Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 14 d.

Komisija steigia bioekonomikos observatoriją

Šiandien už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn paskelbė, kad Europos Komisija įsteigs observatoriją, kurios tikslas – nustatyti Europos Sąjungos bioekonomikos plėtros pažangą ir įvertinti tokios plėtros poveikį. Observatorija rinks duomenis, kad būtų galima stebėti rinkos pokyčius, apibendrinti ES, nacionalines ir regionines bioekonomikos strategijas, mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir susijusių viešųjų bei privačiųjų investicijų mastą. Observatorijos veiklą koordinuos už mokslinius tyrimus atsakinga Komisijos vidaus tarnyba – Jungtinis tyrimų centras (JRC).

Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn sakė:Prieš metus pradėjome įgyvendinti savo bioekonomikos strategiją. Stebime, kaip valstybės narės naudojasi galimybe pereiti prie ekonomikos, pagrįstos ne naftos produktų naudojimu, o sausumos ir jūros išteklių sumaniu naudojimu. Jos privalo tai padaryti, nes toks perėjimas bus naudingas mūsų aplinkai, aprūpinimui maistu, energetiniam saugumui ir būsimam Europos konkurencingumui. Observatorija padės siekti šio tikslo“.

Trejų metų trukmės Observatorijos projektas bus pradėtas įgyvendinti 2013 m. kovo mėn., o 2014 m. surinktus duomenis ketinama viešai paskelbti specialiame interneto portale. Taip Observatorija rems ES valstybių narių plėtojamas regionines ir nacionalines bioekonomikos strategijas.

Observatorija teiks duomenis apie bioekonomikos mastą ir jos sektorius, be to, ji turės stebėti keletą rezultatų vertinimo priemonių, kaip antai ekonomikos bei užimtumo ir inovacijų rodiklius, taip pat našumo, socialinės gerovės bei aplinkos kokybės gerinimo priemones. Ji užsiims technologijų priežiūros ir politikos priežiūros veikla, kad galėtų stebėti mokslo ir technologijų plėtrą ir su bioekonomika susijusios politikos formavimą.

Bioekonomikos vertė Europoje – maždaug 2 trilijonai EUR; šiame sektoriuje sukurta 22 milijonai darbo vietų. Siekdama pagreitinti sektoriaus plėtrą Komisija nagrinėja naujos biotechnologinių produktų sektoriaus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės galimybę. Sprendimą numatoma priimti 2013 m. birželio mėn.

Apie šiuos ketinimus Komisijos narė paskelbė bioekonomikos konferencijoje, kurią Dubline surengė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Airija.

Pagrindiniai faktai

Bioekonomika – tai ekonomika, kurioje kaip maisto ir pašarų, pramonės ir energijos gamybos žaliavos naudojami sausumos bei jūros biologiniai ir atsinaujinantieji ištekliai. Be to, ji apima biologinių atliekų naudojimą ir biologinių procesų naudojimą kuriant tvarius sektorius.

Trys pagrindiniai 2012 m. vasario 13 d. patvirtintos ES bioekonomikos strategijos ramsčiai yra tokie:

1) Investicijos į bioekonomikos mokslinius tyrimus, inovacijas ir įgūdžius. Tai turėtų būti ES finansavimas, nacionalinis finansavimas, privačios investicijos ir didesnė sąveika su kitomis politikos iniciatyvomis.

2) Bioekonomikos sektorių rinkų plėtra ir konkurencingumo skatinimas: tvarus pirminės gamybos intensyvinimas, atliekų perdirbimas į pridėtinės vertės produktus ir tarpusavio mokymosi priemonės siekiant tobulinti gamybą ir efektyviau naudoti išteklius. Pavyzdžiui, utilizuoti toną maisto atliekų Europos mokesčių mokėtojui kainuoja 55–90 EUR; be to, iš jų susidaro 170 mln. t. anglies dioksido. Iš šių atliekų būtų galima gaminti bioenergiją ar kitus bioproduktus – taip būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

3) Geresnis politikos koordinavimas ir aktyvesnis suinteresuotųjų šalių dalyvavimas (bioekonomikos komisijos sukūrimas, bioekonomikos observatorijos įsteigimas ir reguliariai rengiamos suinteresuotųjų šalių konferencijos).

Strategija siekiama sąsajų ir sąveikos su kita tų pačių tikslų įgyvendinimo politika, priemonėmis ir finansavimo šaltiniais, tokiais kaip sanglaudos fondai, bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės politika, integruota jūrų politika, aplinkos, pramonės, užimtumo, energetikos ir sveikatos politika.

Ši strategija – viena iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ įgyvendinimo pasiūlymų. Būtinybė didinti bioekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų viešąjį finansavimą pripažįstama būsimoje Komisijos mokslinių tyrimų programoje „Horizontas 2020“ – 4,7 mlrd. EUR siūloma skirti uždaviniui „Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika“ įgyvendinti, papildomų lėšų skiriant ir kitoms programos „Horizontas 2020“ sritims.

Daugiau informacijos pateikiama IP/12/124

Programa „Horizontas 2020“ – www.ec.europa.eu/research/horizon2020.

„Inovacijų Sąjunga“ – : http://ec.europa.eu/innovation-union.

Iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_lt.htm.

„Europa 2020“ – http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm.

Jungtinis tyrimų centras – http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm.

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar