Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 februari 2013

Kommissionen startar ett observationsorgan för bioekonomi

I dag meddelade EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn, att Europeiska kommissionen kommer att inrätta ett observationsorgan som ska kartlägga utvecklingen och mäta effekterna av EU:s bioekonomi. Observationsorganet ska samla uppgifter om marknadsutvecklingen och kartlägga EU:s, medlemsstaternas och regionernas bioekonomiska strategier, deras forsknings- och innovationskapacitet och hur stora deras offentliga och privata investeringar på detta område är. Observationsorganet ska styras av Gemensamma forskningscentrumet, kommissionens egna forskningstjänst.

– Det är nu ett år sedan vi lade fram vår bioekonomi-strategi, och vi ser nu hur medlemsstaterna utnyttjar de möjligheter som övergången till en ekonomi som inte längre är beroende av olja erbjuder, genom att använda havets och markens resurser på ett smart sätt. Det är väldigt viktigt att de tar denna chans, eftersom detta kommer att vara till gagn för mår miljö, vår livsmedels- och energisäkerhet och för EU:s framtida konkurrenskraft. Detta observationsorgan kommer att bidra till att hålla farten, säger kommissionär Máire Geoghegan-Quinn.

Observationsorganet är ett treårsprojekt som ska starta i mars 2013 och ska offentliggöra de uppgifter det samlar in på en särskild webbportal under 2014. På så sätt kommer observationsorganet att bidra till de regionala och nationella bioekonomiska strategier som i dag utarbetas i alla EU-länder.

Observationsorganet ska inte bara samla uppgifter om bioekonomins storlek och sektorer, utan också övervaka en rad resultatindikatorer, som ekonomiska och sysselsättningsrelaterade indikatorer, innovationsindikatorer och indikatorer för produktivitet, social välfärd och miljöns kvalitet. Det ska också fungera som teknikövervakningsorgan och övervaka vetenskapliga och tekniska utvecklingar och strategier som berör bioekonomin.

Redan i dag står bioekonomin i EU uppskattningsvis för cirka 2 biljoner euro och 22 miljoner arbetstillfällen. Kommissionen överväger ett nytt offentlig-privat partnerskap om biobaserad industri, som skulle kunna driva på sektorns utveckling. Ett beslut väntas i juni 2013.

Kommissionären lade fram detta meddelande vid en bioekonomi-konferens i Dublin, som organiserats av det irländska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Bakgrund

Bioekonomi är en ekonomi som bygger på smart användning av biologiska resurser på land och i haven, som råvaror för livsmedel och foder och för industriell framställning och energiproduktion. Bioekonomi omfattar också användning av bioavfall och biobaserade processer i hållbar industri.

EU:s bioekonomistrategi, som antogs den 13 februari 2012, består av tre huvuddelar:

1) Investering i forskning, innovation och kompetens för bioekonomin. Detta ska omfatta finansiering från EU, medlemsstaterna och den privata sektorn, och bidra till synergier med andra strategiska initiativ.

2) Marknadsutveckling och konkurrensfrämjande inom bioekonomins sektorer genom en hållbar intensifiering av primärproduktion, omvandling av avfallsströmmar till produkter med förädlingsvärde samt mekanismer för ömsesidigt lärande kring förbättrad produktion och resurseffektivitiet. Exempelvis medför bortskaffandet av livsmedelsavfall kostnader på mellan 55 och 90 euro per ton för EU:s skattebetalare, och leder till utsläpp av 170 miljoner ton koldioxid. Sådant avfall skulle kunna omvandlas till bioenergi eller andra biobaserade produkter, vilket skulle skapa sysselsättning och tillväxt.

3) Förstärkt politisk samordning och medverkan av berörda parter genom inrättande av en bioekonomipanel, ett observationsorgan för bioekonomi och regelbundna konferenser med berörda parter.

Syftet med strategin är att skapa samverkan med och komplement till andra politikområden, instrument och finansieringskällor som har samma mål, till exempel Sammanhållningsfonden, den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, den integrerade havspolitiken samt miljö-, industri-, sysselsättnings-, energi- och hälsovårdspolitiken.

Strategin tillhör flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen och ett resurseffektivt Europa i EU:s 2020-strategi. Behovet av att öka den offentliga finansieringen av forskning och innovation inom bioekonomi har lyfts fram i kommissionens forskningsprogram Horisont 2020. Man har föreslagit att 4,7 miljarder euro ska gå till livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi, med kompletterande stöd på andra Horisont 2020-områden.

Mer information finns i IP/12/124.

Horisont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

Ett resurseffektivt Europa: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Gemensamma forskningscentrumet http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar