Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 14. februāris

Komisija veidos bioekonomikas observatoriju

Eiropas Komisija plāno veidot īpašu observatoriju jeb novērošanas centru, lai apzinātu, kas un kā Eiropas Savienībā paveikts bioekonomikas jomā, šodien paziņoja pētniecības, inovācijas un zinātnes eirokomisāre Moire Gēgena-Kvinna. Observatorija vāks datus, kas ļaus novērtēt tirgu attīstību, apzināt ES, dalībvalstu un reģionālās bioekonomikas politikas iniciatīvas un pētniecības un inovācijas pavērtās iespējas, kā arī publiskā un privātā sektora ieguldījumu apjomus. Observatorijas darbu koordinēs Kopīgais pētījumu centrs, kas ir Eiropas Komisijas iekšējais zinātniskais dienests

Komisāre Gēgena-Kvinna sacīja: "Ir pagājis gads, kopš bioekonomikas stratēģija ir mūsu dienas kārtībā. Dalībvalstis aktīvi tver iespējas, ko piedāvā pāreja uz "pēcnaftas" ekonomiku, kuras pamatā ir gudra zemes un jūras resursu izmantošana. Tas ir būtiski, jo rezultātā uzlabosies mūsu dzīves vide, pārtika un energoapgādes drošība un vairosies Eiropas konkurētspēja nākotnē. Observatorija mums palīdzēs turēt roku uz notikumu pulsa."

Observatorija, kas ir trīs gadus ilgs projekts, darbu sāks 2013. gada martā, un tās apkopotos datus plānots publiskot 2014. gadā īpašā tīmekļa portālā. Tādējādi observatorija papildinās reģionālās un nacionālās bioekonomikas stratēģijas, ko patlaban izstrādā ES dalībvalstis.

Papildus datiem par bioekonomikas un tās dažādo sektoru apmēru observatorijai būtu jāapkopo arī informācija par noteiktiem izpildes pasākumiem, tostarp ekonomiskie un nodarbinātības rādītāji, inovācijas rādītāji un ar produktivitāti, sociālo labklājību un vides kvalitāti saistīto pasākumu dati. Tā turklāt darbosies kā tehnoloģiju un politikas vērotāja, lai cieši sekotu zinātnes un tehnoloģijas un arī politikas attīstībai bioekonomikas jomā.

Jau tagad Eiropā bioekonomika ir aptuveni 2 triljonus eiro un 22 miljonus darbvietu vērta. Lai attīstību kāpinātu vēl vairāk, Komisija apsver iespēju bionozaru jomā veidot jaunu valsts un privātā sektora partnerību. Konkrēts lēmums gaidāms 2013. gada jūnijā.

Ar šo paziņojumu komisāre nāca klajā bioekonomikas interesentu konferencē, kuru šajās dienās Dublinā sarīkojusi Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Īrija.

Vispārīga informācija

Jēdziens "bioekonomika" apzīmē ekonomiku, kur pārtikas, barības un enerģijas ražošanā un rūpniecībā gudri izmanto zemes un jūras bioloģiskos un atjaunojamos resursus. Te ietilpst arī bioatkritumi un bioprocesi, ko izmanto ilgtspējīgā ražošanā.

ES bioekonomikas stratēģija, ko pieņēma 2012. gada 13. februārī, ir balstīta uz trim galvenajiem pīlāriem:

1) investīcijas pētniecībā, inovācijās un prasmēs par labu bioekonomikai. Tas nozīmē, ka jārod ES finansējums, nacionālais finansējums un privātās investīcijas un jāstiprina sinerģija ar citām politikas ierosmēm;

2) tirgu un konkurētspējas pilnveidošana bioekonomikas sektoros. Ilgtspējīgā veidā jākāpina primārā ražošana, atkritumu plūsmas jāpārvērš produktos ar pievienoto vērtību, jāizveido savstarpējas mācīšanās mehānismi, lai uzlabotu ražošanas un resursu izmantošanas efektivitāti. Piemēram, vienas tonnas pārtikas atkritumu iznīcināšana Eiropas nodokļu maksātājam izmaksā 55-90 eiro, turklāt pārtikas atkritumi rada 170 miljonus tonnu oglekļa emisiju. Atkritumus varētu pārvērst bioenerģijā vai citos bioproduktos, tādējādi radot darbvietas un izaugsmi;

3) ciešāka politikas koordinēšana un ieinteresēto aprindu iesaistīšana. Iecerēts izveidot "Bioekonomikas darba grupu" un "Bioekonomikas observatoriju", kā arī regulāri rīkot "Bioekonomikas interesentu konferences".

Stratēģija tiecas rast sinerģiju un komplimentaritāti ar citām politikas jomām, instrumentiem un finansējuma avotiem, kam ir līdzīgi mērķi, piemēram, kohēzijas fondiem, kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), integrēto jūrlietu politiku (IJP), kā arī vides, rūpniecības, nodarbinātības, enerģētikas un veselības politiku.

Šī stratēģija ir viens no darbības priekšlikumiem, kas sagatavots atbilstīgi stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvām Inovācijas savienība un Resursu ziņā efektīva Eiropa. Nepieciešamība palielināt publiskā sektora finansējumu pētniecībai un inovācijām bioekonomikas jomā ir atzīta Komisijas iecerētajā pētniecības programmā „Apvārsnis 2020”: ierosināts teju 4,7 miljardus eiro piešķirt, lai risinātu problēmjautājumu "pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika”, turklāt līdzekļi tiks piešķirti arī citām "Apvāršņa 2020" jomām.

Sīkākas ziņas: IP/12/124.

"Apvārsnis 2020": www.ec.europa.eu/research/horizon2020.

"Inovācijas savienība": http://ec.europa.eu/innovation-union.

"Resursu ziņā efektīva Eiropa":

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_lv.htm.

"Eiropa 2020": http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm.

Kopīgais pētniecības centrs:http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm.

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar