Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. februára 2013

Ktorá iniciatíva podporí podnikanie najviac?

Podnikanie je najmocnejšou hybnou silou hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest. Avšak ktorá iniciatíva v Európe najkreatívnejšie a najúspešnejšie podporuje zakladanie firiem a vytváranie nových pracovných miest? Komisia dnes vyhlásila súťaž o európsku cenu za podporu podnikania (EEPA), aby na túto otázku našla odpoveď. Ocenenia sa udeľujú za najlepšie verejné iniciatívy a verejno-súkromné partnerstvá na podporu rozvoja podnikov a podnikania. V tomto roku pribudla nová kategória, v rámci ktorej budú ocenené úspešné projekty, ktoré prispievajú k budovaniu ekologického hospodárstva.

Potenciál malých a stredných podnikov v oblasti vytvárania nových pracovných miest dosahuje úroveň 85 % všetkých nových pracovných miest. Ak by mohli, tak 37 % všetkých Európanov by boli radi svojimi vlastnými šéfmi. Mladí ľudia sa pre podnikanie nadchýnajú dokonca viac: spomedzi osôb vo veku 15 – 24 rokov to za realistickú možnosť kariéry považuje 45 %. Ak by sa podarilo tento potenciál využiť, k súčasným 20,8 miliónu malých a stredných podnikov v EÚ by mohlo pribudnúť niekoľko miliónov nových firiem. Cieľom EEPA je ocenením úspešných iniciatív v tejto oblasti pomôcť uvoľniť tento potenciál.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý je komisárom pre priemysel a podnikanie, uviedol: „Všetci sa môže z týchto úspešných príbehov poučiť v tom, ako vytvárať viac pracovných miest a podporiť oživenie európskeho hospodárstva. Povojnový hospodársky zázrak v Európe bol založený na podnikavosti ľudí a ich odvážnych rozhodnutiach. Ak chceme stimulovať v Európe rast, tak sa popri podpore rozvoja existujúcich firiem musíme zamerať aj na nové firmy. Ocenenia v oblasti podnikania pomôžu zaistiť, že sa plne využije obrovský podnikateľský potenciál, ktorý v Európe máme.“

Ďalšie informácie týkajúce sa súťaže o európsku cenu za podporu podnikania sú k dispozícii na webovej stránke, pričom súťaž EEPA môžete sledovať na Twitteri v anglickom, vo francúzskom, v španielskom, talianskom alebo nemeckom jazyku alebo môžete navštíviť oficiálnu stránku EEPA na Facebooku.

Ako príklad si pozrite minuloročných národných a európskych víťazov.

Ako sa zúčastniť

Pozrite si video o víťazovi hlavnej ceny za rok 2012, začiatok

Ďalšie informácie o všetkých výhercoch za rok 2012

Akčný plán Podnikanie 2020

Hľadá sa viac podnikateliek v záujme rastu a vytvárania nových pracovných miest

Iniciatíva „Small Business Act“

Medzi šesť kategórií, v ktorých sa udeľuje ocenenie, patrí:

  • podpora rozvoja ekologických trhov a efektívneho využívania zdrojov,

  • podpora podnikateľského ducha,

  • investície do zručností,

  • zlepšenie podnikateľského prostredia,

  • podpora internacionalizácie podnikania,

  • zodpovedná a inkluzívna podnikateľská činnosť.

Nová kategória venovaná podpore udržateľného rastu bude otvorená pre projekty, ktoré podporujú efektívne využívanie zdrojov a prístup MSP na ekologické trhy.

Ako sa zúčastniť

Súťaž má dve fázy: uchádzači musia najprv súťažiť na národnej úrovni a len potom sa budú môcť kvalifikovať do súťaže na európskej úrovni. V prípade súťaže na národnej úrovni každá krajina vyberie dvoch uchádzačov, ktorí sú potom do júna 2013 nominovaní do európskej súťaže.

Užší zoznam kandidátov vyberie európska porota. Všetci nominovaní kandidáti z národných súťaží a európskej súťaže budú vyzvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom predávaní cien, počas ktorého budú víťazi ocenení za svoje úsilie a budú mať možnosť predstaviť sa v celoeurópskom prostredí. Víťazom budú ocenenia odovzdané počas slávnostného predávania cien na Zhromaždení malých a stredných podnikov v roku 2013, ktoré sa uskutoční v litovskom Vilňuse v dňoch 25. – 27. novembra.

Súvislosti

Európska cena za podporu podnikania sa od roku 2006 udeľuje za výnimočné počiny pri podpore podnikania a malých firiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od začatia udeľovania ocenení bolo zaznamenaných viac ako 2 000 projektov, ktoré dokopy podporili vytvorenie viac ako 10 000 nových spoločností. Medzi jej ciele patrí identifikovať a oceniť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli podniknuté s cieľom podporiť podnikanie, predviesť príklady najlepších podnikateľských politík a praktík a podeliť sa o ne, zvýšiť informovanosť o úlohe, ktorú podnikatelia zohrávajú v európskej spoločnosti, a povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar