Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 14 lutego 2013 r.

Komisja ustanawia obserwatorium biogospodarki

„Komisja Europejska ustanowi obserwatorium, którego zadaniem będzie śledzenie postępów i mierzenie wpływu rozwoju unijnej biogospodarki” ogłosiła w dniu dzisiejszym Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki. Obserwatorium będzie gromadzić dane w celu śledzenia rozwoju rynków, aby szczegółowo nakreślić unijne, krajowe i regionalne strategie dla sektora biogospodarki oraz możliwości w zakresie badań i innowacji oraz skalę powiązanych z nimi inwestycji publicznych i prywatnych. Obserwatorium będzie koordynowane przez Wspólne Centrum Badawcze, wewnętrzny instytut naukowy Komisji.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Upłynął rok od zainicjowania naszej strategii dotyczącej biogospodarki. Widzimy teraz jak państwa członkowskie korzystają z możliwości, które otwierają się przed nimi dzięki przestawianiu się na gospodarkę niezależną od ropy naftowej opierającą się na inteligentnym wykorzystywaniu zasobów lądowych i morskich. Ta transformacja jest niezbędna ponieważ jest ona dobra dla środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz dla konkurencyjności Europy w przyszłości. Obserwatorium będzie pomagać w utrzymaniu tempa tych przemian.”

Obserwatorium, które jest projektem przewidzianym na trzy lata, rozpocznie swoją działalność w marcu 2013 r., z zamiarem udostępnienia zbieranych przez siebie danych do wiadomości publicznej za pomocą specjalnej strony internetowej w 2014 r. W ten sposób obserwatorium będzie wspierać regionalne i krajowe strategie w zakresie biogospodarki obecnie opracowywane przez państwa członkowskie UE.

Oprócz udostępniania danych na temat zakresu biogospodarki i wchodzących w jej skład sektorów, obserwatorium będzie śledzić szereg wskaźników osiąganych wyników, w tym wskaźniki ekonomiczne i wskaźnik zatrudnienia, wskaźniki innowacyjności, a także wskaźniki wydajności pracy, dobrostanu społecznego i jakości środowiska naturalnego. Będzie ono również monitorować rozwój technologii i polityki, aby na bieżąco śledzić rozwój nauki i technologii, jak również strategii politycznych związanych z biogospodarką.

Już teraz wartość biogospodarki w Europie szacuje się na 2 bln euro i 22 miliony miejsc pracy. Komisja rozważa nowe partnerstwa publiczno-prywatne w ramach sektorów przemysłu opartych na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju tego sektora. Przyjęcie decyzji w tej sprawie przewiduje się na czerwiec 2013 r.

Pani komisarz wygłosiła swoje oświadczenie na konferencji na temat biogospodarki zorganizowanej w Dublinie przez irlandzką Prezydencję Rady Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Pojęcie „biogospodarka” oznacza gospodarkę, w której lądowe i morskie zasoby biologiczne wykorzystuje się w sposób inteligentny jako wkład w produkcję żywności i paszy oraz produkcję przemysłową i wytwarzanie energii. Ponadto obejmuje ono wykorzystywanie bioodpadów oraz stosowanie bioprocesów w celu zrównoważenia działalności przemysłowej.

Europejska strategia dotycząca biogospodarki, przyjęta w dniu 13 lutego 2012 r., opiera się na trzech filarach:

1) inwestycje w badania, innowacje i umiejętności związane z biogospodarką. Ma to obejmować finansowanie unijne i krajowe oraz inwestycje prywatne, jak również zwiększanie synergii z innymi inicjatywami.

2) rozwój rynków i konkurencyjności w sektorach biogospodarczych dzięki zrównoważonemu wzrostowi produkcji podstawowej oraz przekształcaniu strumieni odpadów w produkty o wartości dodanej, a także dzięki mechanizmom wzajemnego uczenia się w celu udoskonalenia produkcji i gospodarki zasobami. Na przykład: utylizacja odpadów żywnościowych kosztuje europejskiego podatnika 55-90 euro za tonę, a do tego emitują one 170 mln ton dwutlenku węgla. Odpady te można by przekształcać w bioenergię lub inne bioprodukty, tworząc miejsca pracy i zapewniając wzrost gospodarczy.

3) lepsza koordynacja polityczna i większy udział zainteresowanych stron dzięki ustanowieniu panelu biogospodarczego i obserwatorium biogospodarki oraz organizowaniu regularnych konferencji zainteresowanych stron.

Strategia przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii i wzajemnego uzupełniania się z innymi obszarami polityki, instrumentami i źródłami finansowania, którym przyświecają te same cele, czyli z funduszami spójności, wspólną polityką rolną i wspólną polityką rybołówstwa (WPR i WPRyb), zintegrowaną polityką morską (IMP) oraz polityką dotyczącą środowiska, przemysłu, zatrudnienia, energii i zdrowia.

Strategia stanowi jeden z wniosków operacyjnych w ramach dwóch z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”: Unia innowacji oraz Europa efektywnie korzystająca z zasobów. W przyszłym programie badań naukowych Komisji „Horyzont 2020” uwzględniono konieczność zwiększenia finansowania publicznego na badania nad biogospodarką i innowacje: na działania w ramach wyzwania „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz biogospodarka” przeznaczono 4,7 mld euro, a w innych dziedzinach programu „Horyzont 2020” przewidziano finansowanie uzupełniające.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie prasowym IP/12/124.

Program „Horyzont 2020”: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Unia innowacji: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa efektywnie korzystająca z zasobów:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_pl.htm

Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Wspólne Centrum Badawcze http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar