Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. februára 2013

Komisia plánuje zriadiť stredisko pre monitorovanie biohospodárstva

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová dnes oznámila, že Európska komisia zriadi stredisko pre monitorovanie, ktorého úlohou bude sledovať dosiahnutý pokrok biohospodárstva Európskej únie a merať vplyv jeho vývoja. Stredisko bude zbierať údaje s cieľom sledovať vývoj trhov, mapovať politiky EÚ v oblasti biohospodárstva, ako aj vnútroštátne a regionálne politiky v tejto oblasti, výskumné a inovačné kapacity, a rovnako aj mieru súvisiacich verejných a súkromných investícií. Koordinovať ho bude Spoločné výskumné centrum, interný vedecký útvar Komisie.

Komisárka Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Uplynul rok, odkedy sme začali realizovať našu stratégiu biohospodárstva, a teraz začíname pozorovať, ako členské štáty využívajú príležitosti, ktoré im ponúka prechod na ekonomiku v období po skončení ropnej éry založenú na využívaní zdrojov z pevniny i mora. Ide o zásadné kroky, ktoré budú mať priaznivý vplyv na naše životné prostredie, potraviny i energetickú bezpečnosť, ako aj na konkurencieschopnosť Európy v budúcnosti. Monitorovacie stredisko prispeje k napredovaniu tohto procesu.“

Monitorovacie stredisko, ktoré je trojročným projektom, začne svoju činnosť v marci 2013, pričom údaje, ktoré zozbiera, plánuje sprístupniť verejnosti prostredníctvom špecializovaného webového portálu v roku 2014. Týmto spôsobom bude podporovať regionálne a vnútroštátne stratégie biohospodárstva, ktoré členské štáty EÚ v súčasnosti vyvíjajú.

Úlohou monitorovacieho strediska bude jednak poskytovať údaje o rozmeroch biohospodárstva a jeho jednotlivých sektorov a jednak zaznamenávať viaceré meradlá výkonnosti vrátane hospodárskych ukazovateľov a ukazovateľov zamestnanosti, ukazovateľov inovácie a meradiel produktivity, sociálneho blahobytu a kvality životného prostredia. Ďalej bude „pozorovateľom technológií“ a „pozorovateľom politiky“ s cieľom sledovať vedecký a technologický vývoj i politiky súvisiace s biohospodárstvom.

Hodnota biohospodárstva v Európe sa už odhaduje na 2 bilióny EUR a 22 miliónov pracovných miest. Komisia zvažuje nové verejno-súkromné partnerstvo v oblasti biopriemyslu v záujme urýchlenia vývoja v tomto sektore. Prijatie rozhodnutia sa očakáva v júni 2013.

Komisár túto skutočnosť oznámil na konferencii o biohospodárstve v Dubline, ktorú zorganizovalo írske predsedníctvo Rady Európskej únie.

Súvislosti

Pojem „biohospodárstvo“ znamená hospodárstvo založené na inteligentnom využívaní biologických a obnoviteľlných zdrojov z pevnín a morí ako vstupný materiál pre potraviny a krmivo, priemysel a výrobu energie. Vzťahuje sa aj na využívanie bioodpadu a biologické procesy v udržateľných odvetviach.

Stratégia EÚ v oblasti biohospodárstva, prijatá 13. februára 2012, má tri základné piliere:

1) Investovanie do výskumu, inovácií a kvalifikácie v záujme biohospodárstva. Malo by to zahŕňať financovanie zo zdrojov EÚ, vnútroštátne financovanie, súkromné investície a posilňovanie synergií s inými politickými iniciatívami.

2) Rozvoj trhov a zvyšovanie konkurencieschopnosti sektorov biohospodárstva prostredníctvom udržateľného zintenzívňovania prvovýroby, transformácie tokov odpadu na produkty s pridanou hodnotou, ako aj mechanizmov vzájomného získavania poznatkov na účely zvýšenia efektívnosti výroby a využívania zdrojov. Napríklad náklady na likvidáciu potravinového odpadu každoročne daňových poplatníkov EÚ stoja 55 až 90 EUR na tonu, pričom vzniká 170 milión ton CO. Tento odpad by sa mohol transformovať na bioenergiu alebo iné bioprodukty, čím by sa vytvorili pracovné miesta a podnietil rast.

3) Posilnená politická spolupráca a intenzívnejšia účasť zainteresovaných strán prostredníctvom zriadenia Panela pre biohospodárstvo, strediska pre monitorovanie biohospodárstva a organizovania pravidelných konferencií zainteresovaných strán.

Cieľom stratégie je dosiahnuť synergie a komplementárnosť s ostatnými oblasťami politiky, nástrojmi a zdrojmi financovania, o ktoré sa delia, a s ktorými plnia rovnaké ciele. Ide napríklad o Kohézny fond, spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú rybársku politiku (SPP a SRP), integrovanú námornú politiku (INP), environmentálnu a priemyselnú politiku a politiku v oblasti zamestnanosti, energetiky a zdravia.

Stratégia predstavuje jeden z operačných návrhov v rámci hlavných iniciatív Inovácia v Únii a Európa efektívne využívajúca zdroje stratégie Európa 2020. Komisia uznala potrebu zvýšiť financovanie výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva z verejných zdrojov vo svojom budúcom programe pre výskum Horizont 2020. Pre výzvu „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a biohospodárstvo“ sa navrhlo 4,7 miliardy EUR a ďalším oblastiam Horizontu 2020 bude poskytnuté doplnkové financovanie.

Ďalšie informácie nájdete v IP/12/124.

Horizont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/innovation-union

Európa efektívne využívajúca zdroje: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Spoločné výskumné centrum http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar