Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. marraskuuta 2013

Euroopan komissio esittelee viisi toimenpidettä EU:n kansalaisten vapaan liikkumisen tueksi

Jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä on yhteinen vastuu edistää EU:n kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä toisessa EU-maassa. Tämän oikeuden toteutuminen on lähtökohtana Euroopan komission tänään julkaisemalle tiedonannolle. Siinä esitellään viisi käytännön toimenpidettä, joilla jäsenvaltiot voivat parantaa kansalaisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti EU:ssa. Samalla jäsenvaltioita autetaan hyödyntämään liikkuvuuden etuja. Tiedonannossa selvennetään EU:n kansalaisten oikeuksia, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaalietuuksien saantiin. Lisäksi siinä puututaan eräiden jäsenvaltioiden huoleen muuttoliikkeen aiheuttamista haasteista paikallisviranomaisille.

"Liikkumisen vapaus on perusoikeus ja EU:n kansalaisuuden peruslähtökohta. Yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista katsoo, että vapaasta liikkuvuudesta on hyötyä heidän kotimaalleen, joten meidän on turvattava tämä oikeus ja vahvistettava sitä", selittää varapuheenjohtaja ja EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. ”Tiedän, että eräät jäsenvaltiot ovat huolissaan mahdollisista väärinkäytöksistä ja väärinkäytökset todella heikentävät vapaata liikkuvuutta. Euroopan komission tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita vastaamaan näihin haasteisiin. Tästä syystä komissio esittelee tänään viisi toimenpidettä, jotka auttavat jäsenvaltioita puuttumaan mahdollisiin väärinkäytöksiin ja käyttämään EU:n varoja tehokkaammin sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi. Meidän on yhdessä varmistettava EU:n kansalaisten oikeus liikkua vapaasti, ja sitä kansalaiset meiltä odottavatkin."

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor toteaa, että komissio haluaa varmistaa, että EU:n kansalaiset voivat todella käyttää oikeuttaan työskennellä ja asua missä EU-maassa haluavat. ”Jäsenvaltioiden ja EU:n on tehtävä yhteistyötä, jotta varmistetaan, että vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt tarjoavat mahdollisimman paljon etuja kansalaisille ja koko taloudelle. Äkilliset suuret maahanmuuttovirrat tietylle alueelle voivat toki aiheuttaa paikallisia ongelmia. Ne voivat esimerkiksi rasittaa koulutusjärjestelmää ja infrastruktuuria sekä vaikeuttaa asuntotilannetta. Komissio on valmis tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja auttamaan paikallisviranomaisia ja muita tahoja, jotta kaikkia Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää", hän selittää.

Yli 14 miljoonaa EU:n kansalaista asuu toisessa jäsenvaltiossa. Oikeus liikkua vapaasti – eli vapaus asua, työskennellä tai opiskella missä EU-maassa tahansa – on eurooppalaisten eniten arvostama oikeus. Työntekijät ovat hyötyneet tästä oikeudesta EU:n perustamisesta alkaen, sillä periaate kirjattiin jo ensimmäiseen perussopimukseen eli vuonna 1957 tehtyyn Rooman sopimukseen.

EU:n kansalaisten vapaa liikkuvuus on myös tärkeä osa sisämarkkinoita ja sen keskeinen menestystekijä. Se vauhdittaa talouskasvua, koska ihmiset voivat sen ansiosta matkustaa, tehdä ostoksia ja työskennellä eri maissa ja koska yritykset voivat palkata työntekijänsä suuremmasta hakijajoukosta. Työvoiman liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä helpottaa korjaamaan ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa, jota EU:n työmarkkinoiden merkittävä epätasapaino ja väestön ikääntyminen aiheuttavat.

Vapaata liikkuvuutta koskevat EU:n säännöt sisältävät monia suojatoimia, joiden avulla jäsenvaltiot voivat estää tämän oikeuden väärinkäytön.

Tänään julkaistussa tiedonannossa tarkastellaan liikkuvien EU:n kansalaisten vaikutusta vastaanottavien jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Tilastotiedot osoittavat selvästi, että useimmat EU:n kansalaiset muuttavat toiseen jäsenvaltioon työn perässä. He ovat todennäköisemmin työelämässä kuin kohdemaan kansalaiset ja turvautuvat harvemmin sosiaalietuuksiin. Itse asiassa sosiaalietuuksia nauttivien liikkuvien EU:n kansalaisten osuus on suhteellisen alhainen verrattuna jäsenvaltioiden omiin kansalaisiin ja EU:n ulkopuolisista maista muuttaneisiin (liite 3). Liikkuvat EU:n kansalaiset ovatkin useimmissa jäsenvaltioissa sosiaaliturvajärjestelmän nettomaksajia.

Tiedonannossa esitetään oikeudet ja velvollisuudet, joita EU:n kansalaisilla on EU:n lainsäädännön perusteella. Siinä selvennetään ehdot, jotka kansalaisten on täytettävä voidakseen käyttää oikeuttaan liikkua vapaasti sekä saadakseen sosiaaliavustuksia ja ‑etuuksia. Siinä otetaan huomioon eräitä jäsenvaltioita koskevat haasteet ja selitetään turvatoimet väärinkäytösten, petosten ja virheiden ehkäisemiseksi. Tiedonannossa kartoitetaan myös sosiaalisen osallisuuden kehittämiskeinoja, joita niillä jäsenvaltioilla ja paikallisyhteisöillä on käytettävissään, joissa liikkuvat EU:n kansalaiset aiheuttavat erityistä painetta.

Vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen käytännön soveltaminen on aiheuttanut huolta eräissä jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi komissio esittää viisi toimenpidettä, joilla kansallisia ja paikallisviranomaisia autetaan seuraavissa haasteissa:

  • Lumeavioliittojen ehkäisy: Komissio auttaa kansallisia viranomaisia panemaan EU:n säännöt täytäntöön laatimalla lumeavioliitto-ongelmaa koskevan käsikirjan. Sen avulla jäsenvaltiot voivat torjua vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden mahdollista väärinkäyttöä.

  • EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen soveltaminen: Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa selventääkseen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU:n sääntöjen sisältämää vakinaisen asuinpaikan vaatimusta (asetus 883/2004/EY). Asiasta on tarkoitus laatia käytännön opas vuoden 2013 loppuun mennessä. Vaatimuksella varmistetaan, että työelämän ulkopuolella olevat kansalaiset kuuluvat toisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin vasta siinä vaiheessa, kun he ovat täysin asettautuneet kyseiseen maahan (esimerkiksi perhe asuu siellä).

  • Sosiaalisen osallisuuden haasteisiin vastaaminen: Komissio auttaa jäsenvaltioita hyödyntämään entistä paremmin Euroopan sosiaalirahastoa sosiaaliseen osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. ESR:n varoista vähintään 20 prosenttia on tarkoitus käyttää sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan 1. tammikuuta 2014 alkaen.

  • Paikallisviranomaisten parhaita toimintatapoja koskevan tietojenvaihdon edistäminen: Komissio auttaa paikallisviranomaisia tietojenvaihdossa, jotta sosiaalisen osallisuuden haasteisiin voidaan puuttua tehokkaammin. Komissio laatii vuoden 2013 loppuun mennessä arviointiraportin vapaan liikkuvuuden vaikutuksista kuudessa suurkaupungissa. Se aikoo myös kutsua kaupunkien pormestarit helmikuussa 2014 keskustelemaan ongelmista ja vaihtamaan parhaita toimintatapoja.

  • Vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen käytännön soveltamisen varmistaminen: Komissio ottaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä käyttöön verkkokoulutussovelluksen, jolla autetaan paikallisviranomaisia ymmärtämään paremmin EU:n kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja soveltamaan sitä. Tällä hetkellä 47 prosenttia EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että ongelmat, joihin he törmäävät muuttaessaan toiseen EU-maahan, johtuvat siitä, että paikalliset viranomaiset eivät tunne EU:n kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen riittävän hyvin.

Taustaa

Oikeus liikkua vapaasti laajennettiin koskemaan kaikkia EU:n kansalaisia Maastrichtin sopimuksella 20 vuotta sitten riippumatta siitä, ovatko he työelämässä vai eivät. Vapaata liikkumista ja oleskelua koskevat erityiset säännöt ja edellytykset vahvistetaan jäsenvaltioiden vuonna 2004 hyväksymässä direktiivissä (2004/38/EY).

Euroopan kansalaisista 56 prosenttia katsoo, että vapaa liikkumisoikeus on Euroopan unionin myönteisin saavutus. Yhä useampi eurooppalainen hyödyntää tätä oikeutta ja asuu toisessa EU-maassa. Vuoden 2012 lopussa 14,1 miljoonaa kansalaista asui muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Eurobarometri-kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (67 %) eurooppalaisesta katsoo, että henkilöiden vapaa liikkuminen EU:ssa sisällä hyödyttää heidän maataan taloudellisesti (ks. liite 1).

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus oleskella toisen EU-maan alueella kolme kuukautta ilman ehtoja ja muodollisuuksia. Yli kolmen kuukauden oleskeluun toisessa EU-maassa sovelletaan kuitenkin tiettyjä ehtoja, jotka riippuvat henkilön asemasta vastaanottavassa maassa (ks. lisätietoja MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Cécile Dubois (+32-2) 295 18 83

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar