Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 25 d.

Kova su mokesčių vengimu: Komisija griežtina pagrindines ES pelno mokesčio taisykles

Šiandien Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti pagrindinius ES pelno mokesčio teisės aktus, kad Europoje būtų iš esmės sumažinta mokesčių vengimo atvejų. Pasiūlymu bus pašalintos Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvos spragos, kuriomis kai kurios įmonės naudojosi, kad išvengtų mokesčių. Visų pirma, įmonės nebegalės naudotis skirtingose ES šalyse taikomo įmonių grupės viduje pervedamų sumų apmokestinimo skirtumais ir taip visai išvengti mokesčių. Tuo bus pasiekta, kad Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyva toliau užtikrintų vienodas sąlygas sąžiningoms įmonėms bendrojoje rinkoje ir nebeteiktų agresyvaus mokesčių planavimo galimybių. Šiandienos pasiūlymas buvo numatytas praėjusių metų Komisijos veiksmų plane dėl kovos su mokesčių slėpimu (IP/12/1325) ir taps svarbia kovos su pelno mokesčio vengimu tiek ES, tiek pasaulyje priemone.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES mokesčių politikoje labai daug dėmesio skiriama tam, kad pagerėtų aplinka ES įmonėms. Tai reiškia šalinti mokesčių kliūtis ir spręsti tarpvalstybines problemas, pavyzdžiui, dvigubo apmokestinimo. Tačiau jei mūsų taisyklėmis piktnaudžiaujama norint visiškai išvengti mokesčių, mes turime jas patobulinti. Šiandienos pasiūlymu bus užtikrintas ir mūsų įstatymo dvasios, ir raidės įgyvendinimas, didesnės nacionalinių biudžetų pajamos ir sąžiningesnė mūsų įmonių konkurencija.“

Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyva pirmiausia siekta išvengti dvigubo apmokestinimo: kad skirtingose valstybėse narėse įsisteigusių tos pačios grupės bendrovių pajamos nebūtų apmokestinamos du kartus. Tačiau tam tikros bendrovės pasinaudojo direktyvos nuostatų ir nacionalinių mokesčių taisyklių neatitikimu tam, kad apskritai išvengtų bet kokio apmokestinimo visose valstybėse narėse (dvigubo neapmokestinimo atvejis). Šiandien priimtu pasiūlymu siekiama šias teisės akto spragas pašalinti.

Pirma, juo atnaujinamos Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvos nuostatos dėl kovos su piktnaudžiavimu, t. y. numatomos apsaugos nuo piktnaudžiavimo apmokestinimo nuostatomis priemonės. Laikantis Komisijos rekomendacijos dėl agresyvaus mokesčių planavimo (IP/12/1325), šiandienos pasiūlymu valstybės narės įpareigojamos priimti bendras kovos su piktnaudžiavimu normas. Tai leis joms nepaisyti fiktyvių susitarimų, sudaromų mokesčių vengimo tikslais, ir užtikrinti, kad jei yra realus ekonominis pagrindas, būtų ir surenkami mokesčiai.

Antra, pagal pasiūlymą direktyva bus sugriežtinta taip, kad tam tikriems mokesčių planavimo veiksmams (hibridinių paskolų susitarimams) nebūtų taikoma mokesčių lengvata. Šiuo metu Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvoje valstybės narės įpareigojamos suteikti patronuojančiajai bendrovei dividendų, kurių ji gauna iš patronuojamųjų bendrovių kitose valstybėse narėse, mokesčio lengvatą. Tačiau kai kuriais atvejais patronuojamosios bendrovės valstybėse narėse, kuriose yra įsisteigusios, tas įmokas priskiria prie neapmokestinamų „skolos“ grąžinimo įmokų. Dėl šios priežasties patronuojamosios bendrovės patronuojančiajai bendrovei sumokamos sumos niekur neapmokestinamos. Naudojantis tokiu neatitikimu sudaromi specifiniai mokesčių planavimo susitarimai (hibridinių paskolų susitarimai), kurie pagal šiandienos pasiūlymą bus suvaržyti. Pasiūlyme numatyta, kad jeigu hibridinės paskolos įmokai patronuojamosios įmonės valstybėje narėje taikoma lengvata, ji turi būti apmokestinama valstybėje narėje, kurioje įsteigta patronuojančioji įmonė. Taip tarpvalstybinės bendrovės bus atgrasytos nuo įmonių grupės viduje atliekamų mokėjimų planavimo siekiant dvigubo neapmokestinimo.

Tikimasi, kad valstybės narės įgyvendins iš dalies pakeistą direktyvą iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai faktai

Pelno mokesčių vengimo klausimas yra labai aktualus daugelio ES ir ES nepriklausančių šalių politinės darbotvarkės klausimas, o poreikis imtis atsakomųjų veiksmų buvo neseniai pabrėžtas G-20 ir G-8 susitikimuose.

2012 m. gruodžio 6 d Komisija pateikė veiksmingesnės ES kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu veiksmų planą. Jame numatyta visapusiškų priemonių, kaip valstybėms narėms išsaugoti mokesčių bazę ir surinkti milijardus eurų, kuriuos privaloma sumokėti pagal įstatymus. Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvos persvarstymas —viena iš veiksmų plane numatytų priemonių.

Daugiau informacijos MEMO/13/1040

Legislation: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/further_reading/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor +32 2 292 15 48

Franck Arrii +32 2 297 22 21


Side Bar