Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. november 2013

Isikute vaba liikumise valdkonnas võetakse viis meedet ELi kodanike olukorra parandamiseks, ning majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks

Euroopa Komisjonis hiljuti vastu võetud poliitilises dokumendis rõhutatakse liikmesriikide ja ELi institutsioonide ühist ülesannet tagada ELi kodanikele õigus elada ja töötada mõnes muus ELi riigis. Liikmesriikide sellekohase tegevuse toetamiseks rõhutatakse komisjoni dokumendis viit konkreetset meedet, mille abil tugevdatakse inimeste vaba liikumise õigust ja millest samal ajal saavad kasu ka liikmesriigid. Poliitilises dokumendis selgitatakse ELi kodanike õigust vabalt liikuda ja saada osa sotsiaalsetest hüvedest ning viidatakse mõnes liikmesriigis tõstatatud probleemidele, mida inimeste rändamine võib põhjustada kohalikele ametiasutustele.

„Õigus vabalt liikuda on ELi kodanike üks kõige olulisemaid põhiõigusi. Rohkem kui kaks kolmandikku eurooplastest väidab, et vaba liikumine on nende riigile kasulik. Meil tuleb seda edendada ja säilitada,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusvolinik Viviane Reding. „Olen kursis mõne liikmesriigi murega seoses vaba liikumise võimaliku kuritarvitamisega, mis kahjustab üldist olukorda. Euroopa Komisjon on valmis liikmesriike selliste probleemide korral aitama. Seepärast pakub komisjon täna välja viis meedet, mis aitavad liikmesriikidel võimalike kuritarvitamisjuhtumitega tegeleda ja ELi raha sotsiaalse kaasamise eesmärgil tõhusamalt kasutada. Tehkem koostööd vaba liikumise õiguse kaitsmise nimel. Euroopa kodanikud loodavad selle peale.”

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor märkis omalt poolt järgmist: „Komisjon on seadnud eesmärgiks tagada ELi kodanikele võimalus elada ja töötada mõnes muus ELi riigis. Liikmesriigid ja EL peavad tegema koostööd selle tagamiseks, et vaba liikumise eeskirjad on meie kodanikele ja majandusele ka edaspidi võimalikult kasulikud. Komisjon tunnistab, et ulatuslik ja ootamatu sisseränne teistest ELi riikidest teatavasse piirkonda võib tekitada kohapeal probleeme. Näiteks võib see pingestada olukorda haridus-, eluaseme- ja taristuvaldkonnas. Komisjon on seega valmis liikmesriikidega koostööd tegema ning aitama kohalikel omavalitsustel ja teistel asutustel Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid täielikult ära kasutada.”

ELis elab üle 14 miljoni inimese mõnes muus liikmesriigis. Seepärast on õigus vabalt liikuda, st võimalus elada, töötada ja õppida kõikjal Euroopa Liidus, eurooplaste seas enim hinnatud õigus. ELi töötajad on seda õigust kasutanud alates Euroopa Liidu algusaastatest, kuna põhimõte kehtestati juba 1957. aastal Rooma lepinguga.

Kodanike vaba liikumine on ka osa ühtse turu põhimõttest ja oluline tegur selle edu jaoks. See soodustab majanduskasvu, kuna inimestel on võimalik reisida, oste teha ja töötada oma riigist väljaspool ning ettevõtjatel on võimalik leida töötajaid suurema hulga kandidaatide seast. Töötajate liikumine liikmesriikide vahel aitab ka lahendada tööturu nõudluse probleeme, arvestades vananevat rahvastikku ja märgatavaid erinevusi ELi tööturgude vahel.

Lisaks on ELi vaba liikumise eeskirjades sätestatud meetmed kuritarvitamise ärahoidmiseks.

Tänases teatises analüüsitakse mõnest teisest ELi liikmesriigist pärit kodanike mõju vastuvõtjariigi hoolekandesüsteemile. Faktid näitavad, et suurem osa ELi kodanikest kolib mõnda muusse liikmesriiki töö pärast. Nad on enamasti majanduslikult aktiivsemad kui kohalikud elanikud ja taotlevad vähem sotsiaaltoetusi. Võrreldes liikmesriikide endi ja ELi mittekuuluvate riikide kodanikega on sotsiaalseid toetusi vajavate mõnest teisest ELi liikmesriigist pärit kodanike protsent suhteliselt väike (Lisa 3). Enamikus liikmesriikidest on teisest liikmesriigist pärit kodanikud vastuvõtjariigi hoolekandesüsteemi peamised rahastajad.

Teatises esitatakse ELi õigusest tulenevad ELi kodanike õigused ja kohustused. Seal selgitatakse ka, milliseid tingimusi tuleb kodanikel täita, et neil oleks õigus vabalt liikuda, saada sotsiaalabi ja sotsiaalkindlustushüvitist. Arvestades mõne liikmesriigi probleeme, selgitatakse ka, millised on vahendid kuritarvitamise, pettuse ja vigade vältimiseks. Samuti kirjeldatakse sotsiaalse kaasamise vahendeid, mis on mõeldud liikmesriikidele ja kohalikele omavalitustele, kes peavad lahendama teiste liikmesriikide kodanike sissevoolust tulenevaid probleeme.

Selleks et aidata mõnel ELi liikmesriigil lahendada vaba liikumise eeskirjade rakendamisega seotud probleeme, esitab komisjon viis meedet, mis on riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele abiks järgmistes küsimustes.

  1. Näilike abielude vältimine. Komisjon aitab riigiasutustel rakendada ELi eeskirju, mis võimaldavad neil võidelda vaba liikumise õiguse võimaliku kuritarvitamisega, avaldades näilike abielude vältimise teemalise käsiraamatu.

  2. ELi sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimise eeskirjade rakendamine. Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, et selgitada alalise elukoha nõuet, mida kasutatakse ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjades (Määrus (EÜ) nr 883/2004), ja avaldab 2013. aasta lõpuks selleteemalise praktilise juhendi. Range nõude kehtestamise abil tagatakse, et kodanikel, kes ei tööta, on juurdepääs teise riigi sotsiaalkindlustusele ainult sel juhul, kui nad on kogu oma huvide keskme vastavasse riiki kolinud (näiteks elab nende pere seal).

  3. Sotsiaalse kaasamise probleemidega tegelemine. Liikmesriikidel aidatakse sotsiaalse kaasatusega seotud probleemide lahendamiseks veelgi paremini ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. Alates 1. jaanuarist 2014 kasutatakse igas liikmesriigis vähemalt 20% ESFi rahadest sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ja vaesuse vastu võitlemiseks .

  1. Parimate tavade vahetamine kohalike ametiasutuste vahel. Komisjon aitab kohalikel ametiasutustel jagada üle Euroopa kogutud teadmisi, et tõhusamalt lahendada sotsiaalse kaasatusega seotud probleeme. Komisjon esitab 2013. aasta lõpuks uurimuse, milles hinnatakse vaba liikumise mõju kuues suuremas linnas. Veebruaris 2014 kutsutakse linnapead probleeme arutama ja parimaid tavasid vahetama.

  2. ELi vaba liikumise eeskirjade kohaldamise tagamine. Komisjon käivitab koostöös liikmesriikidega 2014. aasta lõpuks elektroonilise koolitusmooduli, et aidata kohalike ametiasutuste töötajatel täielikult mõista ja rakendada ELi kodanike vaba liikumise õigusi. Praegu väidab 47% ELi kodanikest, et probleemid, millega nad mõnda teise liikmesriiki elama asudes kokku puutuvad, on tingitud sellest, et kohalikud ametivõimud ei ole piisavalt kursis ELi kodanike vaba liikumise õiguse üksikasjadega.

Taustteave

20 aastat tagasi sõlmitud Maastrichti lepinguga laiendati vaba liikumise õigust kõigile ELi kodanikele, olenemata sellest, kas nad on majanduslikult aktiivsed või mitte. Vaba liikumise ja elamisega seotud eeskirjad ja tingimused on sätestatud direktiivis (2004/38/EÜ), mille liikmesriigid kiitsid heaks 2004. aastal.

56% Euroopa kodanikest arvab, et vaba liikumine on Euroopa Liidu kõige positiivsem saavutus. Üha rohkem eurooplasi kasutab oma õigust elada ja töötada mõnes muus ELi liikmesriigis. 2012. aasta lõpuks elas mõnes muus liikmesriigis 14,1 miljonit inimest. Eurobaromeetri uuringute kohaselt arvab rohkem kui kaks kolmandikku (67%) eurooplastest, et inimeste vaba liikumine ELis tuleb nende riigile kasuks (vt 1. lisa).

Igal ELi kodanikul on õigus elada mõnes muus ELi riigis kuni kolm kuud ilma igasuguste tingimuste ja formaalsuste täitmiseta. Õigus elada mujal kauem kui kolm kuud on seotud teatud tingimustega ja oleneb isiku staatusest vastuvõtjariigis (lisateabe saamiseks vt MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar