Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. februarja 2013

Komisija ustanavlja opazovalno skupino za biogospodarstvo

Evropska komisija bo ustanovila opazovalno skupino za pregled napredka in merjenje učinka razvoja biogospodarstva Evropske unije, kot je danes napovedala evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn. Opazovalna skupina bo zbirala podatke za spremljanje razvoja trgov in tako omogočala pregled nad biogospodarskimi politikami EU, nacionalnimi in regionalnimi biogospodarskimi politikami, raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi ter obsegom z njimi povezanih javnih in zasebnih naložb. Opazovalno skupino bo koordiniralo Skupno raziskovalno središče, ki je notranja znanstvena služba Komisije.

Komisarka Geoghegan-Quinn je povedala: „Od začetka naše strategije biogospodarstva je minilo eno leto in že smo priča državam članicam, ki so izkoristile priložnost prehoda na gospodarstvo, ki ni odvisno od fosilnih goriv ter trajnostno uporablja vire s kopnega in iz morja. To je bistvenega pomena, saj bo blagodejno vplivalo na naše okolje, hrano in varnost preskrbe z energijo ter na konkurenčnost Evrope v prihodnosti. Opazovalna skupina bo pripomogla k ohranjanju tega zagona."

Opazovalna skupina, ki bo delovala tri leta, bo z delom začela marca 2013. Zbrane podatke bo v letu 2014 objavila na posebnem spletnem portalu. Na ta način bo podpirala regionalne in nacionalne strategije biogospodarstva, ki jih zdaj razvijajo države članice EU.

Opazovalna skupina naj bi zagotavljala podatke o obsegu biogospodarstva in njegovih sestavnih sektorjev, obenem pa merila tako učinkovitost, med drugim s spremljanjem gospodarskih kazalnikov ter kazalnikov zaposlenosti in inovacij, kot tudi produktivnost, socialno blaginjo in kakovost okolja. Poleg tega naj bi spremljala tehnologijo in politike ter tako sledila razvoju znanosti in tehnologije ter politik, povezanih z biogospodarstvom.

Samo v Evropi je biogospodarstvo vredno že okoli 2 bilijona evrov in zaposluje 22 milijonov ljudi. Komisija preučuje možnost novih javno-zasebnih partnerstev v biotehnoloških industrijskih panogah, da se pospeši razvoj sektorja. Odločitev v zvezi s tem bo predvidoma sprejela junija 2013.

Komisarka je to naznanila na konferenci o biogospodarstvu v Dublinu, ki jo je organiziralo irsko predsedstvo Svetu Evropske unije.

Ozadje

Izraz „biogospodarstvo“ pomeni gospodarstvo, ki temelji na pametni uporabi bioloških in obnovljivih virov s kopnega in iz morja kot surovin za živila in krmo ter v industriji in pri proizvodnji energije. Zajema tudi uporabo bioloških odpadkov in bioprocesov za trajnostne industrijske panoge.

Strategija biogospodarstva EU, sprejeta 13. februarja 2012, sloni na treh glavnih stebrih:

1) Naložbe v raziskave, inovacije in spretnosti za biogospodarstvo. To bi moralo vključevati sredstva EU, nacionalna sredstva, zasebne naložbe in povečanje sinergij z drugimi pobudami politike.

2) Razvoj trgov in povečanje konkurenčnosti v sektorjih biogospodarstva s trajnostno intenzifikacijo primarne proizvodnje, pretvorbo tokov odpadkov v proizvode z dodano vrednostjo ter mehanizmi vzajemnega učenja za izboljšano učinkovitost proizvodnje in virov. Odstranjevanje živilskih odpadkov na primer evropskega davkoplačevalca stane med 55 in 90 evri na tono, živilski odpadki pa proizvedejo 170 milijonov ton CO. Te odpadke bi bilo mogoče pretvoriti v energijo iz biomase ali druge bioproizvode ter tako ustvariti delovna mesta in povečati rast.

3) Okrepljeno usklajevanje politik in vključevanje zainteresiranih strani z oblikovanjem odbora za biogospodarstvo, ustanovitvijo opazovalne skupine za biogospodarstvo in organizacijo rednih konferenc zainteresiranih strani.

Strategija skuša ustvariti sinergije in dopolnjevanje z drugimi področji politike, instrumenti in viri financiranja, ki se nanašajo na iste cilje, kot so kohezijski skladi, skupna kmetijska in ribiška politika (SKP in SRP), celostna pomorska politika (CPP) ter politike na področju okolja, industrije, zaposlovanja, energije in zdravja.

Strategija je eden od operativnih predlogov v okviru vodilnih pobud iz strategije Evropa 2020, tj. Unije inovacij in Evrope, gospodarne z viri. Potreba po povečanju javnega financiranja za raziskave in inovacije na področju biogospodarstva je bila priznana v prihodnjem raziskovalnem programu Komisije Obzorje 2020. Za izziv „Varna hrana, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo“ so bila predlagana sredstva v višini 4,7 milijarde evrov, z dodatnimi sredstvi na drugih področjih Obzorja 2020.

Za več informacij glej IP/12/124.

Obzorje 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa, gospodarna z viri: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_sl.htm

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

Skupno raziskovalno središče: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar