrastruktūra. Todėl reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir padėti savivaldybėms bei kitiems subjektams visapusiškai naudotis Europos socialinio fondo lėšomis.“

Ne savo gimtojoje valstybėje narėje dabar gyvena daugiau kaip 14 mln. ES piliečių, todėl laisvas judėjimas – galimybė gyventi, dirbti ir mokytis bet kurioje Sąjungos šalyje — europiečiams yra viena svarbiausių ES teisių. ES darbuotojai naudojosi šia teise nuo Europos Sąjungos susikūrimo, o šis principas įtvirtintas 1957 m. pirmojoje Europos Romos sutartyje.

Laisvas piliečių judėjimas taip pat yra sudedamoji bendrosios rinkos dalis ir vienas svarbiausių jos sėkmės elementų: jis skatina ekonominį augimą, nes žmonės gali keliauti, apsipirkti ir dirbti kitose šalyse, o įmonės gali rinktis darbuotojų iš didesnio kvalifikuotų specialistų būrio. Darbo jėgos judėjimas tarp valstybių narių padeda šalinti įgūdžių ir siūlomų darbo vietų neatitikimus atsižvelgiant į didelį ES darbo rinkų disbalansą ir senėjančią visuomenę.

Galiausiai ES nuostatomis dėl laisvo judėjimo suteikiama įvairių apsaugos priemonių, kuriomis valstybės narės gali užkirsti kelią piktnaudžiavimui.

Šiandienos komunikate analizuojamas ES piliečių judumo poveikis priimančiųjų valstybių narių socialinės paramos sistemoms. Iš faktų aiškiai matyti, kad dauguma ES piliečių keliasi į kitą valstybę narę, kad dirbtų. Jie paprastai yra labiau ekonomiškai aktyvūs nei tos šalies piliečiai ir mažiau linkę kreiptis socialinių išmokų. Iš tiesų į kitą šalį persikėlusių ES piliečių, gaunančių socialines išmokas, procentinė dalis yra palyginti nedidelė, palyginti su tų valstybių narių piliečiais ir ES nepriklausančių šalių piliečiais (3 priedas). Daugumoje valstybių narių persikėlę ES piliečiai į priimančiosios šalies socialinės paramos sistemą sumoka daugiau nei iš jos gauna.

Komunikate išdėstytos ES piliečių teisės ir pareigos pagal ES teisę. Jame išaiškinti reikalavimai, kuriuos piliečiai turi atitikti, kad galėtų naudotis laisvo judėjimo teise, gauti socialinę paramą ir socialinės apsaugos išmokas. Atsižvelgiama į problemas, kilusias kai kuriose valstybėse narėse, taip pat išaiškinamos apsaugos priemonės, kuriomis kovojama su piktnaudžiavimu, sukčiavimu ir šalinamos klaidos. Komunikate taip pat apibrėžtos socialinės įtraukties priemonės, kuriomis gali naudotis valstybės narės ir vietos bendruomenės, susiduriančios su ypač dideliu persikeliančių ES piliečių srautu.

Siekdama spręsti tam tikrų ES valstybių narių problemas, susijusias su laisvo judėjimo įgyvendinimu vietose, Komisija nustatė penkis veiksmus, kad padėtų nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms:

  1. kovoti su fiktyvių santuokų problema: Komisija parengs Kovos su fiktyviomis santuokomis vadovą, kuris padės nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinti ES nuostatas, skirtas kovai su galimu piktnaudžiavimu laisvo judėjimo teise;

  2. taikyti ES socialinės apsaugos koordinavimo taisykles: glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija praktiniame vadove, kuris bus parengtas 2013 m. pabaigoje, patikslins, kaip turi būti taikomas nuolatinės gyvenamosios vietos patikrinimas, numatytas ES nuostatomis dėl socialinės apsaugos koordinavimo (Reglamentas 883/2004/EB). Griežti šio patikrinimo kriterijai užtikrina, kad nedirbantys piliečiai įgytų teisę į kitos valstybės narės socialinę apsaugą tik tuomet, kai jų pagrindinių interesų vieta iš tikrųjų atsiduria toje valstybėje (pavyzdžiui, joje apsigyvena jų šeima);

  3. spręsti socialinės įtraukties klausimus: padėti valstybėms narėms išnaudoti Europos socialinio fondo galimybes sprendžiant socialinės įtraukties klausimus. Nuo 2014 m. sausio 1 d. bent 20 proc. ESF asignavimų skirti socialinės įtraukties gerinimui ir kovai su skurdu visose valstybėse narėse;

  1. skatinti vietos valdžios institucijas dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais: kad būtų lengviau spręsti socialinės įtraukties problemas, Komisija padės vietos valdžios institucijoms dalytis įvairiose Europos šalyse įgyta informacija. Iki 2013 m. pabaigos Komisija atliks tyrimą ir įvertins laisvo judėjimo poveikį šešiuose dideliuose miestuose. 2014 m. vasario mėn. ji pakvies šių miestų merus aptarti problemų ir pasidalyti geriausios praktikos pavyzdžiais;

  2. užtikrinti ES laisvo judėjimo taisyklių taikymą vietoje: bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis iki 2014 m. pabaigos Komisija sukurs internetinę mokymo priemonę, padėsiančią vietos valdžios institucijų darbuotojams iki galo perprasti ir taikyti ES piliečių laisvo judėjimo teises. Pagal naujausias apklausas, 47 proc. ES piliečių teigia, kad problemos jiems persikėlus gyventi į kitą ES šalį kyla todėl, kad vietos institucijų darbuotojai prastai nusimano apie ES piliečių laisvo judėjimo teises.

Pagrindiniai faktai

Prieš 20 metų Mastrichto sutartimi teisė laisvai judėti buvo suteikta visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ekonomiškai aktyvūs. Specialios laisvam judėjimui ir apsigyvenimui taikomos taisyklės ir sąlygos nustatytos direktyvoje, dėl kurios valstybės narės susitarė 2004 m. (2004/38/EB).

56 proc. Europos piliečių nuomone, laisvas judėjimas yra pats didžiausias Europos Sąjungos laimėjimas. Iš tiesų vis daugiau europiečių naudojasi šia teise ir gyvena kitoje ES valstybėje narėje: 2012 m. pabaigoje 14,1 mln. piliečių gyveno kitoje valstybėje narėje nei jų pačių valstybė narė. Daugiau kaip du trečdaliai „Eurobarometro“ apklausų respondentų (67 proc.) mano, kad laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje yra naudingas jų šalies ekonomikai (žr. 1 priedą).

Kiekvienas ES pilietis turi teisę gyventi kitoje ES šalyje iki trijų mėnesių – šį laikotarpį netaikomos jokios sąlygos ir formalumai. Teisę gyventi šalyje ilgiau kaip tris mėnesius ES piliečiai įgyja tik jei tenkinamos tam tikros sąlygos, kurios priklauso nuo jų teisinės padėties priimančiojoje ES šalyje (daugiau informacijos žr.  MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel.+32 2 299 13 82

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar